• Motionsrikt årsmöte i Zoom

  Kristdemokraternas riksbonde riksdagsledampoten Magnus Oscarsson talade hemifrån Ödeshög på ett motionsrikt årsmöte i Zoom. (Foto: Håkan Johansson)

  Ett motionsrikt årsmöte i Zoom var Kristdemokraterna i Värnamo med om i kväll. Årsmötestalare var riksdagsledamoten Magnus Oscarsson, partiets riksbonde från Ödeshög. Gunnar Crona skötte årsmötesförhandlingarna så att allt gick smidigt, trots ovana omständigheter. Årsmötet antog bland annat verksamhetsberättelser med få traditionella verksamheter och skickade vidare tre motioner till partiets Riksting.


  Motionsrikt årsmöte i Zoom

  Dags att avsluta ett år att minnas och blicka framåt mot nya och bättre tider. Årsmöte! I kväll hade Kristdemokraternas partiavdelning i Värnamo kommun årsmöte. Till följd av begränsningar på grund av pandemin var det i den digitala konferensplattformen Zoom. Vad trevligt det var att få se hur folk har det hemma!

  Partiavdelningsordföranden Gunnar Crona inledde årsmötet och gav direkt ordet till partidistriktets ombudsman Carl Cunningham. Carl informerade om aktiviteter som är på gång i distriktet och förberedelserna inför valet nästa år.

  Årets årsmötestalare riksdagsledamoten Magnus Oscarsson är väl numera Kristdemokraternas riksbonde. Inte minst med tanke på hans långvariga och starka engagemang för jordbruksfrågor. Det var naturligtvis det han bjöd på i kväll också.

  – För några år sedan antog vi kristdemokrater ett nytt landsbygdspolitiskt program, med målsättningen att bli landsbygdspartiet framför andra, inledde Magnus från sitt hem i Ödeshög. Sedan dess har vi målmedvetet arbetat med att påverka bland annat livsmedelsförsörjningsplanering, djurskyddspolitik, jaktpolitik och jordbrukspolitik med idéer och skarpa förslag ifrån programmet.

  Oscarsson berättade fängslande om landsbygdspolitiska utmaningar som Sverige står inför och om Kristdemokraternas svar på dessa.

  Verksamhet

  Därefter tog Gunnar Crona till orda igen och inledde årsmötesdelen. Det var ett annorlunda år som Värnamos kristdemokrater kunde se tillbaka på i styrelsens verksamhetsberättelse. Efter årsmötet och utdelandet av Vitsippspriset i februari har partiavdelningen inte haft några fysiska medlems- eller styrelsemöten. Partiavdelningen har fått ställa om det politiska arbetet. Eftersom det inte varit möjligt att vara ute på stan och kampanja eller dela ut material i brevlådorna har kampanjerna varit på sociala medier. Ett kampanjupplägg var en fotoserie med berättelse om politiska hjärtefrågor med kristdemokratiska politiker i styrelser och nämnder.

  Även kommunpolitiska gruppens verksamhetsberättelse var påverkad av pandemin. Under det första halvåret kunde man träffas fysiskt, men till följd av pandemin gick gruppen över till delvis digitala möten från maj och helt digitala från september. Några diskussionsfrågor har varit mål och budget, översiktlig kommunplanering och fördjupad översiktsplan för Värnamo stad, boendeutredning, externa utförare inom LSS, måltidspriser, biblioteksbuss, kommunalt stödboende med mera. Efter många om och men lyckades Alliansen, där Kristdemokraterna ingår, få igenom en budget med tydliga kristdemokratiska inslag, som resurser till och uppdrag att upptäcka barn i behov av stöd tidigt, prioritera grönt samhällsbyggande, främja ett varmt företagsklimat och ge civilsamhället möjlighet att fungera.

  Styrelse

  Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av 12 personer. Partiavdelningens populäre och uppskattade ordförande Gunnar Crona blev omvald och det blev även vice ordförande Håkan Johansson.

