• Kristdemokratiska svar på klimatutmaningarna

  Kristdemokraterna lägger de skarpaste förslagen om grön skatteväxling sade Lars Thunberg (KD), kommunalråd i Helsingborg, när han talade klimatpolitik vid Kristdemokraternas årsmöte i Värnamo. Årsmötet skickade också tre motioner till årets Riksting och självklart valde man en ny styrelse.

  – Kristdemokraterna har länge drivit på för en grön skatteväxling och lagt flera skarpa förslag, sade Helsingborgs kommunalråd Lars Thunberg (KD) som talade vid Kristdemokraternas årsmöte på Kafferepet i Värnamo. Vi höjer skatter på miljöskadlig verksamhet och sänker samtidigt skatten på arbete och pensioner så att fler får behålla mer av sin egen inkomst varje månad.

  Lars Thunberg är ordförande i Kristdemokraternas miljöpolitiska arbetsgrupp som nyligen presenterade en rapport med många konkreta förslag för ett hållbarare Sverige. Rapporten utgår från kristdemokratiska idéer med ingångsvärden som förvaltarskapsprincipen, försiktighetsprincipen, att alla ska ges förutsättningar att göra rätt och långsiktighet i lagar, regler och styrinstrument. Den mynnar ut i ett antal konkreta och radikala förslag för ett bättre klimat, som:

  • För att öka användningen av återvunna material i nyproduktion av textil föreslår vi en råvaruskatt på icke-återvunna textilier på 10 000 kronor per ton.
  • Det behövs krafttag för att minska användningen av konventionella plaster i engångsartiklar och ersätta dem med biologiskt nedbrytbara alternativ. Vi föreslår därför införandet av en ny skatt på plastpåsar i detaljhandeln på 1 krona per påse.
  • Kristdemokraterna föreslår att ett tydligt system för personfordon införs med miljöklassning från A till G. Den som köper en bil med betyg A-C får en bonus som motsvarar betygsnivån och den som köper en med betyg E-G får betala en avgift.
  • Energi från solen måste utnyttjas mycket bättre i den svenska energimixen. I somras införde dock regeringen en ny energiskatt på solel från anläggningar med en effekt över 255 kilowatt. Kristdemokraterna föreslår att denna straffskatt på solkraft genast tas bort.

  Om Lars Thunberg (KD), Helsingborg

  Som mångårig ordförande i miljönämnden i Helsingborg, och de senaste åren som kommunalråd, har Lars Thunberg drivit ett offensivt miljöarbete som bland annat ledde till priset för Bästa Miljökommun 2009. Sedan dess ligger man i framkant med flera andra utmärkelser. Så sent som i onsdags tog kommunstyrelsen beslut om att införa Sveriges vassaste klimatväxlingsprogram för tjänsteresor, framdrivet av Kristdemokraterna.

  Lars Thunberg är idag ordförande för den nationella branschorganisationen FAH – Kommunerna och Miljön och var 2001-2015 ordförande i kommunnätverket Sveriges Ekokommuner, där även Värnamo kommun är medlem.

  Efter fika var det dags årsmötesförhandlingar. Ur styrelsens verksamhetsberättelse kunde årsmötesordföranden Christer Fjordevik läsa om ett verksamhetsår då Pär-Magnus Möller fick ta emot Vitsippspriset och då partiavdelningen i Värnamo arrangerat marknadsaktiviteter, höstfest och medlemsmöten med olika teman som höghastighetsjärnvägar och jordbrukspolitik.

  Från kommunfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse kunde årsmötet läsa om ett engagerat debattår med många kristdemokrater som hörts ifrån Kommunfullmäktiges talarstol. Den kristdemokratiskt präglade visionen för Värnamo kommun har varit ledord för många beslut som tagits.

  Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av 13 personer. Gunnar Crona valdes till ordförande och Christer Fjordevik till vice ordförande.

  Till nya styrelseledamöter på två år valdes Håkan Johansson, Gunnel Youngström, Torbjörn Eriksson, Lena Freij och Mario Mikulic.

