• En god och värdig äldreomsorg

  Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Våra äldre har varit isolerade länge nu. I många fall är ensamheten påtaglig och skapar oro bland de äldre för sin hälsa. Eller går det så långt att det till och med skördar liv. 

  Har vi haft tillräcklig beredskap inom äldreomsorgen för en allvarlig kris som covid-19? 

  Kan vi säkerställa att vi skyddar denna grupp framledes?

  Har vi de resurser att leverera en miljö för de äldre att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra?

  Hur är vår kommun rustad när det gäller vårdköer?

  Det är frågor som riskerar att så split – men de måste ändå få ställas.

   De senaste veckorna har många hyllat och uppmärksammat personalen inom vården som är de som står i frontlinjen för att hjälpa de som blivit sjuka i Covid 19. Berättelserna är många om långa arbetspass och svårigheter med att få tag i skyddsmaterial. Detta utan att personalen har fått någon ersättning.

  Arbetsvillkoren måste vara sådana att vårdpersonalen vill och orkar jobba kvar. De har länge haft en pressad arbetssituation som vi måste göra något åt.

  Kristdemokraterna har föreslagit ett stort antal åtgärder vården, detta även innan covid-19 inföll, som kan göra skillnad här och nu. Vårdkvalitet där de äldre – i hela landet – ska få tillgång till högkvalitativ vård måste prioriteras.

  För oss lokalt i vår kommun är det av yttersta vikt att vi har en fungerade äldreomsorg med tillgång till vårdcentraler och till våra länssjukhus. Nästa vecka öppnar Mejeriet i Skillingaryd. Detta kommer innebära ett lyft av kvalitet i teknisk utrustning och lokaler som personal och vårdtagare kommer få ta del av. Sammantaget kommer detta ge en bättre vårdkvalitet. Vi måste även satsa och utveckla våra övriga vårdenheter i kommunen.

  Kristdemokraterna vill också sänka trösklarna för att få ta del av särskilt boende eller få stöd till anhöriga. Tyvärr har vi sett i några fall, att det ibland kan vara svårt att få en plats inom kommunens äldreomsorg eller få utökat stöd till anhöriga.

  I en rapport i veckan rapporterades att vår kommun bland 40 andra kommuner är utpekad av IVO som särskilt drabbade av covid-19. Där visas att en av anledningarna kan vara att medianvårdtiden inom dessa kommuner är betydligt lägre än rikssnittet. Vaggeryd är en av dem.  

  Vi inom Kristdemokraterna har tidigare påpekat detta, och önskar en genomlysning av hela äldreomsorgen. Om det beror på brist i vårdkvalitet, strängare bedömningsregler för särskilt boende måste detta undersökas och åtgärdas.

  Alla skall ha rätt till god vård i tid.

  Thomas Axelsson (KD)
  Ordförande i KD ock ledamot i kommunstyrelsen

  Emma Ewaldsson (KD)
  Ledamot i socialnämnden