  Nya styrelseledamöter på två år är Gunnel Youngström, Lena Freij, Christer Fjordevik, Margareta Svensson och Sanja Mikulic. Som fyllnadsval på ett år valde årsmötet Olof Klemets.

  Arnold Carlzon, Ibrahim Candemir, Camilla Rinaldo Miller, Patrik Ekwall är valda till årsmötet 2022.

  Motioner och planering för framtiden

  Eftersom det är Riksting i år finns det möjlighet att lämna in motioner om hur Kristdemokraterna bör utveckla sin politik. Årsmötet beslutade att skicka vidare de tre motioner som kommit in till årsmötet till partidistriktsstämman i mars. Lena Freij har skrivit en motion om ett bra sätt att finansiera Alkoholvården som årsmötet beslutade att tillstyrka. Håkan Johansson motionerar om att Kristdemokraterna ska ta initiativ till Ett moderniserat statsskick, något som årsmötet beslutade att avstyrka. Vidare motionerar han tillsammans med Camilla Rinaldo Miller För en flexiblare läsårsindelning, vilket årsmötet beslutade att tillstyrka.

  Utöver detta valde årsmötet även nomineringskommitté, val- och kampanjledare, serveringskommitté, ombud till partidistriktsårsmöten och många andra funktionärer. Årsmötet fastställde även styrelsens förslag till verksamhetsplan med budget för 2021 och styrelsens förslag till nomineringsriktlinjer och nomineringar till partistyrelsen. Vid årets slut hade partiavdelningen 191 medlemmar.


  Mer från ett motionsrikt årsmöte i Zoom

  [2020 års verksamhetsberättelse för Kristdemokraternas partiavdelning i Värnamo]

  [Kommunpolitiska gruppens verksamhetsberättelse 2020]

  Motioner

  [Alkoholvården]

  [Ett moderniserat statsskick]

  [För en flexiblare läsårsindelning]  2020 års verksamhetsberättelse för Kristdemokraternas partiavdelning i Värnamo

  Partiavdelningens årsmöte arrangerades den 17 februari i den lokal där den ideella föreningen Hela Människan – LP Finnveden bedriver sin vuxenverksamhet. Föreningens föreståndare Dan Lindau informerade om verksamheten. Efter informationen fick Dan Lindau ta emot årets vitsippspris riktat till föreningens vuxenverksamhet med motiveringen: Personalens stora engagemang i sitt arbete för samhällets mest utsatta och den välkomnande atmosfär som skapas för stunder av samvaro dagligen i föreningens öppna café. Vid årsmötet hade vi också besök av vår riksdagsledamot Pia Steensland som informerade om riksdagsarbetet och speciellt de frågor som hon brinner för. Det är LSS och alkoholfrågor och hon berättade om hur hon arbetar med detta som det inte alltid är lätt att få gehör för i riksdagen.

  Styrelsen hade planerat för ett medlemsmöte med regionfrågor i april och till mötet hade vi räknat med besök från våra regionpolitiker. Detta fick vi ställa in på grund av pandemin.

  Pandemin har från mars månad haft en stor påverkan på avdelningens verksamhet. Vi har inte kunnat samlas till några fysiska medlemsmöten eller styrelsemöten. Den digitala plattformen Zoom har använts för styrelsemöten och distriktsstämmor.

  Det politiska arbetet har ställts om och eftersom vi inte kunnat vara ute på stan och kampanjat eller delat ut material i brevlådorna, har vi haft kampanjer på sociala medier. En kampanj hade som upplägg att våra politiker i styrelser och nämnder presenterades med foto och man fick samtidigt berätta om sina politiska hjärtefrågor. I övrigt har vi använt material från riks och region i våra kampanjer på sociala medier.

