• NEJ till vindkraftverk i närheten av människors livsmiljö

  KD säger NEJ till vindkraftverk i närheten av människors livsmiljö eller som skadar viktiga och känsliga naturområden.

  Under 2021 stoppades de svenska kommunerna 78 procent av pågående vindkraftsprojekt, och detta oavsett vilka partier som politiskt styr.

  I vår kommun vill vi stoppa de två projekt som pågår, och som nu behandlas och överklagas i våra domstolar. Vi vill gå så långt att kommunen ska utnyttja sitt veto för att stoppa pågående projekt.

  Att på KD:s förslag under våren, det vill säga; ”Upphävande av kommunfullmäktiges beslut om tillstyrkan” av vindkraftsprojektet Pukarp fick gehör hos L, MP, KD och SD var vi naturligtvis glada för. Med andra ord ett kommunalt veto. Tyvärr fick vi inte majoritet för detta förslag. Att andra partier valde att inte stödja vårt förslag beklagar vi.

  Vi kommer fortsätta att undersöka möjligheterna att stoppa detta projekt. Tillsammans via överklagande av grannar, intresseorganisationer och naturorganisationer, hoppas vi att detta projekt inte vinner laga kraft.

  Vidare kommer vi föreslå att vår vindkraftsplan uppdateras. Teknikutvecklingen inom branschen är stor, vilket gör att nuvarande plan inte fullt ut är tillämpbar. Regelverk som exempelvis buffertzoner måste ses över. I delar av Tyskland finns det en 1OH-regel. Denna regel innebär att inga vindkraftsverk inom avståndet 10 gånger höjden får byggas. Detta borde vi också tillämpa.

  Motion finns inlämnad där man föreslår 7 gånger höjden.

  Vi är i princip för all form av förnyelsebar energi inklusive vindkraft. Men utbyggnad får inte ske på bekostnad av andra viktiga värden, som exempelvis livsmiljöer, naturvärden eller minskade fastighetsvärden.

  Vindkraften ger bara el när det blåser. Den kan inte lagras, blåser det mycket måste elen slumpas bort, skänkas eller i värsta fall, betalas för att bli av med. När det inte blåser måste elen komma från annat håll, från fossila källor som gas och diesel.

  I vår kommun ser vi gärna utökad satsning på solenergi. Vaggeryds Energi kommer bygga ett nytt fjärrvärmeverk, som avsevärt minskar användningen av fossila bränslen i vår kommun.

  På riksnivå ser vi nu att även kärnkraftsutbyggnad börjar diskuteras. Detta välkomnar vi.

  Ägarskapet, av vindkraft är inte heller det helt okomplicerat. Sedan 2017 har 85 procent av investeringar skett från utländska intressen. Vi låter utländska riskbolag och kinesiska staten köpa upp våra vindkraftparker vilka därigenom får inflytande över vårt elnät. Vi ser gärna ett lokalt ägarskap i elproduktion.

  Skenande elpriser. Vi måste ha ett elsystem som har rimliga priser, som fungerar över hela landet och som kan klara den ökande elanvändningen. 

  Thomas Axelsson ( KD)