  Arnold Carlzon, Ibrahim Candemir, Camilla Rinaldo Miller, Patrik Ekvall och Xhilda Bushati är valda till årsmötet 2018.

  Årsmötet beslutade vidare att inte välja några till ersättare till styrelsen.

  Utöver dessa val valde årsmötet även nomineringskommitté, valledare och ett antal funktionärer. Medlemsavgiften fastställdes till 180 kronor. Styrelsens förslag till verksamhetsplan med budget för 2017 antogs.

  Årsmötet tillstyrkte även tre motioner till årets Riksting, angående en ny asyl- och migrationspolitik, maxtid och maxtaxa inom förskolan och hur fungerar LOU i praktiken, och skickade dem vidare till Rikstinget


  Läs mer från årsmötet

  [2016 års verksamhetsberättelse för Kristdemokraternas partiavdelning i Värnamo]

  [Verksamhetsberättelse 2016 för Kristdemokraternas fullmäktigegrupp i Värnamo]

  [En ny asyl- och migrationspolitik]

  [Maxtid och maxtaxa inom förskolan]

  [Hur fungerar LOU i praktiken]  2016 års verksamhetsberättelse för Kristdemokraternas partiavdelning i Värnamo

  Verksamhetsåret inleddes med årsmöte i Gummifabriken i Värnamo.

  Vid årsmötet hade vi besök av partisekreterare Acko Ankarberg som höll ett inspirerande tal och Arken Jazztrio underhöll med musik. Camilla Rinaldo Miller avtackades efter ett välförrättat värv som ordförande. Till ny ordförande för partiavdelningen valdes Gunnar Crona.

  På alla hjärtans dag den 14 februari delade vi ut vitsippspiset till kyrkoherde Pär-Magnus Möller. Motiveringen till priset var Pär- Magnus engagerade arbete för att organisera över 100 volontärer till att hjälpa till med mat utdelning till flyktingar i församlingshemmet.

  På marknaden i juli hade vi besök av seniorernas våffelvagn, som bjöd på välsmakande våfflor och besökarna fick också aktuella broschyrer.

  En stor händelse för partiavdelning var att i augusti lämnade vi den gamla hyrda lokalen på Storgatan och det var ett stort arbete med rensa ut möbler och diverse ting som vi samlat på oss under åren. Vårt material finns nu i en fabrikslokal och är lätt åtkomligt.

  I oktober hade vi besök av riksdagsman Robert Halef, som sitter i trafikutskottet och är partiets talesman i kommunikationsfrågor.

  Robert tillsammans med några lokala partiföreträdare träffade lokala näringslivsföreträdare för att samtala om den för Värnamo så viktiga höghastighetsbanan. På kvällen hade vi ett välbesökt möte på Hotell Vidöstern ute på Bredasten. Robert informerade om Kristdemokraternas nyligen lagda budgetförslag och gav sin syn på höghastighetsbanan.

  I november hade vi vår traditionella höstfest på Luddö tillsammans med seniorerna, som arrangerade festen. Riksdagsman Magnus Oscarsson, som sitter i jordbruksutskottet och är partiets talesman i jordbruksfrågor, höll ett både initierat och intressant föredrag. Magnus talade engagerat om vikten av att ge bönderna bättre förutsättningar. Bernt Olsson underhöll med musik under festen. Överskottet från festen gick oavkortat till senioravdelningen.

  En lördag i december var vi ute på stan och bjöd på glögg och pepparkakor. Detta var populärt bland alla som var ute och stressade i julhandeln

  Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under året.

  Värnamo den 10 februari 2017

  På styrelsens uppdrag
  Gunnar Crona
  Ordförande


  Verksamhetsberättelse 2016 för Kristdemokraternas fullmäktigegrupp i Värnamo

  Fullmäktigegruppen 2016 har varit Christer Fjordevik (Kfs ordf), Camilla Rinaldo Miller (gruppledare), Gunnar Crona (vice gruppledare), Monica Johnsson, Lena Freij, Xhilda Bushati, Stig Claesson och Arnold Carlzon.

