• KdS länsprogram inför valet 1988

  10 punkter för utveckling av Västernorrland

  Inledning

  Utvecklingen i Västernorrland har varit ogynnsam i flera decennier. Befolkningsutvecklingen från 1955 – 87 visar att länet förlorat över 20 000 innevånare. Hårdast drabbade är länets inlandskommuner Ånge och Sollefteå. Utvecklingen i kustområdena kompenserade länge avflyttningen från inlandet, men de senaste årens statistik visar att inte heller länets kuststäder längre förmår behålla sin befolkning. En liten men glädjande befolkningsökning har skett under början av 1988, men kan ännu inte tolkas som ett trendbrott.

  Utvecklingen leder till en rad svårigheter: Minskat underlag för kommersiell och offentlig service, försämrat skatteunderlag, brist på utbildad arbetskraft, m m. Att komma tillrätta med denna utveckling kräver stora resursinsatser av aktiva och driftiga människor samt kapital.

  Flyttlassen från vårt län måste hejdas. Den överhettning som nu präglar storstäderna i mellersta och södra Sverige skapar stora problem. Miljöföroreningar, bostadsbrist och sociala problem ökar starkt.

  Hela den samhällsekonomiska utvecklingen tyder på att den regionala obalansen kommer att tillta, om inte energiska styrmedel och stimulansåtgärder sätts in. Det som tidigare huvudsakligen var glesbygds- och inre norrlands problem, kommer annars att bli mera än halva landets problem. Därför kräver KdS en aktiv regionalpolitik för att rädda inte bara Västernorrland utan hela regioner från utarmning och samhällelig obalans.

  1. Utveckla länets egna tillgångar

  Till grund för länets utveckling ska våra egna tillgångar ligga. Det gäller skogen, kraften, havet och jorden. Utifrån dessa tillgångar ska en kunskaps- och tjänsteorienterad utveckling stimuleras. Västernorrland är ett starkt län som lämnar bidrag till hela landets försörjning. Får vi bara behålla en rättvis andel av värdet på våra naturtillgångar, kan vi vara optimistiska inför framtiden.

  KdS kräver ökade statliga anslag till Länsstyrelsen för regionala utvecklingsinsatser.

  2. Bra kommunikationer

  I Västernorrland måste såväl vägar som järnvägar rustas upp för att kunna möta framtidens behov av ett väl fungerande kommunikationsnät. KdS anser att persontrafik ska behållas på de nuvarande elektrifierade banorna. Snabbtåg mellan Stockholm – Härnösand ska snarast införas. KdS förordar en ny bro över Ångermanälven vid Veta.

  Inrikesflyget har utvecklats positivt under åttiotalet och kommer att vara mycket betydelsefullt för länets långväga kommunikationer för överskådlig tid. Kramfors flygplats måste garanteras del i det statliga resultatutjämningssystemet.

  3. Kunskapsuppbyggnad – Livsmedelstekniskt centrum i Sundsvall

  Västernorrland måste fortsätta uppbyggnaden av högskoleutbildning. Den industritekniska utvecklingen är avgörande för länets framtida utvecklingsmöjligheter. KdS anser att Sundsvall bör bli Norrlands nya centrum för livsmedelsteknisk utbildning (civilingenjörsnivå) inom ramen för den industritekniska högskolan. Forskarresurser måste tillföras högskolan. Detta skulle innebära helt nya möjligheter för hela Norrlands livsmedelsindustri och stärka det norrländska jordbrukets framtid. Produkter tillverkade av naturenligt odlade råvaror, måste ges goda utvecklingsmöjligheter.

  4. Människovärdig miljö- och hälsopolitik

  Västernorrland har allvarliga miljöproblem som kräver stora insatser för att bemästras. Den fortgående försurningen är ett växande hot mot såväl mark som vatten. Det radioaktiva nedfallet efter Tjernobylkatastrofen 1986 har helt ödelagt insjöfisket för flera decennier framåt. Jakten, bär- och svampplockningen är hårt drabbat.

