• Yrkande ang kostnadsreduceringar inom närsjukvårdsområde Söder efter riskanalyser

  Antalet vårdplatser ska utgå från behov inte från ekonomiska besparingskrav

  Förändringarna kommer gå ut över patienternas trygghet och säkerhet och precis som i regionfullmäktige i augusti vi vill i det här kompletterande beslutet i Hälso- och sjukvårdsnämnden åter påtala att vi har:

  ”låg tilltro till att kostnaderna kommer minska genom att man reducerar antalet vårdplatser. Det kommer en massa nya kostnader som mycket väl kan äta upp den besparing man säger sig göra.”

  Det här innebär att man idag inte sätter patienten i centrum och innebär försämrad arbetsmiljö och arbetsvillkor för
  personalen.

  Äntligen patientsäkerhets- och arbetsmiljöanalyser

  En sak glädjer oss och det är att patientsäkerhets- och arbetsmiljöanalyserna nu äntligen är på plats. Dessa borde funnits med i beslutet i fullmäktige, men bättre sent än aldrig för patientsäkerhet och arbetsmiljö ÄR viktigt.

  Tyvärr lämnar patientsäkerhetsanalysen obesvarade frågor. Framför allt då det idag råder stora överbeläggningar på Sundsvalls sjukhus och som skrivs på sidan tre i denna analys bekymrar:

  ”Dagens vårdplatssituation kastar sin skugga över den frågan och har hanterats i riskanalysen genom att förutsätta att målet uppnås.”

  Det är ju ett enkelt sätt att med några ord vifta bort något som man självklart skulle fördjupat sig i. ”Att målet uppnås” är ju mindre sannolikt än det motsatta, givet dagens vårdplatssituation i Sundsvall med brist på tillgängliga vårdplatser och stora överbeläggningar. Vår åsikt är att detta gör riskanalysen ofullständig.

  Överbeläggningar

  I arbetsmiljöanalysen för kardiologen: ökad risk för överbeläggningar/korridorvård när vårdplatserna minskar både på kardiologen och totalt inom regionen.

  Patientsäkerheten försämras betydligt och det framgår att det är de mest sjuka patienterna som drabbas hårdast av
  förändringarna.

  Kompetensbrist

  I arbetsmiljöanalyserna ser vi:

  • att det finns en stor risk att man förlorar kompetens men också;
  • att det kommer finnas personal som inte har rätt kompetens på den nya 25B+26B när man får en bredare grupp patienter, vilket kommer innebära bemanningsproblem. Enligt underlaget kommer det att ge upphov till ökade kostnader för kompetensutveckling (ett åtgärdsförslag är att man ska ha kontinuerlig kompetensutveckling)

  Försämrad arbetsmiljö och ökad arbetsbelastning

  I arbetsmiljöanalysen under arbetsbelastning står:

  ”Risk för ökad arbetsbelastning för SSK om det endast är 3 SSK på 35 patienter”

  Åtgärdsförlaget är att öka bemanningen. Vi konstaterar åter – det här kostar pengar.

  Ett annat mål som man måste leva upp till för att ”kostnadsreduceringarna” ska kunna genomföras är ”Tillse adekvat antal vårdplatser och bemanning (att fastställda vårdplatser möter upp behovet)”.

  Det här är ingen åtgärd. Det här är ett en utmaning som många/alla avdelningar dag för dag arbetar med för att upprätthålla. Att tro att man löser problemet med att göra något som man redan gör är att blunda för verkligheten.

  Brister i delaktighet

  Vi noterar att det i arbetsmiljöanalysen för kardiologiavdelningen påtalas att fackliga representanter och skyddsombud inte varit delaktiga i början av. Det här är inte rätt. Fackliga representanter och skyddsombud SKA vara delaktiga hela vägen.

  Högre kostnader

  I patientsäkerhetsanalysen och arbetsmiljöanalyserna finns flera exempel på tillkommande kostnader när man ska hantera riskerna:

  • stärkt primärvård
  • utvecklat ÄlSa-team
  • ökad bemanning på den nya avdelningen 25B+26B när det visar sig att arbetsbelastningen för sjuksköterskorna blir för hög kontinuerlig kompetensutveckling

  Hur stora kostnaderna kan bli framgår inte (men utifrån dess mängd så är de tillsammans säkert större än besparingarna man säger sig göra). Kostnaderna som föreslagna åtgärder innebär är idag inte finansierade.

  Patientsäkerhet och arbetsmiljö anser vi är viktigt. Finansieringen av åtgärderna måste därför lösas i ett särskilt beslut i nämnden.

  Sammanfattning

  Sammantaget vet vi nu helt säkert:

  • att patienterna får sämre vård och riskerna för felbehandling, fördröjning av vård m.m. ökar väsentligt
  • att förslaget leder till betydande arbetsmiljöproblem
  • att det innebär stora utmaningar för en redan pressad personalstyrka
  • att vi kommer få problem att upprätthålla bemanning och kompetens
  • att riskerna för överbeläggningarna ökar utifrån den rådande vårdplatssituationen
  • att det finns en rad kostnadsdrivande åtgärder som behöver genomföras för att upprätthålla en anständig nivå av patientsäkerhet och arbetsmiljö

  Utifrån ovanstående resonemang bedömer vi att regionen med dagens vårdplatssituation, tillsammans med patientsäkerhetsriskerna som framkommer i riskanalyserna inte kan genomföra förslaget. Vidare saknar åtgärdsförslag som nämns i analyserna finansiering, något som behöver lösas.

  Yrkande

  Vi yrkar i första hand avslag på hälso- och sjukvårdsutskottets förslag:

  • att genomföra kostnadsreduceringar inom närsjukvårdsområde söder i enlighet med regionfullmäktiges beslut den 25–26 augusti 2021 § 204.

  I det fall vårt avslagsyrkande faller och en majoritet beslutar att ”kostnadsreduceringarna” trots alla risker ska genomföras måste finansieringen för åtgärderna i analyserna lösas. Detta för att säkerställa att reducera de nu alltför stora patientsäkerhets- och arbetsmiljöriskerna.

  Vi yrkar därför som tillägg:

  • att en kostnadsberäkning skyndsamt görs för de åtgärder som föreslås i patientsäkerhetsanalysen och arbetsmiljöanalyserna och att den finansiering som utifrån detta kommer krävas hanteras i ett särskilt beslut på nästa nämndssammanträde
  • att det i redovisningarna av arbetet för nära vård (beslutad i HSN 5 oktober 2021 § 160) ska ingå redovisning och uppföljning av vårdplatssituationen i förhållande till detta ”kostnadsreduceringsbeslut”
  • att det genomförs patientsäkerhetsanalyser och arbetsmiljöanalyser för de enheter som kan komma att få en ytterligare belastning vid genomförandet av detta förslag, i första hand akutmottagningen i Sundsvall och ambulansverksamheten.

  Michal Zakolski, Kristdemokraterna
  Sanna Jonsson, Centerpartiet
  Pia Lundin, Sjukvårdspartiet Västernorrland

  Ovanstående är ett yrkande i Hälso- och sjukvårdsnämnden fredagen den 17 december 2021 angående § 186 Beslut om kostnadsreduceringar inom Närsjukvårdsområde söder efter riskanalyser


  Bilden överst: Baksidan av Sundsvalls sjukhus. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).