• Fler och fler Kristdemokrater

  Erik Slottner - KDU:s förbundsordförande.

  Erik Slottner – KDU:s förbundsordförande.

  Medlemsantalet ökar och Kristdemokraterna blev tredje största parti i EU-valet – så ser det ut i Värnamo. KDU:s förbundsordförande Erik Slottner inspirerade Värnamos kristdemokrater ytterligare genom att tala om hur valet 2006 kan vinnas.

  Kristdemokraterna i Värnamo kommun höll årsmöte fredagen den 11 februari. Årsmötet, som ägde rum på Linnebergs äldreboende i Värnamo, hade besök av KDU:s (Kristdemokratiska ungdomsförbundet) förbundsordförande Erik Slottner. I sitt engagerade och inspirerande tal pekade han på riskerna med att det statsbärande partiet under en lång följd av år växer samman med statsapparat, myndigheter och institutioner. Göran Perssons utnämning till hedersdoktor vid Örebro universitet är bara det senaste exemplet i en lång rad av socialdemokratisk maktfullkomlighet. Slottner avslöjade även de fem ingredienserna till ett kristdemokratiskt framgångsrecept i valet 2006.

  Efter Erik Slottners tal och pianomusik av Håkan Johansson var det dags för fika. Det 20-tal medlemmar som samlats lät sig väl smaka innan Arnold Carlzon, Kristdemokraternas ordförande i Värnamo, inledde årsmötesförhandlingarna.

  Av årsberättelsen framgår att 2004 var ett framgångsrikt år för Värnamos Kristdemokrater. Avdelningen ökade med 26 medlemmar och i EU-valet kammade man hem 15,8 % av värnamobornas röster och blev därmed det tredje största partiet i kommunen. 2004 års Vitsippspris tillföll Tjernobylbarnens vänner. Man arrangerade vidare ett stort etikseminarium med Stefan Einhorn. Partiet fyllde 40 år under året och värnamoavdelningen firade födelsedagen tillsammans med avgående partiordföranden Alf Svensson. Bara någon vecka senare reste ett 20-tal medlemmar till Stockholm för att välja Göran Hägglund till ny partiordförande. Under året har verksamheten fokuserats på familje- och seniorpolitiken.

  Partiets insatser i kommunpolitiken redovisas i en särskild verksamhetsberättelse. Några kristdemokratiska förslag som behandlats under året är En kartläggning för att öka tillgängligheten för personer med funktionshinder, Målning av cykelbana mitt på Storgatsbacken, Behandlingen av motioner, Cykelväg mellan Rydaholm och Kungshall och Tjänstegaranti och kundorientering genom delaktighet och samverkan.

  Vid årsmötet valdes Arnold Carlzon till ordförande och Gunnar Crona till vice ordförande. Ny i styrelsen är Kerstin Sneath, som också valdes till kassör. Till styrelseledamöter för två år valdes Gunnar Crona (vice ordförande), Ann-Christin Lindberg, Peter Johnsson, Håkan Johansson, Gunnel Youngström och Lars-Åke Egerbo. Arnold Carlzon, Christer Fjordevik, Per-Åke Eriksson, Ingeborg Lindgren, Margareta Lindahl (sekreterare) och Kerstin Sneath är valda till år 2006. Gunwor Swerlander, Ibrahim Candemir, Stefan Thorsén, Karin Rylander, Rodhe Lindahl och Samuel Sunesson valdes till ersättare, medan Åke Bengtsson, Leif Bäckrud, Kent Sundell, Egon Rubensson, Lena Freij och Xhilda Bushati har ett år kvar på sina mandatperioder. Nästa år är det val igen, vilket behöver förberedas av en nominieringskommitté. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram en sådan. Förutom dessa valde årsmötet ett stort antal andra funktionärer till olika uppdrag i organisationen.