  Utsläppen av kväve måste minska med hälften till 1995 (1980=100) och svavlet med 90 %. Det kräver bl a att all tung eldningsolja ersätts med svavelfattig (ca 0,2 %) olja. KdS anser att de tunga industrier som finns efter länets kuster snabbt måste minska utsläppen av främst klor och kvicksilver. Hagraf i Härnösand måste kraftigt minska sina utsläpp om verksamheten ska få finnas kvar. KdS anser att all sopförbränning i länet ska upphöra inom ett år.

  Kalkning av mark och vatten måste intensifieras. KdS föreslår att bidrag utgår med 95 % av kostnaden samt att större resurser satsas på information och rådgivning.

  5. Kultur som utvecklar

  Kultur är en nödvändig och värdefull del av en god samhällsmilijlö. I Västernorrland har vi ett rikt kulturliv, där olika grupper och aktörer samverkar. När det kommersiella utbudet växer, krävs en ännu starkare satsning på kulturaktiviteter för att värna om länets kulturarv och särart. KdS anser att kulturutbudet ska vara allsidigt för att ge goda villkor för utövarna. Reglerna för kulturarbetarnas skatter och sociala avgifter måste förenklas. KdS vill också utveckla det nordiska kulturutbytet.

  De kommunala musikskolorna ska ge undervisning till alla som vill utöva musik. Inträdeskrav får inte hindra en bred rekrytering.

  6. Välkomna invandrare

  KdS i Västernorrlands län välkomnar invandrare och flyktingar. De många flyktingar som söker sig till vårt län innebär ett viktigt tillskott av kreativitet och kunskap. Dessutom innebär det ett befolkningstillskott. KdS föreslår att länets kommuner går samman i ett invandrarprojekt för att skapa de bästa möjliga förhållanden för invandrare och flyktingar. I projektet ska även folkrörelserna erbjudas delta.

  7. Återbäring på el-produktion

  En av länets största tillgångar är vattenkraften och den elkraftsproduktion som den ger. KdS anser att min. 1 öre per producerad kWh ska stanna i länet. De stora resurser som då skulle tillföras länet, bör användas till att investera i ny sysselsättningsskapande industri.

  8. Satsa på Mittstad!

  En avgörande fråga för länets fortsatta utveckling, är utvecklingen om Sundsvall-Timrå-Härnösand-regionen. KdS är positiv till kraftfulla sastsningar inom detta område, Mittstad, för att få en stark och utvecklingsbar region i mellannorrland. Med goda kommunikationer, en utvecklad högskola, rikt kulturliv, högt utvecklad industriell teknik är området en tillgång som bör utnyttjas till gagn för hela Västernorrland.

  9. Giftfritt jordbruk

  Länets produktiva jordbruksmark bör användas till en ekologisk balanserad produktion av livsmedel. KdS har utarbetat ett program för en total övergång bort från kemikaliejordbruket. Det kan ske utan att den enskilde jordbrukaren drabbas ekonomiskt. KdS anser att jordbruksmark som inte används till livsmedelsproduktion, inte ska tillåtas ligga i träda, utan användas för alternativa produkter.

  Västernorrlands län bör vara självförsörjande på viktiga baslivsmedel som mjölkprodukter, foderspannmål, potatis och rotsaker.

  10. Västernorrland utan droger

  KdS för en aktiv kamp för ett samhälle utan droger. Landstingets målsättning att sänka alkoholkonsumtionen med 30 % mellan 1986-1995 är en stor utmaning för alla. Når vi det målet kan vi räkna med bättre hälsa, minskat antal trafikolyckor, färre självmord, färre splittrade hem m m. Det skulle betyda en bättre hälsa och högre livskvalité för alla! KdS anser att det förebyggande arbetet i framför allt skolan måste bli mer aktivt. Kommuner och landsting bör införa ett särskilt bidrag till föreningar och organisationer som bedriver enbart drogfri verksamhet.