  Våra ledamöter för partiet i fullmäktige har engagerat varit flitiga i talarstolen. Detta gäller även våra nämndsordförande. Som vid flertalet gånger fått svara på interpellationer och klara göra fakta angående olika ärenden.

  På detta vis får vi en bra möjlighet att tydligt tala om vart vi som Kristdemokrater står och vad vi vill för kommunen och medborgarnas bästa.

  Under året har kommunens vision varit ledord för många beslut som tagits. Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen. Som kristdemokrater kan vi känna oss stolta över visionen och att den ligger till grund för hela kommunens verksamhet.

  Med tillväxt kommer också utmaningar och vi ska därför fortsätta att sprida de goda kristdemokratiska förslagen.

  Ett år går fort och nu får vi ladda om och se framåt mot nästa år.

  Bredaryd 9/2 2017

  För kristdemokraternas fullmäktigegrupp
  Camilla Rinaldo Miller


  Motion till Kristdemokraternas riksting i Uppsala 2017

  En ny asyl- och migrationspolitik

  Efter andra världskriget skedde en stor omvärdering av den tidigare flyktingpolitiken. Orsaken till att man tog tag i problemen runt flyktingfrågorna var att många judar hade försökt att lämna Tyskland före krigsutbrottet och att de omkringliggande länderna vägrade att ta emot dem. Resultatet är känt – miljontals judar, romer och andra grupper mördades under nazitysklands utrotningskampanj.

  Insikten om att detta inte får ske igen gjorde att bl.a. kristna filosofer och politiker satte sig ner och arbetade fram det som idag är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
  Men man nöjde sig inte med att arbeta fram en deklaration baserad på naturrättens principer utan man skapade också FN i syfte att skydda dessa principer. I ett politiskt försök att via handel och gemensamma värderingar, en gång för alla, hindra de stora länderna i Europa att gå i krig med varandra igen bildades Kol och stålgemenskapen som senare resulterade i EG/EU.

  Vi kan alltid kritisera FN, EU och de mänskliga rättigheterna för att dessa institutioner och principer inte löser alla problem men det är trots allt ett ärligt och gediget försök att hindra nya krig och konflikter.

  Tyvärr har inte dessa institutioner kunnat lösa alla konflikter vilket gör att människor även idag tvingas fly ifrån sina hemländer för att undkomma förföljelse och krigets fasor. På samma sätt som våra förfäder utmanades under mellankrigstiden så utmanas vi idag av att människor är på flykt. I likhet med att det då fanns folk som ansåg att problemet skall lösas av någon annan så finns det idag de som anser att vi redan har ”tagit vår del av ansvaret”. Men denna inställning håller inte. Ur ett kristdemokratiskt perspektiv kan vi aldrig slå oss till ro när en människa lider eller tvingas på flykt.

  Vi vill därför att vi som kristdemokrater skall arbeta fram en ny asyl- och migrationspolitik som utgår ifrån de principer som våra ideologiska förfäder etablerade efter andra världskriget. Ledstjärnan skall vara den judisk-kristna etikens stöd för dessa våra minsta samt naturrättens tydliga vägledning så som den lyfts fram i FN-stadgan, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Flyktingkonventionen, Europakonventionen och Barnkonventionen.

  Samtidigt skall vi använda oss av de institutioner som våra förfäder etablerade för att vi tillsammans skall kunna bistå varandra och ge den enskilde det skydd som de förtjänar. Ett aktivt samarbete inom FN och EU är därför en viktig grundbult för en fungerande kristdemokratisk asyl- och migrationspolitik.

  Inom FN bör vi arbeta för säkra zoner för minoriteter och utsatta grupper, vi bör arbeta för väl fungerande flyktingläger, vi bör arbeta för ett modernt och effektivt bistånd i syfte att undvika konflikter och vi bör jobba för internationella flyktingkvoter där alla länder är med och tar ansvar.

