• Värnamo vill ha Maria

  Helena Höij (kd), Riksdagens tredje vice talman

  Helena Höij (kd), Riksdagens tredje vice talman

  Värnamos kristdemokrater måste driva kraftfullt motstånd mot den planerade nedläggningen av Värnamo tingsrätt, sade Riksdagens tredje vice talman, Helena Höij (kd), i sitt tal på Kristdemokraternas årsmöte i Värnamo. Årsmötets längsta debatt ägnades åt att nominera Maria Larsson till ny partiordförande.

  Kristdemokraterna i Värnamo kommun höll årsmöte måndagen den 2 februari. Årsmötet ägde rum i Arken, Värnamo och som gästtalare hade man lyckats få tag i Riksdagens tredje vice talman, Helena Höij (kd). I sitt tal framhöll hon att det behövs en ny och kraftfull oppositionspolitik i Sverige och som majoritetsparti har Kristdemokraterna i Värnamo goda
  möjligheter att visa på alternativ till socialdemokraternas regeringspolitik. Vi behöver bryta ned den socialdemokratiska dominansen när det gäller att definiera politikens dagordning och vad som är politiskt korrekt. Vi måste lyfta fram två aktuella och viktiga områden: familjepolitiken och politiken på rättsområdet.

  Efter Helena Höijs tal kunde 40-talet närvarande kristdemokrater njuta av risgrynsgröt och kaffe. Alla lät sig väl smaka. Arnold Carlzon (ordförande för Kristdemokraterna Värnamo) tog tag i ledningen av årsmötesförhandlingarna, med Margareta Lindahl som sekreterare. I verksamhetsberättelsen står det att läsa att året har präglats av EMU-val och lyssnarmöten. Kristdemokraterna i Värnamo engagerade sig, tillsammans med övriga ja-partier, i valrörelsen inför folkomröstningen om införande av Euron som svensk valuta. I Värnamo strävar Kristdemokraterna efter att lyssna på kommunmedlemmarna. Bland annat har man anordnat en lyssnarkampanj för att få veta hur medborgarna vill ha barnomsorgen organiserad bland annat. Vidare har man varit ute och sålt lotter och lyssnat på värnamoborna nästan varje lördag under tiden april till september.

  Vid årsmötet valdes Arnold Carlzon (ordförande), Christer Fjordevik, Per-Åke Eriksson, Ingeborg Lindgren, Margareta Lindahl (sekreterare) och Ann-Britt Englund (kassör) till styrelseledamöter, medan Gunnar Crona (vice ordförande), Ann-Christin Lindberg, Peter Johnsson, Håkan Johansson, Gunnel Youngström och Lars-Åke Egerbo har ett år kvar på sin mandatperiod. Ersättare i styrelsen är Åke Bengtsson, Leif Bäckrud, Kent Sundell, Egon Rubensson, Lena Freij och Xhilda Bushati valdes till ersättare, medan Gunwor Swerlander, Ibrahim Candemir, Stefan Thorsén, Karin Rylander, Rodhe Lindahl och Samuel Sunesson (fyllnadsval på ett år) har ett år kvar på sina mandat. Förutom dessa valde årsmötet ett stort antal andra funktionärer.

  Den 16 december 2003 meddelade Alf Svensson att han avgår som ordförande för Kristdemokraterna efter 31 år. Detta meddelande satte igång ett omfattande arbete med att nominera tänkbara kandidater till ny partiordförande. Eftersom nomineringstiden inte går ut förrän den 5 februari tog Värnamos kristdemokrater, som en av partiets största avdelningar, tillfället i akt att tillkännage sin mening i partiledarfrågan. Efter en intressant debatt beslutade man att lämna följande förslag till nomineringskommittén inför Kristdemokraternas extra Riksting i Stockholm den 3 april: I första hand nominerar vi Maria Larsson, Gnosjö, i andra hand Göran Hägglund, Bankeryd och i tredje hand Mats Odell, Täby. Uppenbarligen hoppas värnamoborna att Maria Larsson kommer att göra en Ohly…

  Ett förslag till uttalande om att Värnamo kommunfullmäktige borde ompröva tidigare ställningstaganden angående infrastruktur för naturgas i Värnamo kommun orsakade en del debatt. Årsmötet beslutade att ge kommunfullmäktigegruppen i uppdrag att göra ett
  uttalande i frågan. Eftersom nästan hela gruppen var närvarande verkställdes beslutet redan under årsmötet. Vidare beslutade man att höja medlemsavgiften till 125 kronor (100 kronor för pensionärer och 75 kronor om man samtidigt är medlem i ett av kristdemokraternas associerade förbund).

  Efter att ordförande hade informerat om kommande evenemang, avslutades årsmötet med en parentation över de medlemmar som avlidit under året, ledd av Christer Fjordevik.