  Vi har haft sex protokollförda styrelsemöten under året och vid årets slut var vi 191 medlemmar

  Värnamo den 3 februari 2021
  Gunnar Crona
  Ordförande, Kristdemokraterna Värnamo


  Kommunpolitiska gruppens verksamhetsberättelse 2020

  Kristdemokraternas förtroendevalda har till uppgift att med principprogrammet, valprogrammet och det kommunala handlingsprogrammet som grund verka för att genomföra de kristdemokratiska idéerna i praktisk politik. Arbetet i kommunpolitiska gruppen syftar till att i samarbete grundligt gå igenom och bereda de kommunala frågor som partiets representanter har att ta ställning till. Gruppmedlemmarna ska sträva efter sammanhållning och ett enigt uppträdande. I Värnamo kommun samarbetar Kristdemokraterna med Centerpartiet, Nya Moderaterna och Liberalerna i Allians för Värnamo.

  Kommunpolitiska gruppen består av samtliga förtroendevalda ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser samt revisorer. Under 2020 har vi haft 11 gruppmöten. Under det första halvåret kunde vi träffas fysiskt, men till följd av pandemin gick vi över till delvis digitala möten från maj och helt digitala från september. Bland de frågor som vi har behandlat kan nämnas mål och budget, översiktlig kommunplanering och fördjupad översiktsplan för Värnamo stad, boendeutredning, externa utförare inom LSS, måltidspriser, biblioteksbuss, kommunalt stödboende med mera. Efter många om och men lyckades vi få igenom Alliansens budget med tydliga kristdemokratiska inslag, som resurser till och uppdrag att upptäcka barn i behov av stöd tidigt, prioritera grönt samhällsbyggande, främja ett varmt företagsklimat och ge civilsamhället möjlighet att fungera.

  Därutöver har kommunfullmäktigegruppen samlats 11 gånger till parti- och alliansgruppmöten inför månadens kommunfullmäktigesammanträde. Kommunfullmäktigegruppen har följande valda ledamöter: Camilla Rinaldo Miller (Kommunfullmäktiges ordförande), Håkan Johansson (gruppledare), Xhilda Bushati, Stig Claesson och Lena Freij. Valda ersättare är Gunnar Crona (vice gruppledare), Ibrahim Candemir och Arnold Carlzon. Sedan april gäller en frivillig överenskommelse mellan partierna i Kommunfullmäktige om att reducera antalet ledamöter till 31 under tiden som pandemin pågår. För vår del innebär det att vi deltar med tre ledamöter.

  Under året har Christer Fjordevik lämnat sitt uppdrag som överförmyndare och därmed satt punkt för ett långt, slitsamt och framgångsrikt arbete med att i ledningsposition prägla Värnamo kommun med kristdemokratiska idéer. För det vill vi säga ett stort och varmt tack. Vidare så har Tomas Backnäs lämnat uppdraget som ersättare i Omsorgsnämnden och ersatts av Monica Johnsson och Gustav Eek lämnat uppdraget som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden och ersatts av Anders Björhag.

  Nu lägger vi verksamhetsåret 2020 bakom oss med ambitionen att fortsätta vara ett parti som gör skillnad. Kristdemokraterna behövs i Värnamo kommun!

  För Kristdemokraternas kommunpolitiska grupp

  Värnamo den 10 februari 2021
  Håkan Johansson
  Gruppledare, Kristdemokraterna Värnamo


  Alkoholvården

  I priset på alla förpackningar som säljs ingår en summa som går till återvinning av förpackningen. Mitt förslag är

  att i priset på all alkohol som säljs (industrialkohol undantaget) skall en viss procent gå till vården av verkningarna efter alkoholen.

  Hjälshammar 2021-02-19
  Lena Freij
  Kristdemokraterna Värnamo

  Partiavdelningsårsmötet beslutade
  att tillstyrka motionen och
  att skicka den vidare till partidistriktsstämman.