  Inom EU bör vi arbeta utifrån samma principer som inom FN men utöver det arbete som sker på FN-nivån bör vi arbeta för trygga gränser, gemensamt polisiärt arbete i syfte att bekämpa trafficking, narkotikahandel, terrorism samt annan gränsöverskridande kriminalitet. Vi bör även arbeta för en gemensam asylpolitik där asylsökande får en likvärdig bedömning och har möjlighet att söka asyl redan på ett EU-lands ambassad. Vi bör arbeta för ett gemensamt mottagande vilket gör att länder runt Medelhavet inte ensamma får bära ansvaret för den situation som vi för tillfället bevittnar.

  På den nationella nivån behöver vi vidta åtgärder för att asylprocessen skall genomföras skyndsamt. Därför bör vi:

  • se över användningen av tillfälliga uppehållstillstånd då vi vet att dessa hindrar integrationen,
  • arbeta för att familjers sammanhållning värnas inom asyl- och migrationspolitiken
  • arbeta för att rätt ålder säkerställs så att ingen utsätts för godtycklig behandling
  • underlätta för asylsökande som fått jobb att lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd baserat på jobb
  • förbättra möjligheterna till validering och omskolning inom vuxenutbildningen
  • arbeta för en öppen och flexibel arbetsmarknad
  • arbeta för enklare regler på bostadsmarknaden

  Många av de tankar vi lyfter fram i denna motion ligger väl i linje med vad vi redan arbetar efter, men det vi vill tydliggöra med våra exempel är att vi skall utarbeta en kristdemokratisk asyl- och migrationspolitik som hämtar inspiration i vår egen grundideologi och våra förfäders värderingar. Vi vill även vara tydliga med att en fungerande politik förutsätter att vi arbetar utifrån subsidiaritetsprincipen vilket innebär att vissa delar av asyl- och migrationspolitiken måste hanteras inom FN och EU medan andra delar måste hanteras nationellt. För att den nationella politiken ska fungera så bra som möjligt krävs det att såväl det kommunala som regionala perspektivet finns med i arbetet.

  Grundprincipen skall dock vara att vi arbetar utifrån den enskilda människans perspektiv.
  Vår asyl- och migrationspolitik skall alltid sträva efter att människor får ett respektfullt bemötande och goda förutsättningar att etablera sig i Sverige när man har fått sina asylskäl prövade. Det är också vårt ansvar att se till att asylprocesserna väsentligt påskyndas. Det är inhumant och förödande att det skall dröja flera år innan den asylsökande får besked om man får stanna eller ej. Vi bör också se över lagstiftningen och överväga att barn som föds i Sverige får möjlighet att bli svenska medborgare. Nuvarande lagstiftning har resulterat i konstiga situationer där barn som inte har något annat hemland avvisas trots att man redan är en del av den svenska samhällsgemenskapen.

  Utifrån dessa tankar yrkar vi på:

  att rikstinget ger partistyrelsen i uppdrag att arbeta fram en ny asyl- och migrationspolitik.

