Vårda vården och utveckla primärvården!

Det är med stor besvikelse som vi kristdemokrater ser att Socialdemokraterna vägrar tänka om fortsätter med centralisering och kortsiktiga lösningar, numera tillsammans med Moderaterna och Liberalerna. Tyvärr löser denna politik inte regionens ekonomiska problem utan kommer säkerligen tvinga fram nya skattehöjningar, kanske redan nästa år!

Regionens nya målbild – ett självmål över en misslyckad politik

Nu ska regionen börja jobba för att förebygga ohälsa, stödja en god och jämlik vård, ha personcentrerad vård och skapa en god och samordnad vård med kontinuitet. Är inte detta vad vården jobbar för redan idag? Jovisst. Målbilden är därför inget annat än ett självmål över majoritetens misslyckade politik.

Ofrivillig ensamhet - ett samhällsproblem

Ofrivillig ensamhet ger en bestående stress som leder till ökad risk för bland annat hjärtinfarkt och stroke. Beräkningar visar att ensamhet 2017 medförde extra vård- och omsorgskostnader i Sverige om drygt 12 miljarder kronor i form av fler vårdbesök och oplanerade inskrivningar vid slutenvård.

Primärvården i Västernorrland

Primärvården i Västernorrland är fortfarande underfinansierad i jämförelse med de övriga skogslänen. Regionen har också svårt att leva upp till vårdgarantin. För att ändra på detta måste primärvården få större anslag.

Det finns ett behov att anpassa primärvårdsjourernas öppettider för att säkerställa bemanningen dagtid på våra hälsocentraler, inte minst nu under Corona-pandemin. Detta ger inte bara bättre förutsättningar för primärvårdens verksamhet utan också ger också besparingar på ca 2-5 mnkr.

Hälsocentralen i Kramfors, en av Region Västernorrlands egna primärvårdsenheter.

Hälsocentralen Kramfors.

Ungdomsmottagningarna i Västernorrland

Ungdomsmottagningarna ligger verksamhetsmässigt under primärvården i Region Västernorrland. Dessa har nu ett förtydligat uppdrag men det måste även skapas ett utvecklat samarbete med kommunerna utifrån den intention som lades 2009. Utifrån ökad psykisk ohälsa är de en viktig aktör i det förebyggande arbetet. För att ge ungdomsmottagningarna de resurser som behövs för att möta den ökade psykiska ohälsan hos barn och unga tillskjuter vi, jämfört med majoritetens budgetförslag, 1 miljon kronor extra 2021, 1,4 miljoner kronor 2022 och 1,9 miljoner kronor 2023.

Ett utökat vårdval för en stärkt primärvård

Vi kristdemokrater anser att ett utökat vårdval skulle vara ett bra sätt att överföra verksamheter från specialistvården till primärvården. Detta skulle göra det möjligt för verksamheter att profilera sig och att kunna använda sina lokaler mer effektivt.

Detta bör i första hand ske för områden som inte behöver sjukhusets resurser/strukturer och som inte kräver stora investeringar. Vilka områden som är lämpliga i Västernorrland är inget vi tar ställning till utan är något som professionen får föreslå.

Ungdomsmottagningen i Sundsvall som verksamhetsmässigt sorterar liksom övriga ungdomsmottagningar under primärvården i Västernorrland.

Ungdomsmottagningen i Sundsvall.


Politikområden

Barn och unga Bostad Digitalisering
Ekonomi/skatter Etik och jämlikhet Infrastruktur
Kollektivtrafik Kultur Landsbygd
Ledning/styrning Migration Miljö och energi
Näringsliv/arbete Personal Samverkan
Trygghet Utbildning Äldre
Hälso- och sjukvård
Folkhälsa Primärvård Specialistvård
Recept/läkemedel Tandvård Vårdval

Följ oss gärna på Facebook.

Vårda vården - utveckla primärvården

Västernorrland lägger näst minst pengar per invånare i landet på primärvården. Ändå förväntas primärvården vara första linjens vård även i vårt län, framför allt för att avlasta specialistvården. För att den ska klara det måste vi satsa på primärvården.

Det ska ske genom ökade ekonomiska anslag men också genom att överföra verksamheter från specialistvården till primärvården.

Att vårda vården – det är att utveckla primärvården.

  • Mona Hammarstedt
  • gruppledare för Kristdemokraterna i Region Västernorrland