• Värnamos Kristdemokrater siktar på valframgång efter mellanvalsår

  Landstingsrådet Lisbeth Rydefjärd, Bottnaryd, besökte årsmötet som hölls i Erikshjälpens lokaler. (Foto: Håkan Johansson)

  Landstingsrådet Lisbeth Rydefjärd, Bottnaryd, besökte årsmötet som hölls i Erikshjälpens lokaler. (Foto: Håkan Johansson)

  Efter årets val ska Kristdemokraterna inte längre vara i opposotion i landstinget var Lisbeth Rydefjärds budskap till de kristdemokrater som hade samlats till årsmöte på Erikshjälpen i Värnamo. Efter ett mellanvalsår siktar Kristdemokraterna på valframgångar både i kommunen och i landstinget.

  Tisdagen den 7 februari träffades Värnamos kristdemokrater för att hålla årsmöte. Årsmötet besökte Erikshjälpen i Värnamo och fick se ett levande exempel på hur resursbevarande och solidaritet kan se ut i praktiken.

  Landstingsrådet Lisbeth Rydefjärd från Bottnaryd besökte i sin tur värnamoavdelningen och talade om vad som händer i Landstinget bland annat. Hon menade att det bästa sättet att driva opposition är att vara konstruktiv. I landstinget kommer den kristdemokratiska människosynen bäst till uttryck i omsorgen om de äldre. Kristdemokraternas äldrepolitik är ljusår ifrån socialdemokraternas. Det viktigaste för Kristdemokraterna är att sätta vårdtagaren i centrum och att samverka för att den enskilde ska få så bra vård som möjligt. Från sitt arbete i EU:s regionkommitté berättade hon om sitt arbete för att etablera alkoholen som en folkhälsofråga och inte bara en frihandelsfråga. I sitt inspirerande tal pekade hon också på att efter valet ska Kristdemokraterna inte längre behöva sitta i opposition utan äntligen få möjlighet att förverkliga en kristdemokratisk vårdpolitik i Jönköpings läns landsting.

  Landstingsrådet Lisbeth Rydefjärd, Bottnaryd talade på årsmötet. (Foto: Håkan Johansson)

  Landstingsrådet Lisbeth Rydefjärd, Bottnaryd talade på årsmötet. (Foto: Håkan Johansson)

  Efter Lisbeth Rydefjärds tal och pianomusik av Håkan Johansson var det dags för fika. Det 30-tal medlemmar som samlats lät sig väl smaka innan Arnold Carlzon, Kristdemokraternas ordförande i Värnamo, inledde årsmötesförhandlingarna.

  Av verksamhetsberättelsen framgår att 2005 var ett mellanvalsår för Värnamos Kristdemokrater. Under året har man haft tid att reflektera och samla krafter. Ändå har man hunnit med att arrangera en stor träff för allians för Gnosjöregionen och vara ute på stan för att lyssna på väljare, sälja lotter och bjuda på kaffe bland annat. Årets aktiviteter avslutades med ett besök av förre riksdagsledamoten Harald Bergström som satte upp en smedja mitt på Storgatsbacken en lördag i advent. 2005 års Vitsippspris tillföll fotbollsklubben Finnveden Boyz för att I ett socialt utsatt område ha … blivit en viktig faktor för att samla både pojkar och flickor till en meningsfull fritid. Man har genomfört en vårkampanj på temat Respekt 55+ och en höstkampanj på temat Vi tar fajten. Medlemsantalet var vid årsskiftet 352 medlemmar (364 föregående årsskifte).

  Partiets insatser i kommunpolitiken redovisas i en särskild verksamhetsberättelse. Några kristdemokratiska förslag som behandlats under året är att byta namn på Värnamo till Wernamo, Låt arbetslösa som är placerade vid idéverkstaden göra insats åt äldreomsorgen och skolan, Naturgas för miljöns och företagens skull och Bygg en cykelväg mellan Rydaholm och Kungshall (idrottsplatsen).

  Lisbeth Rydefjärd, landstingsråd, och Arnold Carlzon,ordförande för Kristdemokraterna Värnamo. (Foto: Håkan Johansson)

  Lisbeth Rydefjärd, landstingsråd, och Arnold Carlzon,ordförande för Kristdemokraterna Värnamo. (Foto: Håkan Johansson)

  Vid årsmötet valdes Arnold
  Carlzon till ordförande och Gunnar Crona till vice ordförande. Till styrelseledamöter för två år valdes Arnold Carlzon (ordförande), Christer Fjordevik, Per-Åke Eriksson, Ingeborg Lindgren, Margareta Lindahl (sekreterare) och Kerstin Sneath. Gunnar Crona (vice ordförande), Ann-Christin Lindberg, Peter Johnsson, Håkan Johansson, Gunnel Youngström och Lars-Åke Egerbo är valda till år 2006. Åke Bengtsson, Leif Bäckrud, Kent Sundell, Egon Rubensson, Lena Freij och Xhilda Bushati valdes till ersättare, medan Gunwor Swerlander, Ibrahim
  Candemir, Karin Rylander, och Rodhe Lindahl har ett år kvar på
  sina mandatperioder. Förutom dessa valde årsmötet ett stort antal
  andra funktionärer till olika uppdrag i organisationen.