  Att alkoholkonsumtionen ökar så kraftigt är en källa till oro. Därför antog årsmötet ett uttalande där man kräver minskade införselkvoter av alkohol och ett stopp av Socialdemokraternas vanvettiga alkoholskattesänkningspolitik. Årsmötet avslutades med en parentation över de medlemmar som avlidit under året, ledd av Christer Fjordevik.


  Läs mer från årsmötet

  [Årsmötets uttalande om den vanvettiga socialdemokratiska alkoholpolitiken ]

  [Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Värnamo kommun, verksamhetsåret
  2004
  ]

  [Verksamhetsberättelse 2004 för Kristdemokraternas
  fullmäktigegrupp i Värnamo
  ]


  Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Värnamo kommun, verksamhetsåret 2004

  Verksamhetsåret 2004, var det år som Kristdemokraterna bytte partiledare. Alf Svensson valde att avgå och Göran Hägglund valdes, den 3 april, till ny partiledare för Kristdemokraterna. För lokalavdelningen i Värnamo kommun, innebar valet till Europaparlamentet, mycket arbete, men också stor framgång.

  För tredje året i rad, har vi bedrivit valrörelse. År 2004 var det, den 13 juni, val till Europaparlamentet. Ett val där medborgarna i Värnamo kommun valde Kristdemokraterna i så hög utsträckning att vi blev tredje största parti, med 15,8 % av rösterna! Detta tack vare ett intensivt arbete av många medlemmar. Under valrörelsen hade vi besök av bl.a. Helena Halldorf Romero, Stefan Attefall och Lisbeth Rydefjärd. Inför valet hade vi också en studiecirkel, som leddes av Christer Fjordevik.

  Årsmötet hade vi i Arken den 2 februari, med besök av tredje vice talman, Helena Höij, från Stockholm.

  Årets Vitsippspris tilldelades, Tjernobylbarnens Vänner, i Bredaryd, för ett osjälviskt och uppoffrande internationellt solidaritetsarbete.

  Den 8 mars gjorde vi en riktig storsatsning, då vi hade två välbesökta samlingar, med Stefan Einhorn som en mycket uppskattad föreläsare. Cirka 300 personer, fördelat på två samlingar, besökte föreläsningarna. Några veckor senare, den 29 mars, hade vi, gemensamt med Seniorförbundet, en lokal 40-årsfest, där Alf Svensson gjorde ett av sina sista framträdande som partiledare.

  Till Kristdemokraternas extra Riksting, den 3 april, där val av ny Partiledare stod på dagordningen, gick fyra bussar från Jönköpings län. Från Värnamo kommun deltog ett 20-tal medlemmar.

  Under två veckor i april bedrevs en speciell familjekampanj, där vi på olika sätt spred kunskap om partiets nya familjepolitiska program, bl a genom flygbladsutdelning.

  Under hösten genomförde partiet i hela landet, en så kallad lyssnarkampanj där vuxna och ungdomar fick ge sin syn på hur en bra äldrepolitik, utformas för framtiden. I Värnamo anordnade vi ett sådant lyssnarmöte, den 3 november, där Kristdemokraternas 1:e vice partiledare Maria Larsson, Gnosjö, deltog som moderator och diskussionsledare. En studiecirkel på temat Det naturliga åldrandet leddes av Margareta Lindahl. Margareta Lindahl hade också skrivit manus till studiecirkeln.

  Distriktets Höststämma arrangerades av Värnamoavdelningen den 20 nov. Talare var Kristdemokraternas 2:e vice partiledare, Mats Odell Täby.

  Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden. Avdelningens ekonomi redovisas i den ekonomiska redogörelsen, och fullmäktigegruppens arbete i deras särskilda verksamhetsberättelse. Under december månad gjordes en extra satsning på medlemsvärvning. Margareta Lindahl, Ibrahim Candemir, och Gunnar Crona värvade tillsammans 23 nya medlemmar, och Värnamoavdelningen vann därmed den medlemsvärvningstävling som partidistriktet utlyst. Medlemsantalet var vid årsskiftet 364 medlemmar, en ökning med 26 stycken sedan förra årsskiftet.

