• Äldrefrågor flyttas över till servicecenter

    Ökade öppettider och en större kompetens blir resultatet när äldreombudsmannens uppgifter tas över av servicecenter. På onsdagen fattade kommunstyrelsen beslut om att frågor rörande äldre ska hanteras bättre än dagens halvtidstjänst.
    – Det här kommer att förbättra tillgängligheten för kommunens äldre, säger Stephanie Hansson (KD), 1:e vice ordförande i äldreomsorgsnämnden.

    De senaste 14 åren har Huddinges äldre och deras anhöriga haft möjlighet att komma med synpunkter, få information eller be om råd i äldrefrågor av kommunens äldreombudsman. Utgångspunkten har varit att den enskildes rättigheter ska tillgodoses och att tjänsten därför ska vara fristående från kommunens äldreomsorgsverksamhet. Nu har kommunen sett över tjänsten och bestämt att funktionen ska behållas, men att den behöver ändras från sin nuvarande form.

    – Det finns ett behov av att utveckla den här tjänsten. Tidigare har den bara kunnat erbjuda begränsade telefontider och några få tider för personliga möten, och det anser vi är för lite. Genom att flytta över ansvaret till servicecenter kan vi erbjuda bättre öppettider och en ökad tillgänglighet med fler anställda som kan besvara de äldres frågor. Det kommer att bidra till en bättre service och ökad trygghet för de äldre, berättar Stephanie Hansson.

    För att servicecenter ska kunna svara på de mer komplexa frågorna kommer en grupp anställda att utbildas för att få en fördjupad kunskap kring kommunens äldreomsorg.