• Framgång och förnyelse på Kristdemokraternas årsmöte

  Kristdemokraterna i Värnamo hade i fredags sitt årsmöte på restaurang Åkanten. I samband med det välbesökta årsmötet, ett 60-tal medlemmar hade mött upp, avtackades en politikens nestor i Värnamo, Herrmy Nenkert, som under många år varit både styrelseledamot och ordförande för lokalavdelningen. Herrmy fortsätter dock sitt engagemang inom partiet i olika uppgifter. Inte minst kommer hennes politiska kunnande och erfarenhet att utnyttjas av partiets seniorförbund.

  Årsmötesförhandlingarna leddes av Arnold Carlzon som också blev omvald som avdelningens ordförande. Till sekreterare för årsmötet valdes Bengt Sandolf. Av verksamhetsberättelsen framgick att år 1998 varit ett mycket framgångsrikt år för kristdemokraterna. Länet representeras av tre riksdagsmän och från Värnamo invaldes två ordinarie ledamöter i landstinget, Ingegerd Rubensson och Stefan Thorsén. Kommunalt gjorde kristdemokraterna det bästa valresultatet någonsin med 8 mandat i Värnamo fullmäktige.

  Året har präglats av en hög aktivitet som hänger samman med att det var ett valår. Flera kända kristdemokratiska profiler som partiledaren Alf Svensson, riksdagsman Rolf Åbjörnsson, Göran Hägglund och Maria Larsson har besökt Värnamo under året. För att få ihop pengar till verksamheten har avdelningen under året, förutom den traditionella adventsauktionen som inbringade 14.250 kr, också arrangerat en loppmarknad som inbringade 4.793 kr, sålt partiets rikslotter, adventskalendrar m m. Kassan har totalt omslutit 245.621 kr och antalet medlemmar var vid årsskiftet 360.

  Till ordinarie styrelseledamötet till och med år 2000 omvaldes Gunnar Crona, Peter Johnsson, Håkan Johansson, Ann-Britt Deiver, Gunnel Youngström samt nyvaldes Ann-Kristin Lindberg. Som fyllnadsval till styrelsen efter Hermy Nenkert invaldes Eva-Maria Andreasson. Övriga ledamöter i styrelsen är Arnold Carlzon, Christer Fjordevik, Leif Andersson, Ingegerd Rubensson samt Per-Gunnar Dahlgren. Till revisorer omvaldes Donald Crona och Lennart Swerlander.

  Årsmötet antog tre motioner till kristdemokraternas riksting i Linköping, 1999. Håkan Johansson, Kjell Johansson, Hans Lundstedt och Lennart Swerlander vill att partistyrelsen ska verka för att utsläppspunkterna för avgaser på tunga fordon höjs till fordonets taknivå. I Sverige har de flesta tunga fordon sina avgasutsläpp placerade strax ovanför markhöjd, vilket innebär miljö- och hälsorisker bl a för gående och cyklister, framför allt barn. Herrmy Nenkert motionerar om att partistyrelsen får i uppdrag att internationellt verka för att de fattiga ländernas skulder till de rika nationerna skrivs ner. John-Erik Johansson vill att, med tanke på det allt råare språket i vårt samhälle, partistyrelsen får i uppdrag att ånyo aktualisera förslaget om en etisk kommission i syfte att få till stånd det etiska samtalet på alla nivåer i Sverige. Årsmötet avslutades med en parentation över de sedan förra årsmötet avlidna medlemmarna.

  Kristdemokraternas gruppledare i riksdagen, Göran Hägglund, talade efter årsmötet. I sitt anförande berörde han bl a familjepolitiken, arbetslösheten, den nyligen gjorda uppgörelsen mellan socialdemokraterna och centern när det gäller försvarspolitiken. Göran avslutade med att också motivera sitt eget positiva ställningstagande till EMU. Årsmötesdeltagarna uttryckte också sin uppskattning över Görans ställningstagande när det gällde visningen av Ecce Homo-utställningen i riksdagshuset. Han menade bland annat att eftersom Riksdagshuset är en symbol för Sverige som nation är det fel av talmannen att tillåta en så kontroversiell och för många människor kränkande utställning i Riksdagshuset även om det sker i ett avgränsat rum.