  Läs mer från årsmötet

  [Helena Höijs (kd) pressmeddelande]

  [Kommunfullmäktigegruppens uttalande]

  [Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Värnamo kommun, verksamhetsåret 2003]

  [Verksamhetsberättelse 2003 för Kristdemokraternas fullmäktigegrupp i Värnamo]


  Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Värnamo
  kommun, verksamhetsåret 2003

  Verksamhetsåret 2003, har för vår lokalavdelnings räkning varit ett år som präglats av EMU-val och lyssnarmöten. Med lyssnarmöten avses i första hand alla de möten många
  medlemmar gör i olika sammanhang, inte minst när vi säljer lotter på stan, men även de aktiviteter vi hade i samband med höstens lyssnarkampanj kring partiets familjeprogram.

  Till 2002 års större politiska händelser hör naturligtvis den folkröstning som genomfördes den 14 september. Flera av partiets medlemmar var aktiva på olika sätt under själva valrörelsen. Lars-Åke Egerbo var den som, lokalt, drog tyngsta lasset. Vi hade under
  valrörelsen besök av Kristdemokraternas EMU-general, Göran Hägglund. Han besökte
  Värnamo den 10 september, då han talade och svarade på frågor utanför den valstuga som ja-företrädarna hade gemensamt på Flanaden.

  Under hösten genomförde partiet i hela landet, en så kallad lyssnarkampanj där vuxna och ungdomar fick diskutera sina erfarenheter av föräldraskap, hur det är att vara ung, av droger, mobbning och synen på familjefrågor i stort. I Värnamo hade vi ett sådant lyssnarsamtal måndag den 20 okt, då partiets 1:e vice ordförande Maria Larsson besökte oss. Vi delade också ut 1000 st familjeflygblad runtom i kommunen, samt var en lördagsförmiddag ute med enkätundersökningen, för att på så sätt få kunskap om hur våra
  medborgare vill ha bl a barnomsorgen organiserad.

  Andra tillfällen när vi lyssnar på våra kommunmedborgare är när vi är ute med våra lotter. Vi har även i år varit ute nästan varje lördag under tiden april till september för att sälja lotter och träffa väljare. Dessa tillfällen är mycket givande i flera avseenden. Vi får ett tillskott till kassan samtidigt som vi sprider vårt politiska budskap genom att göra oss synliga rent bokstavligt. Det allra viktigaste är kanske ändå att våra väljare och andra kommuninvånare får tillfälle att framföra sina synpunkter till oss.

  Förra årsmötet hölls i kommunfullmäktiges sammanträdeslokal, den 14 januari, då Maria Larsson besökte oss. Vid samma tillfälle delade vi också ut årets Vitsippspris, som förra året tilldelades Anita Mårtensson för bl a hennes stora insats i projektet Grannar & Vänner.

  Årets adventsfest hölls lördagen den 29 november, med ett stort antal medlemmar närvarande. Adventsfestkommittén hade som vanligt gjort ett strålande arbete, och klubban sköttes med stor bravur av Stefan Thorsén.

  Den 16 december meddelade vår högt värderade partiledare, Alf Svensson, att han ämnar avgå under våren 2004. Alf Svenssons insats för partiet kan inte nog värderas. Hans 31 år som partiledare har på många sätt satt sin prägel på vårt parti.

  Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden. Avdelningens ekonomi redovisas i den ekonomiska redogörelsen, och fullmäktigegruppens arbete i deras särskilda verksamhetsberättelse. Medlemsantalet var vid årsskiftet 338 medlemmar, en ökning med fem sedan förra årsskiftet.

  På styrelsens uppdrag

  Arnold Carlzon
  ordförande


  Verksamhetsberättelse från den kristdemokratiska fullmäktigegruppen
  i Värnamo

  I Värnamo kommunfullmäktige finns sju kristdemokratiska ledamöter: Christer Fjordevik, gruppledare, Gunnar Crona, 1:e vice ordförande i kf, Margareta Lindahl, Kerstin Sneath, Anita Mårtensson, Stig Claesson, och Leif Bäckrud.

  Ersättare som tjänstgjort under året har varit Ibrahim Candemir, Frida Colvås och Per-Gunnar Dahlgren.

  Fullmäktige har sammanträtt vid elva tillfällen under 2003. Under året har fem kristdemokratiska motioner behandlats:

  • Beställningstrafik i Värnamo – Bengt Sandolf – bifall
  • Ett smart kontrakt – Bengt Sandolf – avslag
  • Anordna en mångkulturell dag – Ibrahim Candemir samt Ivan Vlasic (s) – bifall
  • Inventering av brandposter – Margareta Lindahl – avslag
  • Förbättrad smärtlindring inom kommunens särskilda boenden – Margareta Lindahl samt Helena Berntsson (c) – avslag

  Stig Claesson har interpellerat miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Torbjörn Egerhag (c) angående Räddningstjänstens ekonomiska situation.

  Lars-Åke Egerbo, ordförande i Omsorgsnämnden, och Arnold Carlzon, ordförande i Medborgarnämnden, har varit inkallade till fullmäktige vid ett tillfälle.

  Värnamo den 2 februari 2004

  Christer Fjordevik
  gruppledare