• Våra vallöften till dej

  Våra hjärtefrågor är omsorg om äldre, stärkta familjer och ett tryggare samhälle. Detta är våra prioriterade frågor i Vaggeryds kommun:

  Trygghet för äldre med anpassade boenden och personalkontinuitet
  Man ska kunna åldras i trygghet, och lita på äldreomsorgen. Det är inte värdigt att man anses för pigg för att flytta t ex till ett trygghetsboende när man har behov av det. Därför vill vi att alla över 85 år ska garanteras plats i ett anpassat boende. På alla orter behöver det finnas boenden anpassade för äldre så att man inte behöver flytta till centralorterna när man inte längre orkar sköta om sin villa.

  Hemtjänsttagare ska inte behöva mötas av en mängd olika personal utan det behövs ett maxtak för att säkra personkontinuiteten. Vi välkomnar privata och ideella aktörer som komplement till den kommunala verksamheten, för mer valfrihet inom äldreomsorgen.

  När samhällets centrum har förtätats, med nya bostäder och utökat trygghetsboende, är det naturligt att vårdcentralen i Vaggeryd får ett mer centralt läge. Detta skulle minska antalet sjukresor eller färdtjänst som upplevs om tidsödande och ansträngande för många av våra äldre.

  Moderna skolor och maxtak i förskolan
  Skolorna ska ha kompetens och avsätta resurser för att tidigt se och stödja elever i behov av särskilt stöd. Skolorna behöver moderniseras för att skapa goda lärmiljöer och det behöver finnas mer plats så att klasserna inte blir för stora. Maten i skolan ska vara god och vara lagad på svenska råvaror.

  Grunden för tillit byggs när barnen är små. Små barngrupper ger en större trygghet för barnen och ett maxtak på 12 barn bör införas för de lägre åldrarna. Det är även viktigt att det finns möjlighet att välja dagbarnvårdare där antalet relationer till andra barn och pedagoger är ännu färre än i förskolan.

  Landsbygden ska utvecklas
  Vi värnar om en levande landsbygd, med tillgång till förskola och skola. Vi behöver bredda utbud av upplåtelseformer för boende även på mindre orter finns behov av hyreslägenheter till rimliga priser och nybyggnation av bostäder.

  Hållbar ekonomi
  Ett hållbart samhälle innebär att vi har en ekonomi i balans och en god ekonomi som inte förstör för framtiden. Detta ställer krav på satsningar i kärnverksamheten och prioriteringar. Vi kristdemokrater lovar att vi kommer att prioritera välfärden.
  Vi Kristdemokrater vill ha ditt förtroende att fortsätta att utveckla kommunen och skapa ett bättre samhälle.

  Jenny Larsen, Ordförande i BUN, kandidat för KD i kommunvalet
  Thomas Axelsson, Ledamot i Kommunstyrelsen, kandidat för KD i kommunvalet
  Maritha Bengtsson, Ledamot i Kommunstyrelsenkandidat för KD i kommunvalet
  Christer Sandén, kandidat för KD i kommunvalet