Den vård man söker i första hand

Primärvården ska vara den vård man söker i första hand. Det förutsätter att man erbjuder kontinuitet, hög tillgänglighet och gott bemötande.

  • Kontinuitet kräver att invånarna får rätt till fast läkarkontakt.
  • Flexiblare öppettider, såsom kvälls- och helgöppet bör utredas.
  • Personcentrerad vård för ett bättre bemötande i vården

Primärvården är underfinansierad

Västernorrland lägger minst pengar per invånare i landet på primärvård. Ändå förväntas primärvården vara första linjens vård även i vårt län, framför allt för att avlasta specialistvården.

  • Prioritera primärvården i budgetanslagen
  • Överför verksamheter från specialistvården till primärvården

Fler familjecentraler

Ökar möjligheten att arbeta med förebyggande insatser för barn och deras föräldrar. Närheten till socialtjänst gör att steget att söka sig dit för att få hjälp minskar och genom den öppna förskolan stärks föräldrarnas kunskaper och sociala nätverk.

  • Idag finns familjecentraler i endast tre av sju kommuner i Västernorrland
  • Vi vill att familjecentraler ska finnas i samtliga sju kommuner i Västernorrland

Primärvård

Vårda vården - utveckla primärvården

Västernorrland lägger näst minst pengar per invånare i landet på primärvården. Ändå förväntas primärvården vara första linjens vård även i vårt län, framför allt för att avlasta specialistvården. För att den ska klara det måste vi satsa på primärvården.

Det ska ske genom ökade ekonomiska anslag men också genom att överföra verksamheter från specialistvården till primärvården.

Att vårda vården – det är att utveckla primärvården.

  • Mona Hammarstedt
  • gruppledare för Kristdemokraterna i Region Västernorrland och ledamot i Vårdvalsutskottet