  Ett moderniserat statsskick

  ”Monarkin har en stark folklig förankring och är en viktig identitetsskapande del av det svenska samhället. Den betyder mycket för svensk kultur, historia och nationell sammanhållning. Sverige ska därför fortsätta vara en konstitutionell monarki.” (Kristdemokraternas principprogram s. 35)

  Med dessa tre meningar motiverar Kristdemokraterna uppfattningen att landets högsta offentliga ämbete, det som statschef, som enda sådant fortfarande ska gå i arv inom en utvald familj. I de historiska kontexter där monarkin växte fram blev den förvisso ett rationellt sätt att utse statschef. I takt med att kommunikationer har utvecklats, demokratiska ideal har blivit normerande och uppfattningen att offentliga uppdrag ska tillsättas utifrån individuella meriter i allmänna val har vunnit allmänt gehör, förefaller dock nuvarande ordning avseende tillsättande av statschef tämligen anakronistisk.

  En ordning som bygger på den ofta varierande styrkan i folklig förankring och ett antal påståenden med måttligt empiriskt stöd i kombination med de risker som alltid är förknippade med generationsväxlingar är skör. Regeringsformen är emellertid skriven på ett sådant sätt att det endast krävs några smärre justeringar i den för att möjliggöra en övergång från det fördemokratiska statsskicket monarki till det modernare och på flera sätt mer demokratiska statsskicket republik. Vidare torde det i längden vara ohållbart för ett uttalat familjeparti som Kristdemokraterna att hålla fast vid den strukturella diskriminering det innebär att undanhålla medlemmar ur en enskild familj de rättigheter som alla vi andra tar för givna, såsom den grundlagsfästa rättigheten att välja sin egen religion och rättigheterna att välja yrke, att ingå äktenskap med vem en vill och att lämna riket utan konungens vetskap och samtycke.

  Därför yrkar jag att Rikstinget ger partistyrelsen i uppdrag

  att ta initiativ till en modernisering av det svenska statsskicket, med målet att övergå till republik.

  Värnamo 2021-02-19
  Håkan Johansson

  Partiavdelningsårsmötet beslutade
  att avslå motionen och
  att skicka den vidare till partidistriktsstämman.
  Håkan Johansson reserverade sig till förmån för att bifalla motionen.


  För en flexiblare läsårsindelning

  Nuvarande läsårsindelning härstammar från bondesamhället: ett långt hö- och skördelov under sommaren, potatislov under hösten och från och med krigsåren ett energibesparande kokslov när det är som kallast i februari. Sedan dess har samhället, och därmed skolan, förändrats och blivit alltmer flexibelt och differentierat.

  De nya förordningarna för grund- och gymnasieskolan medger en flexiblare fördelning av läsperioder under läsåret. Flexibilitet är vidare ett nyckelord i kristdemokratiska skoldokument. Därför vill vi göra det möjligt för skolhuvudmän att göra avsteg från det traditionella tvåterminssystemet för att införa till exempel tre eller fyra kortare terminer med 2–3 veckors studieuppehåll emellan (utom sommarlovet som måste omfatta minst juli månad).

  Utifrån barnperspektivet menar vi att detta skulle vara positivt för:

  • elever med inlärningssvårigheter, som skulle få mer kontinuitet i sitt lärande och därmed möjlighet till bättre kunskapsutveckling.
  • skoltrötta elever, som skulle få kortare och mer överblickbara terminer och därmed kanske få mer lust att lära.
  • barnfamiljer, som skulle få det lättare att planera in tid tillsammans på grund av de mer jämnlånga perioderna med ledighet och dessutom inte behöva ansöka om ledighet under terminstid i samma utsträckning som idag.
  • lärare, som skulle få en jämnare fördelning av årsarbetstid och arbetsbelastning och därmed en bättre arbetsmiljö.
  • skolor och skolhuvudmän, som skulle få möjlighet till flexiblare organisation och former för lärandet.

  Eftersom skolan är till för barnen och inte tvärtom yrkar vi att Rikstinget ger partistyrelsen i uppdrag
  att verka för att skolhuvudmän får möjlighet att dela in läsåret mer flexibelt.

  Bredaryd och Värnamo 2021-02-20
  Camilla Rinaldo Miller och
  Håkan Johansson

  Partiavdelningsårsmötet beslutade
  att tillstyrka motionen och
  att skicka den vidare till partidistriktsstämman.