• Thomas debatterar planfria korsningar

  Längs med sträckan, Nässjö-Vaggeryd, finns ett stort antal plankorsningar varav många är oskyddade. För att minska risken för plankorsningsolyckor på sträckan kommer Trafikverket främst att stänga plankorsningar och sätta upp bommar. Där plankorsningarna stängs kommer det i vissa fall bygga ersättningsvägar.  I de fall man vill ha planfria korsningar, är beskedet att kommunen med största sannolikhet kommer att få bekosta detta.

  För tätorten Vaggeryd är det fyra platser, där planfria korsningar diskuteras
  – Undergång vid Hokvägen
  – Undergång vid Håkan Trulsson väg
  – Ödestugevägen stängs av och ersätts av en gång- och cykeltunnel
  – Undergång Storgatan.

  Det finns troligtvis en enighet för de tre första korsningarna, även om det kommer bli en betydligt stor kostnad för kommunen att bygga dessa. Undergången vid Storgatan, råder det nu en politisk oenighet om. Majoriteten MoS har utan politisk förankring, initierat externa konsulter för att ta fram ett förslag. Detta inkluderar även förslag att göra markförvärv på Karlavägen med eventuellt K-märkta fastigheter. Denna hantering är sig själv anmärkningsvärd.

  I den här frågan finns det dessutom mycket som pekar på att tjänstemän tillåts att driva politiska uppfattningar och att lägga förslag till beslut på hur detta skall lösas. Till detta att tjänstemän tillåts marknadsföra sina egna idéer till berörda parter. Vi i opposition kan inte acceptera denna form av tjänstemannastyre, utan vi måste tillbaka till en lokal, demokratisk och politisk hantering.

  Vi riskerar att få en död centrumkärna

  Tillgänglighet till butikerna är en av de frågor som framför allt styr våra shoppingvanor. Ansvaret för tillgängligheten i centrum, både med och utan bil, vilar på vår kommun som nu måste kliva in och ta ett större ansvar i frågan. En järnvägsundergång mitt i Centrum, kommer starkt begränsa tillgängligheten, möjligheten till parkeringar, försvårar att svänga in på Järnvägsgatan och Stationsgatan. Detta i sin tur leder till en butiksdöd, som ingen av oss vill se. Det finns flera andra kommuner, utmed våra järnvägar, som kapitalt misslyckats med sin centrumplanering, och stället fått flera externa handelsplatser.  Detta är inte en utveckling vi vill ha.

  Visst, om den nuvarande korsningen över järnvägen kvarstår, med frekventa bomfällningar, kommer varje passerande tåg skära av samhället, och säkerligen skapa en viss irritation. Men i båda riktningarna finns det alternativa vägar att välja, och då framför allt Nådastigen eller Götaforsvägen. Detta görs alla redan idag och kommer även fungerar framledes. Tänkbart skulle, vara att bredda vägen på västra sidan av korsningen för att underlätta alternativa val.

  Kommer inlämna egen motion
  Det finns en stor enighet och samsyn i oppositionen i denna fråga. Vi kommer att lägga in en egen motion som behandlar planfria korsningar i våra tätorter, och vi kommer motsätta oss de markförvärv och K-märkta fastigheter på Karlavägen, vars förslag har presenterats av M och S.

  Thomas Axelsson
  Oppositionsråd Kristdemokraterna