• Alla äldre har rätt till trygghet, gemenskap och framtidstro!

  ÄLDREOMSORG – VI INOM KD SKA STÅ FÖR EN VÄRDIG OMSORG

  -Under 2021 och framåt satsar regeringen på att stärka och lyfta äldreomsorgen i alla kommuner i Sverige. Det är en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Då är frågan: Kommer regeringens satsning på resurstillskott för äldreomsorgen att räcka till för att ge ett verkligt lyft för de äldre? Kommer resurserna att användas till konkreta ändamål som påverkar tryggheten, gemenskapen och framtidstron för de äldre?  Detta är satsningar vi välkomnar men är inte tillräckliga.

  Kristdemokraterna är det parti som under alla tider har värnat om omsorgen för de äldre och ständigt framhållit vikten av att satsa.

  Vi har konkreta förslag för hantering och utveckling av behovsrelaterade förändringar för trygghet, gemenskap och framtidstro för de äldre.

  HEMTJÄNST – VI VILL ÖKA TRYGGHETEN

  -För att skapa trygghet för de äldre, som behöver hemtjänstinsatser, behöver antalet olika besökande och vårdande till den äldre från hemtjänsten minskas drastiskt. Den äldre behöver få möjligheten att lära känna de besökande i hemmet för att känna trygghet och förtroende och för att kunna fullt ut delge sina behov och uppleva förståelse för sin situation. Målet måste vara att få ner antalet olika besökande vårdare till max 5 personer/vecka och att samma besökare får möjlighet att återkomma till samma vårdtagare under en längre tid. All typ av behandlingar med mindre bra resultat eller otillräcklig behandling måste och kan på detta sätt undvikas.

  SATSA PÅ VÅRDPERSONAL

  -All personal som gör hembesök behöver ha utbildning, kompetens och rätta förutsättningar för detta. Det behövs också läkare och vårdpersonal som är direkt utbildade, särskilt anställda för att ta hand om de äldres vårdbehov. Idag skapar det stora avståndet till läkare och långa väntetider en stor otrygghet för de äldre.

  ÄLDRE SKA HA RÄTT TILL GEMENSKAP, DELAKTIGHET OCH MENINGSFULLHET

  – För att skapa gemenskap för de äldre, och framför allt de äldsta, måste samhället erbjuda alla över 85 år en plats i någon form av tryggt och säkert boende i gemenskap med andra. När man är över 85 år minskar drastiskt alla möjligheter till gemenskap och möten med släkt och vänner. Då upplever man mer och mer att vänner runt omkring dör bort och man blir ensam lämnad kvar. Hjälpen till gemenskap i vardagen är då nödvändig för att bryta ensamheten. Det bästa sättet att motverka ensamheten är att erbjuda boende i gemenskap på olika sätt och olika former, som den äldre kan välja om den så önskar. Det handlar om att ta och ha tid till att lyssna på den äldres önskemål och behov. Allt måste, så långt som det är möjligt, ordnas utifrån de förutsättningar som den äldre har.

  – För att skapa framtidstro för de äldre behöver alla få känna tillhörighet, delaktighet och meningsfullhet. Så länge vi lever måste vi få chansen att tro på framtiden och uppleva att vi är en del av samhället. Att vi är bärande – inte tärande. Att vi har en uppgift och gör nytta. Därför bör vården och möten med omsorgen syfta till att ge meningsfulla uppgifter och aktiviteter som betyder något, personligen och för andra. Det livslånga lärandet, som den äldre bär med sig genom ett långt liv, har gett en stor potential av erfarenheter och kunskaper som vi har all anledning att ta vara på, på alla sätt som är möjliga.

  I vår kommun vill vi att äldreomsorgen skall vara prioriterad inom våra förvaltningars olika verksamheter.  Samverkan i olika satsningar på boendeformer måste utökas. Gemenskapsaktiviteter bör vara fler till antalet, för att minska ensamhet och motverka känsla av isolering hos de äldre. Till detta erbjuda våra äldre +85 ett boende med kvalitet, när så önskas.