Huddinge vill vara med i Sverigeförhandlingen

Huddinge kommun prioriterar Spårväg syd, tunnelbana till Kungens kurva och tågstopp i Flemingsberg för höghastighetståg och regionala förbindelser i den preliminära intresseanmälan till Sverigeförhandlingen. De tre projekten bedöms ha stor nytta för såväl bostäder, arbetsmarknad och näringsliv som för miljön och ökat kollektivt resande.

Läs mer


Spårväg syd en nödvändighet i ett växande Stockholm

Planerna på att bygga Spårväg Syd står och trampar vatten. Från att ha varit högaktuell med en inledd fördjupad förstudie som ska möjliggöra en snabb byggnation riskerar projektet nu att avbrytas helt.
– Stockholm skulle förlora mycket på det här. Tusentals bostäder och arbetsplatser står på spel, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Läs mer


Äntligen byggstart i Flemingsbergsdalen

Flemingsbergsdalen ska få ett centrum med bland annat livsmedelshandel och service. Det stod klart när kommunfullmäktige på måndagskvällen beslutade att anta detaljplanen för den första etappen i området. I etappen ingår även två sporthallar samt nya bostäder. Arbetet har dragit ut på tiden eftersom fastighetsägaren Skanska haft svårigheter att få ekonomi i projektet.

Läs merTomas Hansson: På sikt kommer vi se helt nya stadsdelar i Huddinge

För att kntomas bildtextyta ihop de regionala kärnorna Flemingsberg och Kungens kurva vill den politiska majoriteten aktivt arbeta för en snar tillkomst av Spårväg Syd och Tvärförbindelse Södertörn. Samtidigt planeras bostäder, arbetsplatser och kommunal service som tillsammans med en förbättrad kollektivtrafik ska locka fler till Glömstadalen, Loviseberg och Masmo.

Kommunen växer med en ökad efterfrågan på bostäder, infrastruktur och kommunal service. Därför föreslår den politiska majoriteten att kommunen bland annat ska satsa 3 miljoner på att förstärka arbetet med viktiga infrastrukturprojekt som Spårväg Syd, Tvärförbindelse Södertörn och Förbifart Stockholm.

– För Huddinges utveckling är dessa projekt helt nödvändiga och med ökade planeringsresurser kan vi hålla hög takt i planeringen samtidigt som vi strävar efter så bra lösningar som möjligt. Vi vill att de olika projekten ska samspela med varandra och med det bostadsbyggande som vi planerar, säger Kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M).

Då Flemingsberg och Kungens kurva är utpekade som två av Stockholmsregionens viktigaste tillväxtområden anser den politiska majoriteten att det är i och mellan dessa områden som mycket av Huddinges framtida tillväxt kommer att ske.

– Genom Spårväg Syd, Tvärförbindelse Södertörn och Förbifart Stockholm kommer Kungens kurva och Flemingsberg att bli mer lättillgängliga. Det ger goda möjligheter att bygga fler bostäder, arbetsplatser och service och på sikt kommer vi se helt nya stadsdelar växa fram i dessa delar av kommunen, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.

Den politiska majoritetens budget förväntas klubbas igenom i kommunfullmäktige den 9 juni.


Studentlägenheter prioriteras i bostadsplaneringen

Den politiska majoriteten i Huddinge möter den växande befolkningen i regionen med att öka bostadsbyggandet i kommunen. Ungdoms- och studentbostäder ska särskilt prioriteras samtidigt som planprocesserna ska bli än mer effektiva.

I majoritetens nylagda budget finns det flera förslag som ska underlätta för ungdomar och studenter att ta sig in på bostadsmarknaden. Bland annat ska bostadsutbudet bli större, främst i Flemingsberg, och genom en effektiviserad plan- och byggprocess kan nya bostäder bli klara tidigare.

– Vår prioritering av bostäder för ungdomar och studenter ger nu resultat och fram till utgången av 2015 räknar vi med byggstarter som tillsammans ska ge en fördubbling av antalet studentlägenheter i kommunen, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Den politiska majoritetens satsning på studentbostäder gynnar dessutom inte bara ungdomar och studenter, det skapar även bättre förutsättningar för högskolorna som ligger i anslutning till Flemingsberg.

– Med ett större utbud av bostäder i Flemingsberg kan högskolorna locka fler studenter. På så sätt ökar deras konkurrenskraft i förhållande till andra högskolor och universitet, säger Tomas Hansson.

Utöver särskild prioritering av ungdoms- och studentbostäder vill Huddinge öka bostadsbyggandet för att förbättra förutsättningarna för Spårväg Syd.

– Det är viktigt för hela Sverige att Stockholmsregionen växer. Genom att länets kommuner tar sitt ansvar i bostadsbyggandet kan vi utveckla regionen och skapa bra förutsättningar att klara en växande befolkning. Satsningar på nya spårvägar såsom Spårväg Syd skapar också möjligheter att bygga fler bostäder i bra kommunikationslägen.  Därför är Spårväg Syd en viktig pusselbit i Huddinges framtida utveckling, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M), Kommunstyrelsens ordförande.

 


”Vinter-OS kräver trafiksatsningar”

– Förslaget om hur man ska utveckla Flottsbro är oerhört spännande. Men det krävs en snabb utbyggnad av Södertörnsleden och Spårväg syd för att det ska bli möjligt, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för trafik- och samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge, i en kommentar till idrottsrörelsens utredare Jöran Hägglunds rapport om ett eventuellt vinter-OS i Stockholm år 2022.

