• Flytta vårdcentralen och förbättra vården

  Sjukvården är regeringens största välfärdssvek. Sjukvården har aldrig haft mer resurser än idag.
  Antalet anställda läkare har ökat kraftigt och är fler än någonsin. Ändå är antalet patientbesök per läkare lägst inom hela OECD. Regeringspartierna hart tillfört och bjuder över varandra med penningtillskott och reducerar därmed problemen till att vara rent ekonomiska. Tvärt emot avsikten har effekten blivit att vårdköerna och väntetiderna har ökat.

  Det måste till andra insatser för en bättre vård.

  Det är dags att skrota landstingen (regioner). För att alla – i hela landet – ska få tillgång till högkvalitativ vård krävs ett ökat statligt ansvarstagande för vårdens organisation. Då kan resurserna nyttjas effektivare och vi kan säkra en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen samt en god, jämställd, effektiv och jämlik sjukvård. För att behålla kompetent personal och stimulera till vidare utveckling och befrämja trivsel i arbetet behövs en nytt och modernt ledarskap.

  Den medicinska kvaliteten och resultatet åt beroende på var i landet patienten bor. Äldre och patienter med kroniska sjukdomar drabbas hårdast. Chanserna att överleva en svår diagnos är avhängigt var i landet man bor. Det är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige.

  För oss lokalt i vår kommun är det av yttersta vikt att vi har fungerade vårdcentraler och tillgång till våra länssjukhus.
  Vi ser gärna att fler privata vårdgivare ges tillfälle att etablera sig i kommunen.
  När andra gärna pratar sjukvård vill vi leverera konkreta förslag som ger förändringar i vår kommun och region. Därför söker vi Vaggeryds kommuns invånarnas stöd den 9 september och presenterar här den politik vi går till val på.

  • Flytta vårdcentralen ett mer centralt läge
  När samhällets centrum har förtätats, med nya bostäder och utökat trygghetsboende, är det naturligt att vårdcentralen i Vaggeryd får ett mer centralt läge. Detta skulle minska antalet sjukresor eller färdtjänst som upplevs om tidsödande och ansträngande för många av våra äldre.

  • Behåll våra sjukhus
  Vi ska ha tre akutsjukhus i Region Jönköpings län både nu och framåt. Det är en prioriterad fråga för oss Kristdemokrater. Invånarna i vår kommun skall även framöver känna sig trygga med att de har en sjukhusvård med god tillgänglighet och tydliga specialiteter.

  • Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
  Köerna till BUP har ökat markant sedan regeringen tog bort den särskilda vårdgarantin. Kristdemokraterna vill återinföra den förstärkta vårdgarantin och tillföra extra resurser till BUP så att alla barn och ungdomar ska kunna få vård i tid. Vi vill även införa en elevhälsogaranti så att barn ska kunna komma i kontakt med elevhälsan samma dag som man söker stöd. Elevhälsan bör även få landstinget (regionen) som huvudman så att all barn- och ungdomsvård drivs samordnat. På sikt anser vi att staten bör ta över huvudansvaret för sjukhusvården.

  • Mer om våra vårdcentraler och jourcentraler
  Vårdcentraler måste anpassa öppettider och kontakttider till invånarnas behov. Telefontillgängligheten måste förbättras avsevärt. Råd om vård, hälsa och sjukvård via telefon och internet i form av 1177 Vårdguiden är mycket viktiga funktioner för att kunna ge bästa rådgivning.

  • Vårt välfärdslöfte
  Vi Kristdemokrater står för en välfärd man kan lita på. Man ska kunna lita på sjukvården – oavsett var i landet man bor.
  En röst på Kristdemokraterna är en röst att stärka arbetet med att utveckla och förbättra vården.

  Thomas Axelsson Kristdemokraterna, ordförande (KD), Vaggeryd och kandidat för KD i kommunvalet.
  Emma Ewaldsson (KD), Skillingaryd, Kandidat för KD i regionfullmäktige.