  Magnus Jacobsson                           Uddevalla                   Västra Götaland norra
  Kent Sjöberg                                   Norrbo                        Gävleborgs län
  Gunilla Lindell                                Lerum                         Västra Götaland västra
  David Lega                                      Göteborg                    Göteborgs stad
  Lennart Bondesson                         Örebro                        Örebro län
  Behcet Barsom                                Örebro                        Örebro län
  Michael Anefur                               Kristianstad                Skåne
  Anders Ivarsson                              Helsingborg                Skåne
  Tomas Ander                                  Hässleholm                 Skåne
  Christina Borglund                          Kristianstad                Skåne
  Elsebeth Lemche                             Huaröd                       Skåne
  Niels Peter Lemche                         Huaröd                       Skåne
  Yael Lemche                                   Huaröd                       Skåne
  Valdemar Lemche,                          Huaröd                       Skåne
  Katrin Elfstrand Trigueros              Lerum                         Västra Götaland västra
  Jens Abrahamsson                           Lerum                         Västra Götaland västra
  Christian Eberstein                          Lerum                         Västra Götaland västra
  Bert Nygren                                    Partille                        Västra Götaland västra
  Maria Nilsson                                  Trollhättan                  Västra Götaland norra
  Anibal Rojas Jorquera                      Uddevalla                   Västra Götaland norra
  Clarence Holgersson                       Munkedal                    Västra Götaland norra
  Sara Degerman Carlsson                 Borås                          Västra Götaland södra
  Valèria Kant                                    Borås                          Västra Götaland södra
  Gunnar Wilsson                              Skara                           Västra Götaland östra
  Morgan Forsberg                            Mariestad                    Västra Götaland östra
  Gudrun Brunegård                          Vimmerby                   Kalmar län
  Daniel Fredriksson                          Bankeryd                    Jönköpings län
  Simon Rundqvist                            Jönköping                   Jönköpings län
  Per Högberg                                    Mullsjö                        Jönköpings län
  Camilla Rinaldo Miller                     Bredaryd                     Jönköpings län
  Irene Oskarsson                              Aneby                         Jönköpings län
  Mia Frisk                                         Tenhult                       Jönköpings län
  Bengt Sjöberg                                  Filipstad                      Värmland
  Peter Åkerström                              Hudiksvall                  Gävleborgs län
  Lili André                                        Gävle                          Gävleborgs län
  Lars Sidén                                       Forsa                           Gävleborgs län
  Anders Ramstrand                          Söderhamn                  Gävleborgs län
  Jan Myleus                                       Gävle                          Gävleborgs län
  Bertil Eriksson                                Edsbyn                       Gävleborgs län
  Lars-Olof Eliasson                          Sveg                            Jämtland
  Jesper Songer                                  Västerås                      Västmanlands län
  Eric Söderberg                                Kvicksund                  Västmanlands län
  Amanda Agestav                             Västerås                      Västmanlands län
  Joakim Widell                                 Västerås                      Västmanlands län
  David Winks                                   Stockholm                  Stockholms stad
  Johan Sunbring                                Johanneshov               Stockholms stad
  Maria Fälth                                      Upplands Väsby          Stockholms län
  Caroline Agrell                                Sollentuna                   Stockholms län
  Janne Stefansson                             Upplands-Bro             Stockholms län
  Simon Olsson                                 Sollentuna                   Stockholms län
  Karl Henriksson                              Huddinge                    Stockholms län
  David Winerdal                               Södertälje                    Stockholms län
  Jan-Eric Jansson                              Nacka                         Stockholms län
  Joha Frondelius                               Katrineholm                Sörmland
  Ulf Björklund                                  Orsa                            Dalarna
  Bengt-Åke Svahn                            Orsa                            Dalarna
  Benny Strandberg                            Kungsbacka                Halland
  Sara Lidqvist                                   Hemse                        Gotland
  Dan Munther                                  Karlshamn                  Blekinge
  Carl-Gunnar Madestam                   Karlshamn                  Blekinge
  Marianne Nygren                            Skutskär                      Uppsala län
  Monica Landén                               Enköping                    Uppsala län
  Liselott Fager                                  Linköping                   Östergötlands län
  Sven Brus                                        Norrköping                 Östergötlands län
  Per Larsson                                     Linköping                   Östergötlands län
  Liza-Maria Norlin                            Sundsvall                    Västernorrlands län
  Karin Högberg                                Härnösand                  Västernorrlands län
  Sverker Ågren                                 Härnösand                  Västernorrlands län
  Hanna Sydhage                               Domsjö                       Västernorrlands län
  Göran Brorsson                              Mellansel                    Västernorrlands län
  Eugen Karlsson                               Luleå                           Norrbotten
  Leif Gramner                                  Kainulasjärvi              Norrbotten
  Eva Esberg                                     Pajala                          Norrbotten
  Hans-Inge Smetana                         Vännäs                        Västerbotten
  Roland Sjögren                                Lycksele                      Västerbotten
  Knut Isaksson                                 Dorotea                      Västerbotten
  Roland Gustavsson                         Storuman                    Västerbotten
  Kristina Nilsson                              Sorsele                        Västerbotten
  Anna-Karin Lundberg                     Nordmaling                 Västerbotten
  Lena Brännström                            Norsjö                         Västerbotten
  Anders Sellström                             Umeå                          Västerbotten