  [Verksamhetsberättelse för 1998]

  [Motioner till Kristdemokraternas riksting i Linköping, 1999]

  [Göran Hägglunds tal]


  Verksamhetsberättelse för 1998

  År 1998 var valår och ett mycket lyckosamt år för oss Kristdemokrater. Det var det roligaste som inträffat under partiets hela verksamhetstid. I riksdagsvalet fick vi 11,8% av rösterna och det var över all förväntan. Man hade satt upp 8% som mål men det var nog inte många som trodde att det skulle vara möjligt. Alf Svensson fick mycket beröm för sina framträdanden i TV och han gick verkligen hem i stugorna som en hederlig och pålitlig politiker. Resultatet lät ju inte vänta på sig, 42 ledamöter i Riksdagen.

  Från Jönköpings län fick vi tre mandat i riksdagen, Alf Svensson, Göran Hägglund och Maria Larsson.

  I landstingsvalet fick vi två mandat från Värnamo, Ingegerd Rubensson och Stefan Thorsén.

  I Värnamo Kommunfullmäktige fick vi 8 mandat, det bästa någonsin.

  Lokalavdelningen

  Styrelsen har under året varit samlad till 10 sammanträden. På årsmötet den 23 januari hade vi besök av Stefan Attefall och den 23 februari hade vi besök av Rolf Åbjörnsson. Ett seminarium om energifrågor hölls i Gnosjö den 9 mars. Under valarbetet hade vi besök av Alf Svensson den 29 augusti, det drog många lyssnare och även TV 3 gjorde ett reportage. Göran Hägglund besökte Östboskolan och han var också flera gånger vid vår valstuga tillsammans med Maria Larsson. Vi höll också valmöte på Rydaholms marknad och även där var Maria Larsson med. Den 11 september kom Rolf Åbjörnsson hit igen. Han besökte Polishuset och deltog också i ett valmöte vid valstugan. Christer Fjordevik deltog i en valdebatt förlagd till Libanongården och många andra gjorde också en fin insats vid olika samlingar och vid valstugan.

  För att få ut vårt budskap hade Håkan Johansson gjort en hemsida på Internet där han presenterade valkandidaterna. Han blev omnämnd i Kristdemokraten där han utsågs till att ha gett Värnamo den bästa hemsidan.

  Som vanligt har vi haft ett Värnamonummer av Kristdemokraten. Vårdfrågorna fick stort utrymme och även ett reportage från en ungdomssamling i Rydaholm. På valnatten samlades vi till valvaka hemma hos Herrmy Nenkert.

  Den 15 oktober inbjöds till en eftervalsträff i Allianskyrkan där alla fick information om vårt goda valresultat.

  En loppmarknad ordnades den 6 juni och den gav 4.793,- till kassan, Britt-Louise och Jörgen Roberthsson var ansvariga. Vi har också sålt rikslotter, valstugelotter och kdu-kalendrar, allt för att förbättra den magra kassan. Årets adventsfest med auktion hölls i Allianskyrkan och gav 14.250,-. Yvonne och Lars-Åke Egerbo medverkade och Peter Johnsson höll i klubban. Doris Svensson och hennes medhjälpare gjorde också en fin insats med försäljningen och kaffeserveringen.

  Kassan har totalt omslutit 245.621,- och då ingår bl.a. kommunalt partistöd med 103,580,- och medlemsavgifter med 23.010,-. Medlemsantalet var vid årskiftet 360 st.

  Valåret som också blev ett segerår ligger nu bakom oss, men vi får inte slå oss till ro, utan göra vårt bästa för att visa väljarna att vi är värda deras förtroende. Nu ska vi alla hjälpas åt att visa vad Kristdemokraterna står för och vad vi vill göra i Värnamo Kommun.