I förslaget kommer en stor del av tävlingarna vara förlagda till södra Stockholm. Flottsbrobacken i Huddinge föreslås få en fördubblad fallhöjd till 210 meter. I Flottsbro ska slalom, snowboardens boardcross, slopestyle och storslalom samt freestylens skicross och slopestyle gå av stapeln enligt förslaget. Utredarens tanke är att även backhoppningen skulle kunna byggas in i den förhöjda backen i Flottsbro.

– Det är naturligtvis lockande med en förstklassig alpin anläggning i Huddinge, men vi måste också titta närmare på hur realistiska och genomförbara förslagen i Hägglunds utredning är. Logistiken måste fungera både när man ska bygga den nya backen och när själva tävlingarna ska genomföras och då behöver  infrastrukturen vara på plats. Flottsbro ligger också i ett viktigt stadsnära naturområde som vi är måna om, konstaterar Tomas Hansson.

Skidanläggningen i Flottsbro ägs av kommunala Huge Fastigheter AB.


Smartare trafiksatsningar för ett hållbart Huddinge

Så här skriver Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson i veckans nummer av tidningen Vårt Huddinge:

”Huddinge har en imponerande tillväxt. Det är bra – men det sätter också press på vårt redan hårt belastade transportsystem. Frågan som hela tiden måste ställas är hur vi kan bygga ett samhälle som är långsiktigt hållbart.

I den trafikstrategi som kommunen tagit fram står att vi ska utveckla samhället med gång-, cykel- och kollektivtrafik som grund. Det innebär en gigantisk omställning för en kommun som i mer än ett halvsekel har byggts utifrån privatbilismen. Naturligtvis måste vi även fortsättningsvis inse att bilen är ett oerhört viktigt redskap för många huddingebor, men vi måste skapa bra förutsättningar för andra transportslag och därmed minska bilberoendet.

En viktig del i arbetet handlar förstås om var och hur man bygger. Men det handlar också om att se till att det känns tryggt och säkert att ta sig fram till fots eller på cykel i kommunen.

Huddinge har ju sedan tidigare sänkt hastigheterna till 30 på lokalgator i bostadsområden och vid skolor och förskolor. Nu sänker vi också hastigheterna från 50 till 40 och från 70 till 60 på övriga kommunala vägar. Det bidrar till att öka trafiksäkerheten och göra Huddinge till en mer barnvänlig kommun. I kombination med en fortsatt satsning på separata gång- och cykelvägar ökar det tryggheten.

I ett växande Huddinge är det också oerhört viktigt att utveckla kollektivtrafiken. Pulsådern i trafiksystemet är förstås pendeltågen. Med Citybanan, som invigs 2017, kommer vi att kunna få en tätare trafik. Sedan ett par månader tillbaka går pendeltåg hela vägen från Tumba till Uppsala via Arlanda i högtrafik på morgnar och eftermiddagar. Vi är glada över det, men kommer att fortsätta att arbeta för att de ska gå under hela trafikdygnet.

En stor utmaning är tvärförbindelserna. Nyligen fattade landstinget beslut om att gå vidare med Spårväg syd som kopplar samman tre av södra Stockholms viktigaste tillväxtmotorer, Flemingsberg, Kungens kurva/Skärholmen och Älvsjö. Även busstrafiken i kommunen behöver utvecklas. Med rakare och smartare linjer, ökad turtäthet och bättre framkomlighet kan bussen bli mer attraktiv än idag. Vi måste tänka om och tänka nytt för att göra Huddinge mer kollektivtrafikvänligt!

De senaste åren har vi satsat en hel del extraresurser för att komma till rätta med eftersatt underhåll i det kommunala vägnätet. Vi har också drivit på för att viktiga infrastrukturprojekt som Södertörnsleden och Förbifart Stockholm äntligen ska få spaden i jorden. Nu börjar vi se resultat och förhoppningsvis blir det byggstart för Södertörnsleden i år. Det är viktigt både för huddingebornas behov och för utvecklingen av det lokala näringslivet.”


Ja till Spårväg syd

Trafiknämnden i Stockholms läns landsting fattade under tisdagen beslut om en fördjupad utredning av Spårväg syd för att möjligöra en snabb byggnation. Spårväg Syd är ett förslag till en ny regional spårväg som förbinda tre nyckelområden för tillväxten och företagandet i södra Stockholm, Flemingsberg, Kungens Kurva – Skärholmen och Älvsjö.

– Kristdemokraterna gick till val på att bygga Spårväg syd. Nu är vi på god väg att uppfylla det vallöftet, säger Karl Henriksson (KD) i trafiknämnden, Stockholms läns landsting.

– Förbättrade tvärförbindelser på Södertörn är tillsammans med ökat bostadsbyggande de två viktigaste faktorerna för en fortsatt tillväxt i regionen. Därför är det med stor glädje som jag konstaterar att Spårväg syd nu är ett steg närmare ett genomförande, kommenterar Karl Henriksson trafiknämndens beslut om en fördjupad förstudie för att möjliggöra en snabb byggnation.

– Spårvägen är en viktig pusselbit för att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt i Huddinge. Vi planerar för ytterligare 11 300 bostäder och 12 850 arbetsplatser utmed Spårväg syds sträckning fram till år 2030, med tyngdpunkten i de regionala kärnorna Flemingsberg och Kungens kurva. Därför är det oerhört viktigt att också kommunikationerna byggs ut, konstaterar Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för trafik- och samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge.

– Med spårvägen skapas en tvärförbindelse på Södertörn som ger människor möjlighet att resa snabbt och klimatsmart. Det gynnar både företagen och miljön, säger Tomas Hansson.

– Nu är det viktigt att alla intressenter, såväl fastighetsägarna utmed sträckningen som kommuner och landsting, gör sitt yttersta för att Spårväg syd ska kunna byggas så fort som möjligt. Det gynnas alla av, avslutar Karl Henriksson.