  Årsmötet 2017 beslutade att tillstyrka motionen och skicka den vidare till årets Riksting.


  MOTION till rikstinget 2017-01-17

  Maxtid och maxtaxa inom förskolan

  Enligt uppgifter vistas barn allt längre tid på förskolan. Det är inte ovanligt att barn vistas i förskolan 55 timmar i veckan. Någon arbetstidslag som reglerar maximal tid inom förskolan eller i fritidshemmen finns dock inte.

  Barnombudsmannen har föreslagit att barn i förskolan och i fritidshemmen i likhet med skolbarn ska omfattas av arbetsmiljölagen. Lite märkligt kan det tyckas att barnen i grundskolan omfattas av arbetsmiljölagen, men inte barnen i förskolan och i fritidshemmen.

  Skulle arbetsmiljölagen gälla för förskolan och fritidshemmen fanns helt andra möjligheter att komma tillrätta med långa arbetstider, men också med andra arbetsmiljöproblem.

  Rikstinget 2015 beslutade bifalla Torsten Larssons motion (06:03) om att ge partistyrelsen i uppdrag att verka för att arbetsmiljölagen ska gälla även i förskolan och i fritidshemmen.

  Mot bakgrund av rikstingets ställningstagande 2015 kan det vara logiskt att även begränsa den maximala tiden inom förskolan då maxtaxan tillämpas till 40 timmar per vecka. Därefter står det kommunen fritt att fastställa taxa upp till full kostnadstäckning.

  Förslag

  att Rikstinget beslutar ge partistyrelsen i uppdrag att verka för att den maximala tiden inom förskolan då maxtaxan tillämpas ska vara 40 timmar per vecka.

  Torsten Larsson, Dala-Järna
  Camilla Rinaldo Miller, Bredaryd
  Gunilla Lindell, Lerum
  Maria Nilsson, Trollhättan
  Britt-Mari Brynielsson, Kvissleby
  Anette Asplund, Luleå
  Per-Olof Hermansson, Horred
  Eva Johnsson, Vederslöv


  Årsmötet 2017 beslutade att tillstyrka motionen och skicka den vidare till årets Riksting.


  Motion till Rikstinget 2017

  Hur fungerar LOU i praktiken

  Lagen om Offentlig Upphandling är inte enkel att hantera. Lagens syfte är gott med en fri handel och öppenhet för att låta så många leverantörer som möjligt vara med och tävla om kontrakt. Å andra sidan kan lagen få förödande konsekvenser för tredje part, då det till exempel handlar om upphandling av tjänster för äldre. I vilken mån det beror på att kompetens saknas i kommunen att upprätta ett bra förfrågningsunderlag, som tar hänsyn till alla variabler och kriterier är svårt att veta. Det finns säkert runt om i landet exempel på hur upphandlingar slagit fel och istället för att bli billigare blivit dyrare för den enskilde och inte minst skapat otrygghet för brukaren av tjänsten.

  Undertecknade föreslår rikstinget besluta uppdra åt partistyrelsen

  att på lämpligt sätt uppmärksamma hur LOU fungerar i praktiken, främst upphandlingar av tjänster inom hemtjänsten.

  Värnamo den 18 Januari 2017

  KD senioravdelning, Värnamo

  Hermy Nenkert Petersson                 Ingegerd Rubensson                       Lennart Lindgren


  Årsmötet 2017 beslutade att tillstyrka motionen och skicka den vidare till årets Riksting.