• Kristdemokrater i majoritet opponerar

  Jill Östborg, Christer Fjordevik och Mia Frisk. (Foto: Håkan Johansson)

  Jill Östborg, Christer Fjordevik och Mia Frisk. (Foto: Håkan Johansson)

  Kristdemokraterna i Värnamo opponerar mot alliansregeringen och ställer sig bakom sin ordförandes, Arnold Carlzon, motion om att jobbavdraget även ska gälla föräldralediga. Mia Frisk vill ha mer konst och musik i vården, Jill Östborg sjöng om kärlek och Kristdemokraterna i Värnamo ser fram emot en ny mandatperiod efter ett valresultat med blandade känslor.

  Om kärlek sjöng Jill Östborg vid Kristdemokraternas årsmöte i Värnamo Stadshus. Hon hade passande nog valt att sjunga traditionella irländska folksånger med mycket kärlek och längtan denna Alla hjärtans dag.

  Utbildnings- och kulturdelegationens ordförande, Mia Frisk från Tenhult, talade om behovet av kultur och folkbildning i vår tid. Hon menade att ett genomtänkt och levande kulturliv på landstingets vårdinrättningar kan bidra till att patienter och boende blir friskare och får en värdigare vård.

  Efter fika och lotterier var det dags för årsmötesförhandlingar. Mötets ordförande, Arnold Carlzon, presenterade styrelsens verksamhetsberättelse, som till stor del präglades av att det varit valår och att Kristdemokraterna, tack vare stora insatser från medlemmarna, lyckats behålla sitt styrkeläge. Frisksportarnas Olle Sahlberg tog emot 2006 års Vitsippspris för att han med stort engagemang också blivit en förebild för många ungdomar och fått dem att uppleva lyckan av utmanande friluftsliv och vikten av ett drogfritt liv. Kristdemokraterna har synts ute i samhället under många lördagar och i valrörelsen. Ett par höjdpunkter var sista deklarationsinlämningskvällens samtal med deklaranter om Kristdemokraternas förslag att sänka fastighetsskatten och besöken av riksdagskandidater vid valstugan. Ett viktigt resultat av valrörelsen är att Kristdemokraterna numera innehar det prestigefyllda uppdraget som Kommunfullmäktiges ordförande, genom Christer Fjordevik. Vid årsskiftet hade Kristdemokraterna 349 medlemmar i Värnamo, en minskning med tre.

  Förra årets ordförande i fullmäktigegruppen, Christer Fjordevik, kunde berätta om ett aktivt politiskt arbete i kommunfullmäktige och nämnder. Bland annat har Margareta Lindahls motion från 2004 om tjänstegarantier och kundorientering fått en positiv behandling. Christer Fjordevik har under året motionerat om att Värnamo borde anordna en klimatkonferens.

  Till nya styrelseledamöter på två år valdes Gunnar Crona (kassör), Peter Jonsson, Håkan Johansson, Mario Mikulic, Gunnel Youngström och Lars-Åke Egerbo. Övriga ledamöter i styrelsen är Arnold Carlzon (ordförande), Christer Fjordevik, Per-Åke Eriksson, Ingeborg Lindgren, Margareta Lindahl (sekreterare) och Kerstin Sneath.

  Till årets Riksting är det möjligt för medlemmar i partiet att skicka in motioner. Arnold Carlzon har fått upp ögonen för att föräldralediga inte omfattas av den avdragsrätt för förvärvsarbetande som alliansregeringen (med kristdemokratiska statsråd!) har infört. Eftersom det rimmar illa med Kristdemokraternas traditionella syn att föräldraskap är ett viktigt arbete har han skrivit en motion om att avdragsrätten även ska gälla föräldralediga. Årsmötet beslutade att uttala sitt enhälliga stöd för ordförandens motion.

