• Personal

  Etik

  I regionens etiska policy beskrivs etikens sex verktyg: känslan, samvetet, empatin, förnuftet samt fakta och värderingar. Där återges också ett antal vägledande principer: godhet, icke skada, rättvisa och autonomi. Alla som är anställda eller förtroendevalda inom Region Västernorrland har ett ansvar att följa och leva upp till de etiska principer vars innebörd ska genomsyra hela organisationen.

  Allas delaktighet

  En förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha förtroende och möjligheter att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se sin roll i helheten, känna till målen, ha de medel och den kunskap som krävs för att kunna uppnå önskat resultat.

  En ny personalpolitik

  Medarbetarna är hjärtat i verksamheten. Det är därför av största vikt att man återupprättar förtroendet för regionen som arbetsgivare. Genom att vara en attraktiv arbetsplats får man personalen att stanna kvar för att man trivs och känner att man har det bra.

  Regionen ska därför arbeta hårdare för att skapa bättre arbetsvillkor, en god arbetsmiljö samt främja kompetensväxling och karriärmöjligheter. En förbättrad dialog med såväl medborgare genom Medborgarpanelen och med regionens anställda behövs. Man ska inte behöva vara orolig för att det kommer ännu fler dåligt genomarbetade och diskuterade strukturförändringar.

  Ett införande av vårdserviceteam gör inte bara jobbet roligare och mer meningsfullt, i och med att man får jobba med det man utbildat sig till, utan bidrar också till sänkt sjukfrånvaro.

  För en del bristyrken, exempelvis tandvårdspersonal och biomedicinska analytiker behöver regionen ta en mycket mer aktiv del i tillskapandet av uppdragsutbildningar på Mittuniversitetet.

  Kompetensutveckling

  Kompetensutvecklingen för regionens medarbetare bygger såväl på individuella som regionsgemensamma insatser. Detta för att tillgodose verksamhetens krav och förväntningar i dag och i framtiden.
  Regionen ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarens kompetens tas tillvara. Varje medarbetare ska uppleva sitt arbete som viktigt och stimulerande. Alla medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas i arbetet och utifrån sin kompetens vara synlig, ha inflytande och ta ansvar.

  Regionen ska som arbetsgivare ha ett hälsofrämjande synsätt på arbete och arbetsförhållanden. Ett målmedvetet arbete för att förebygga ohälsa är ansvarsfullt med tanke på den verksamhet som bedrivs men gör också regionen attraktiv för såväl studenter som nya och befintliga medarbetare. Regionen bör stimulera vårdens medarbetare att vidareutbilda sig, skapa möjlighet till viss forskning samt systematisera kunskapsbildningen genom uppföljning och dokumentation. Ett gediget utvecklingsarbete för att nå dessa målsättningar är viktigt och nödvändigt.

  I det årliga medarbetarsamtalet ska dialogen om behovet av kompetensutveckling föras. På grund av stora pensionsavgångar finns ett stort behov av att rekrytera vissa yrkesgrupper, främst specialistläkare och specialistsjuksköterskor. Ett intensivt arbete krävs då många nya medarbetare behöver rekryteras varje år. Åtgärderna kräver förutom det inre arbetet omfattande samverkan med andra samhällsaktörer då betydelsen av fungerande levnadsvillkor i vardagen är väsentliga faktorer för hela processen. Regionen måste kraftfullt agera för att öka andelen tillsvidareanställda läkare och minska kostnaderna för tjänsteköp av läkare. Den regionaliserade läkarutbildningen ger en god rekryteringsmöjlighet. Viktigt är att kandidaterna knyts till regionen efter genomgången utbildning.

  Personalpolitisk plattform

  Den personalpolitiska inriktningen i regionen uttrycks i Personalpolitisk plattform 2015. Styrande är de fyra policydokumenten inom vart och ett av områdena medarbetarskap, chefsförsörjning, arbetsmiljö och lönepolitik.
  Medarbetare inom cirka hundra olika professioner arbetar inom regionen. Medarbetarnas kunskaper och erfarenheter ska värderas lika utifrån regionens värderingar och medarbetarna ska ha samma utvecklings- och befordringsmöjligheter oavsett kön och härkomst. Det är viktigt att medarbetarna känner sig delaktiga och är med och utformar arbetet och arbetsplatserna.

  Regionen ska kännetecknas av den mångfald som finns i samhället och aktivt bidra till att fördomar och diskriminering motverkas och bekämpas. Ett framgångsrikt arbete för jämställdhet, integration och mångfald bidrar till regionens attraktivitet. Arbete för ett hållbart samhälle och en god arbetsmiljö bidrar också till att regionen uppfattas som en bra arbetsgivare.

  Det är en stor kompetensbrist inom vården samtidigt kommer allt fler asylsökande med vårdutbildning. Regionen ska skapa praktikplatser för dessa för att underlätta och skynda på integrationen.

  Senaste inläggen om personal:

  För samtliga inlägg om personal, se här


  Bilden överst av Sasin Tipchai från Pixabay.