• Satsningar på lärare och äldreomsorg i Huddinges budget

  Huddinges lärare, äldre och jobbsökande är de grupper som särskilt prioriteras i den budget för 2014 som majoriteten i Huddinge presenterat i veckan.

  – Ekonomin är kärv, men vi har valt att prioritera lärarlönerna och kvaliteten i våra äldreboenden, frågor som ligger oss kristdemokrater varmt om hjärtat. Barns och ungas uppväxtvillkor löper som ett tema genom budgeten, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd.

  Majoriteten i Huddinge presenterade idag kommunens budget för 2014. Det ekonomiska utrymmet är mindre än tidigare år beroende på en svagare utveckling av skatteintäkterna i riket i kombination med införandet av det nya skatteutjämningssystemet i vilket Huddinge är en av de stora förlorarna.

  Trots det satsas 6 miljoner extra på att stärka lärarlönerna med fokus på att premiera Huddinges skickliga pedagoger. Ytterligare 6 miljoner satsas på jobbreformen ”100 Huddingejobb” som under 2014 kommer att erbjudas 150 unga och vuxna Huddingebor. Även äldreomsorgen ges ett särskilt tillskott. För att förstärka kvaliteten på särskilda boenden satsas 4 miljoner kronor extra. För att öka takten i bostadsbyggandet tillsätts 1 miljon extra och 3 miljoner extra avsätts för att förbättra gatuunderhållet. För att möjliggöra dessa satsningar och klara överskottsmålet om en procent av kommunens omsättning föreslås effektiviseringar på 0,36 procent generellt för alla nämnder.

  Sammantaget stärks nämndernas budgetar med 199 mnkr, varav den största delen går till skola och omsorg.

  – Vi väljer att prioritera kommunens kärnuppgifter och ge mer resurser där. Vi behöver öka volymerna när befolkningen växer och ge full pris- och lönekompensation till skolor, förskolor och äldreboenden. För att ha råd med det måste vi effektivisera i kommunens administration, avslutar Tomas Hansson.