  Jill Östborg sjöng om kärlek. (Foto: Håkan Johansson)

  Jill Östborg sjöng om kärlek. (Foto: Håkan Johansson)

  Mia Frisk talade om behovet av folkbildning. (Foto: Håkan Johansson)

  Mia Frisk talade om behovet av folkbildning. (Foto: Håkan Johansson)

  Arnold Carlzon var ordförande för årsmötet. (Foto: Håkan Johansson)

  Arnold Carlzon var ordförande för årsmötet. (Foto: Håkan Johansson)


  Läs mer från årsmötet

  [Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Värnamo kommun, verksamhetsåret 2006]

  [Verksamhetsberättelse 2006 för Kristdemokraternas fullmäktigegrupp i Värnamo]

  [Motioner till Kristdemokraternas Riksting 2007 ]


  Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Värnamo kommun, verksamhetsåret 2006

  År 2006 har, för Kristdemokraterna i Värnamo, framförallt präglats av att det varit valår. Ett valår som för Värnamo kommuns Kristdemokrater innebar en liten tillbakagång, röstmässigt, jämfört med föregående val. Vi behöll ändå våra sju mandat i Kommunfullmäktige. En stor insats från många medlemmar gjorde detta möjligt.

  Årsmötet hölls i Erikshjälpens lokaler, den 7 februari, med besök av Landstingsråd Lisbeth Rydefjärd, Bankeryd, som i ett engagerat anförande, delade med sig av sina tankar på hur valet 2006 ska vinnas.

  Vitsippspriset, 2006, tilldelades, Olle Sahlberg, Värnamo FK Vildmark , med motiveringen:

  Olle Sahlberg har genom en okuvlig entusiasm, under många år, gjort en stor insats för många ungdomar i Värnamo kommun. Han lägger, osjälviskt, stor del av sin fritid i Frisksportarna och har med stort engagemang också blivit en förebild för många ungdomar och fått dem att uppleva lyckan av utmanande friluftsliv och vikten av ett drogfritt liv.”

  Den 13 mars hade Kristdemokraterna i Värnamo sin nomineringsstämma. Den hölls i Forsheda och Christer Fjordevik var kvällens talare.

  Under våren var Kristdemokraterna under flera lördagar ute på stan och spred de kristdemokratiska idéerna, bjöd på kaffe, samt lyssnade på människors synpunkter. På tisdagskvällen den 2 maj var vi många Kristdemokrater som samlades framför Skatteverket brevlåda, och delade ut flygblad om Kristdemokraternas förslag att slopa fastighetsskatten, ett förslag som sedermera anammades av Alliansen.

  Under våren och försommaren var planeringsarbetet inför kommande slutspurt i valrörelsen det som stod högst på dagordningen.

  Den 19 augusti var det valupptakter i hela landet, för vår del i Värnamo innebar det att valstugan öppnades, samt deltagande på Bredaryds marknad, där bland annat 1:e vice partiordförande Maria Larsson medverkade. Valstugan hölls sedan öppen varje vardag 16.00-18.00, lördagar 10.00-14.00, samt hela valdagen.

  Vid valstugan avlöste som vanligt aktiviteterna varandra. Lokalavdelningens egna medlemmar hade organiserats så att några hade ansvar för att stugan var bemannad varje dag, för att dela ut material av varierande slag, svara på frågor, samt att lyssna på synpunkter. Under året har vi gemensamt delat ut ca 20.000- 25.000, tidningar, foldrar och flygblad. Vi hade också besök vid valstugan, av flera av länets riksdags- och landstingskandidater. Nämnas bör Maria Larsson, Stefan Attefall, Irene Oskarsson, Daniel Långström och Lisbeth Rydefjärd.

  Valnattens känslor var blandade, å ena sidan så fick vi äntligen, tack vare ett framgångsrikt samarbete i Alliansen, en ny majoritet i Sveriges riksdag, och en ny regering, men dessa framgångar grumlades något av att Kristdemokraterna fick en svag tillbakagång. I dagens ljus, några månader senare så känns det mycket positivt och inspirerande att vi finns med i Sveriges Regering med tre stycken kristdemokratiska ministrar. Den röstmässiga tillbakagången får vi gemensamt ta krafttag för att vända till en framgång vid nästa val, både nationellt och lokalt!

  Lokalt i Värnamo kommun så innehar Kristdemokraterna numer det åtråvärda och hedersamma uppdraget som Kommunfullmäktiges ordförande, genom Christer Fjordevik. För övrigt så har vi denna mandatperioden minst en ledamot plus ersättare i alla kommunens nämnder, samt ordförande i Omsorgsnämnden, Medborgarnämnden och Värnamo Energi. Vi har också 1:e vice ordförande i Fritidsnämnden och Barn- och Utbildningsnämnden.

  Den 17 november hade vi en trevlig höstfest, i matsalen på Luddö. Daniel Långström (ersättare i riksdagen) talade, och Peter Jonson underhöll med sång till eget gitarrkomp, och vår festkommitté hade anordnat ett antal lotterier med mycket fina vinster.

  Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden. Avdelningens ekonomi redovisas i den ekonomiska redogörelsen, och fullmäktigegruppens arbete i deras särskilda verksamhetsberättelse.

  Medlemsantalet var vid årsskiftet 349 medlemmar.

  På styrelsens uppdrag

  Arnold Carlzon
  ordförande


  Verksamhetsberättelse 2006 för Kristdemokraternas fullmäktigegrupp i Värnamo

  Valet 2006 innebar att mandatperioden för fullmäktigegruppen 2002-2006 gick ut i och med oktober månads fullmäktige. Fullmäktigegruppen har under den nu gångna mandatperioden bestått av Christer Fjordevik (gruppledare), Gunnar Crona (1:e vice ordförande i fullmäktige), Margareta Lindahl, Kerstin Sneath, Stig Claesson, Leif Bäckrud och Anita Mårtensson.

  Den nya gruppen som tillträdde med november månads fullmäktige består av Christer Fjordevik (ny ordförande för fullmäktige), Camilla Rinaldo Miller (ny gruppledare), Gunnar Crona (vice gruppledare), Margareta Lindahl, Stig Claesson, Leif Bäckrud och Per-Gunnar Dahlgren.

  2006 har präglats av valet i september. Debatten har varit het och stundom dragit ut långt in på småtimmarna. Interpellationer och motioner från oppositionen har varit många.

  Från kristdemokraterna har två uppmärksammade motioner inlämnats. Den första var skriven av Margareta Lindahl och Christer Fjordevik med rubriken Lär av Barnhälsovårdens (BVC) framgångsrika förebyggande arbete och inrätta en Äldrehälsocentral (ÄHC) i Värnamo kommun. Tanken med motionen är att vi alla ska kunna med lite stöd och hjälp kunna åldras friskare och därmed få en bibehållen god livskvalitet. En Äldrehälsocentral i samarbete med Landstinget skulle kunna vara en hjälp för att hitta ett sätt att förverkliga en sådan tanke.Motionen har remitterats till Omsorgsnämnden.

  Den andra motionen var skriven av Christer Fjordevik och handlar om vårt klimat med rubriken Arrangera en klimatkonferens i Värnamo 2007. Motionens bakgrund är förstås den klimatförändring vi kan konstatera också i våra trakter. För en kommun blir det allt viktigare att lyfta in denna fråga i sin omvärldsanalys både för att förbereda händelser som kan inträffa, t ex översvämningar och orkaner, men också för att se på vilket sätt en klimatförändring positivt kan påverka vår flora och fauna och därmed våra agrara näringar.

  Ersättaren i fullmäktige, Arnold Carlzon, ställde en fråga till kommunstyrelsens ordförande Maria Leifland angående vallokalernas tillgänglighet för rörelsehindrade i Värnamo kommun och fick beskedet att samtliga kommunens vallokaler är tillgängliga.

  Värnamo den 14 februari 2007

  För kristdemokraternas fullmäktigegrupp

  Christer Fjordevik


  Motion till Kristdemokraternas riksting

  Ge föräldralediga jobbavdrag

  Under alla år har Kristdemokraterna ansett att det är ett jobb att ta hand om sina barn. Den tanken fanns dock inte kvar när jobbavdraget infördes. Föräldralediga får nämligen inte del av jobbavdraget. Rimligtvis bör även föräldralediga omfattas av jobbavdraget. Det är ett stort och viktigt arbete att fostra sina barn och göra dem redo för livet. Ett arbete som ska uppmuntras!

  Idag tar mammorna ut den största delen av föräldraledigheten. Om jobbavdraget inte gäller för föräldralediga finns risken att pappor i än mindre grad tar ut föräldraledighet eftersom kostnaden blir för hög för familjens ekonomi. Det vore olyckligt. Det finns också risk att föräldrar, av ekonomiska skäl, tvingas att avstå från delar av föräldraförsäkringen. En sådan utveckling skulle inte vara i linje med Kristdemokraternas politik!

  Jag anser därför att jobbavdraget även ska omfatta föräldraförsäkringen.

  Jag yrkar

  att partistyrelsen får i uppdrag att verka för att även föräldraförsäkringen ska omfattas av jobbavdraget.

  Värnamo den 14 februari 2007
  Arnold Carlzon