  På styrelsens uppdrag

  Arnold Carlzon
  ordförande


  Rapport från Kristdemokraternas fullmäktigegrupp

  Kristdemokraternas fullmäktigegrupp har under 2004 bestått av följande ordinarie ledamöter: Christer Fjordevik, Gunnar Crona, Margareta Lindahl, Kerstin Sneath, Stig Claesson, Anita Mårtensson och Leif Bäckrud. Ersättare som tjänstgjort under året är följande: Ibrahim Candemir, Per-Gunnar Dahlgren, Arnold Carlzon och Håkan Johansson.

  Varje nytt fullmäktigeår inleds med en andakt. Så även i januari 2004. Kristdemokraterna har infört traditionen och också sett till att hålla din vid liv, dvs kalla präst eller pastor att leda andakten. Detta blev tydligen för mycket för Svante Olsson (v) som interpellerade fullmäktiges ordförande Bo Zaar (m) angående andakten i vilken han inte deltog. Svante Olsson(v) menade att andakt inte hör hemma i politiska sammanhang.

  Lars-Åke Egerbo har i egenskap av ordförande i omsorgsnämnden varit inkallad ett flertal tillfällen till fullmäktige för att besvara interpellationer och frågor. Den 29 januari fick Lars-Åke svara på två interpellationer, dels en av Eva Pettersson (fp) angående revidering av det handikappolitiska programmet och dels av Carina Svensson (mp) angående psykvården. Lars-Åke fick också svara på en fråga från Karl-Magnus Svensson (fp) angående utvärdering av områdeschefernas funktion inom äldreomsorgen.

  Margareta Lindahl fick sin motion bifallen, också i januarifullmäktige, där hon föreslagit en kartläggning bland kommunens samtliga fritidsverksamheter för att få belyst möjligheter och eventuella hinder att öka tillgängligheten för personer med funktionshinder.

  I februarimötet interpellerades Lars-Åke Egerbo återigen, denna gång av Ronny Krönvall (s) angående personliga ombud. Gunnar Crona och Christer Fjordevik lämnade in en motion om naturgas i Värnamo.

  I marsmötet ställde Ulla Gradéen (s) en fråga till Lars-Åke Egerbo angående psykiatrin.

  I aprilmötet behandlades Ibrahim Candemirs motion om målning av cykelbana mitt på Storgatsbacken. Motionen avslogs men Ibrahim fick ändå med ett tillägg att motionens intentioner ska beaktas vid ombyggnad av Storgatsbacken. Efter Frida Colvås, som avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i medborgarnämnden, valdes Mario Mikulic.

  I septembermötet interpelleras Lars-Åke Egerbo av Svante Olsson (v) som vill veta varför omsorgsnämnden har begärt extraanslag eller tilläggsbudgetering. Bengt Sandolfs motion från 2002-10-31 som gällde behandlingen av motioner avslogs med hänvisning till riktlinjerna i kommunallagen redan finns.

  Vid oktobermötet, som drog ut på tiden, föreslår Christer Fjordevik att kf:s presidium diskuterar frågan hur och på vilket sätt sammanträdestiden kan begränsas till förslagsvis kl. 22.00.

  I det stora budgetfullmäktige i november lämnar Leif Bäckrud en motion om Cykelväg mellan Rydaholm och Kungshall.

  Slutligen i december lämnar Margareta Lindahl en motion om Tjänstegaranti och kundorientering genom delaktighet och samverkan.

  Förutom svar på interpellationer och frågor, avlämnade motioner, har kristdemokrater varit aktiva i fullmäktigedebatten i olika frågor. Inför varje fullmäktige har vi haft förberedande möte på tisdagen i samma vecka tillsammans med våra övriga kolleger i majoriteten. Dessutom träffas den första måndagen i varje månad med några undantag tillsammans med nämndledamöterna för att stämma av och diskutera kristdemokratisk politik.

  För kristdemokratiska fullmäktigegruppen

  Christer Fjordevik
  gruppledare