  Herrmy Nenkert, e.u.


  Motioner till Kristdemokraternas riksting i Linköping, 1999

  Motion till kristdemokraternas riksting 1999

  Höj utsläppen

  I Sverige har de flesta tunga fordon sina avgasutsläpp placerade strax ovanför markhöjd. Detta medför miljö- och hälsorelaterade olägenheter för gående och cyklister, framför allt barn, men även för bakomvarande trafik som får in avgaserna i kupén via ventilationen. Vid en jämförelse med andra länder, till exempel USA, hittar man betydligt fler tunga fordon som har avgasutsläppen i höjd med taket. Att höja utsläppspunkterna för avgaser är naturligtvis inte en lösning på bilismens minst sagt undermåliga kretsloppsanpassning, men det är ett sätt att förbättra arbetsmiljön för lastbilschaufförer och trafikmiljön för trafikanter i den omedelbara närheten, där koncentrationen av hälsovådliga ämnen är som högst. Dessa omedelbara miljöförbättringar bör emellertid vägas mot att höjda utsläppspunkter kan medföra ökade bullerstörningar längs förbifarter och genomfarter. Aktuell lagstiftning lämnar frågan om avgasutsläppens placering öppen. Vidare tycks det inte fordras några särskilt avancerade tekniska lösningar för att kröka avgasrören uppåt, varken på befintliga eller nyproducerade fordon. Vi anser därför att kristdemokraterna borde verka för en förändring av fordonsbestämmelserna i den riktningen, framför allt för nyproducerade men även för befintliga tunga fordon i de fall då en ombyggnad är genomförbar.

  Med detta som bakgrund föreslår vi rikstinget besluta

  att uppdra åt partistyrelsen att verka för att utsläppspunkterna för avgaser på tunga fordon höjs till fordonets taknivå.

  Värnamo, 1999-01-18

  Håkan Johansson, Kjell Johansson, Hans Lundstedt och Lennart Swerlander.

  Yttrande över motionen från lokalavdelningen:

  Styrelsen beslutade föreslå årsmötet

  att tillstyrka motionen.

  Årsmötet beslutade

  att följa styrelsens förslag.


  Motion till kristdemokraternas riksting 1999

  Minska de fattiga ländernas skuldbörda!

  De fattiga länderna blir allt fattigare och de rika allt rikare. Situationen för u-länderna är att de varje år får 50 miljarder US-dollar i bistånd från i-länderna, samtidigt som de tvingas betala 200 miljarder i räntor och amorteringar till långivare i den rika världen. En minst sagt hopplös situation för ett fattigt land. För oss kristdemokrater med synen på människors lika värde är det angeläget att på något sätt kunna medverka till en rättvisare fördelning mellan fattiga och rika.

  att partistyrelsen får i uppdrag att verka för att Sverige i internationella sammanhang verkar för en skuldavskrivning till fördel för de fattigaste länderna.

  Värnamo 19990205

  Herrmy Nenkert

  Yttrande över motionen från lokalavdelningen:

  Årsmötet beslutade

  att tillstyrka motionen.


  Motion till kristdemokraternas riksting 1999

  Om det råa språket

  Språket har blivit allt råare. Det är svordomar och könsord som hör till vokabulären. Detta är en mycket negativ utveckling. Inte minst för de i skola och ungdomsvärld som arbetar för ett bättre språk.

  Här borde Radio och TV föregå med det goda föredömet och exemplet att rensa ut sådant från mediet. Likaså de råa våldsinslag som ofta förekommer vid påannonsering och mellan TV-program. De borde uteslutas. Jag föreslår därför

  att rikstinget ger partistyrelsen i uppdrag att på nytt aktualisera det kristdemokratiska förslaget om en etisk kommission i syfte att få igång ett landsomfattande etiskt samtal på alla nivåer i samhället.

  Kärda 1999-02-05

  John-Erik Johansson

  Yttrande över motionen från lokalavdelningen:

  Årsmötet beslutade

  att tillstyrka motionen.