• Det saknas politiskt ledarskap i Regionen

  Region Västernorrland behöver ett tydligt politiskt ledarskap och ett förändrat ledarskap inom hälso- och sjukvården. Något som Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna hittills inte har visat. Växande vårdköer, extremt höga kostnader för hyrpersonal och stora svårigheter att rekrytera talar sitt tydliga språk.

  Nuvarande organisation har inte lyckats med sitt grundläggande uppdrag. Medarbetarna som verkar i vardagen är regionens främsta resurs och ett stärkt lokalt ledarskap med närvarande chefer är vägen till framgång för att lösa kompetensrekrytering och minska stafettberoendet. Med uppdraget att i samverkan samordna och utveckla verksamheten, med patienten i centrum och i nära samarbete med kommuner och primärvård.

  Nationellt och inom regionen sker en utveckling av nära vård och det finns ett antal fördelar med den vägen att organisera sjukvården i Västernorrland framåt. Även en ökad regional och nationell samverkan behövs för att möta förväntningarna på en allt mer högspecialiserad vård. En del är ett utvecklat samarbete i norra sjukvårdsregionen.

  En grundförutsättning för en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård i hela länet är en långsiktigt hållbar ekonomi. Specialistvården har flera hundra miljoner kronor i ekonomisk obalans som saknar finansiering och lösningar från den politiska majoriteten. Regionen ligger i topp med en av landets högsta kostnader för inhyrd personal, på mer än en halv miljard kronor 2019, det är en i allra högsta grad bidragande orsak. För att vända trenden ska problemen lösas i rätt ände.

  Centerpartiet, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna vill att Region Västernorrlands medarbetare får ökat inflytande över sin arbetssituation och arbetsmiljön måste förbättras. Medarbetarnas möjlighet till kompetensutveckling behöver stärkas, karriärmöjligheter och konkurrenskraftiga löner är en del i detta. En del är att använda medarbetarnas kompetens på rätt sätt och på rätt nivå.

  Chefer behöver ges tid för uppdraget, väsentligt är att skapa utrymme för handledarskap av studenter och medarbetare som ett led i en framåtsyftande kompetensförsörjning. Riktade rekryteringsinsatser gällande bristyrken, som utlandsrekrytering kan också utvecklas.

  Primärvården i Västernorrland är underfinansierad i jämförelse med övriga skogslän. Satsningar på en nära vård i hela Västernorrland är grunden för en väl fungerande hälso- och sjukvård och då behöver primärvården prioriteras. Barn och ungas hälsa och ett aktivt folkhälsoarbete behöver också särskilt uppmärksammas. Något som vi tre partier är beredd att göra.

  Sverige och Europa behöver dessutom ett näringsliv i Västernorrland som fortsätter leverera och nyckeln är en fungerande infrastruktur. Inte minst behov av fortsatta investeringar i järnväg för både gods- och persontrafik på nya Ostkustbanan, Mittbanan och Ådalsbanan.

  Det krävs nu ett tydligt politiskt ledarskap framåt i Region Västernorrland, vilket saknas i dag. Tyvärr fattas detta även under rådande Coronapandemi.

  Jonny Lundin (C) 2e vice ordförande Regionstyrelsen
  Pia Lundin (SJVP) 2e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden
  Joachim Jonsson (KD) 2e vice ordförande Nämnden för Hållbar utveckling
  Roger Byström (C) Gruppledare Regionfullmäktige
  Robert Thunfors (SJVP) Gruppledare Regionfullmäktige
  Mona Hammarstedt (KD) Gruppledare Regionfullmäktige


  Infrastruktur · Ledning/styrning · Personal · Primärvård · Regional utveckling · Samverkan | arbetsmiljö · arbetsvillkor · bemanning · cancer · Covid-19 · folkhälsa · hyrpersonal · infrastruktur · Joachim Jonsson · kompetens · kompetensförsörjning · Mittbanan · Mona Hammarstedt · Ostkustbanan · rekrytering · vårdköer · Ådalsbanan


  Bilden överst av Daniel Mena från Pixabay (Pixabay License).