  Slutligen antog årsmötet ett uttalande där man föreslår att Värnamo kommun ska köpa in tingshuset, nu när tingsrätten flyttar till Jönköping på grund av socialdemokraternas missriktade spariver. Årsmötet avslutades med en parentation över de medlemmar som avlidit under året, ledd av Christer Fjordevik.

  Blomma. (Foto: Håkan Johansson)

  Blomma. (Foto: Håkan Johansson)

  Läs mer från årsmötet

  [Årsmötets uttalande om tingshuset i Värnamo]

  [Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Värnamo kommun, verksamhetsåret 2005]

  [Verksamhetsberättelse 2005 för Kristdemokraternas fullmäktige-grupp i Värnamo]

  Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Värnamo kommun, verksamhetsåret 2005

  Verksamhetsåret 2005, har varit ett mellanvalsår. Efter tre år på rad, med val av olika slag, har 2005 varit ett år där vi haft tid att reflektera, och att samla krafter inför valåret 2006.

  Årsmötet hade vi, på Linnebergs äldreboende, den 11 februari, med besök av KDU:s ordförande Erik Slottner, som i ett engagerat anförande, gav oss sin syn på hur valet 2006 ska vinnas.

  Årets Vitsippspris tilldelades, fotbollsklubben Finnveden Boyz med motiveringen:
  I ett socialt utsatt område har den sedan några år bildade fotbollsklubben FK Finnveden Boys blivit en viktig faktor för att samla både pojkar och flickor till en meningsfull fritid.

  Den 18 april anordnade Allianspartierna i Gnosjöregionen, ett välbesökt möte på Hotell Park Inn, i Värnamo. Riksdagsledamöter från alla fyra partierna, anförda av vår egen Maria Larsson, medverkade. Detta möte utgjorde också starten för partiets vårkampanj, ”Respekt 55+”, där vi på olika sätt spred kunskap om Kristdemokraternas syn på äldrefrågorna, bl a genom flygbladsutdelning.

  Höstkampanjen inleddes med ett stort möte i Folkets Hus i Stockholm, den 17 september. Flera av Värnamoavdelningens medlemmar var med på aktiviteterna i Stockholm. Kampanjens syfte var att klargöra varför det är dags att byta ut den sittande regeringen mot en ny, med stort kristdemokratiskt inflytande. Många flygblad delades ut både under kampanjperioden och under veckorna efter.

  Den 18 nov hade vi en trevlig höstfest, i matsalen på Luddö. Distriktsordförande Irene Oskarsson talade och vår festkommitté hade anordnat ett antal lotterier med mycket fina vinster.

  För övrigt så har Kristdemokraterna i Värnamo varit synliga på stan under flera lördagar, för att dela ut flygblad, sälja lotter och prata med och lyssna på väljare. Lördagen den 10 december hade vi bjudit in förre riksdagsledamoten Harald Bergström, från Moheda. Han smidde flasköppnare och ett stort antal andra kristdemokrater bjöd på glögg och pepparkakor, delade ut flygblad, sålde lotter och lyssnade på väljare.

  Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden. Avdelningens ekonomi redovisas i den ekonomiska redogörelsen, och fullmäktigegruppens arbete i deras särskilda verksamhetsberättelse.

  Medlemsantalet var vid årsskiftet 352 medlemmar.

  På styrelsens uppdrag

  Arnold Carlzon
  ordförande

  Rapport från Kristdemokraternas fullmäktigegrupp

  Kristdemokraternas fullmäktigegrupp har under 2005 bestått av följande ordinarie ledamöter: Christer Fjordevik, Gunnar Crona, Margareta Lindahl, Kerstin Sneath, Stig Claesson, Anita Mårtensson och Leif Bäckrud. Ersättare som tjänstgjort under året är följande: Ibrahim Candemir, Per-Gunnar Dahlgren, Arnold Carlzon och Håkan Johansson.

  Varje nytt fullmäktigeår inleds med en andakt. Så skedde också i januari 2005. Kristdemokraterna har infört traditionen och sett till att hålla din vid liv, dvs kallar präst eller pastor att leda andakten. Vi fortsätter traditionen trots Svante Olssons protester.

  Gunnar Crona (kd), Bo Zaar (m) och Lennart Persson (s), kommunfullmäktiges presidium inledde årets motionsskörd med ett förslag om att ortsnamnet Värnamo ändras till det mera ursprungliga och internationellt mer gångbara Wernamo. Motionen behandlades under våren och återkom till kommunfullmäktige i septembermötet. Kommunledningskontoret, som berett motionen, efterhörde Ortnamnsarkivets syn. Man svarade att man vidhöll sin ståndpunkt från 1992, då frågan också var uppe, att inte ändra stavningen. Lagen om Kulturminnen skyddar nuvarande stavning. Kommunledningskontoret föreslog därför avslag på motionen vilket också blev fullmäktiges beslut.

  I majmötet ställde Kerstin Sneath en fråga till tekniska nämndens ordförande Eva Eriksson. Kerstin tyckte att ävjan vid Tinas ö såg allt för risig ut och hennes fråga var om det fanns planer på att rensa upp. Svaret fick av olika skäl vänta till junimötet.

  Ibrahim Candemir motionerade i maj om ”Låt arbetslösa som är placerade vid idéverkstaden göra insats åt äldreomsorgen och skolan”. Ibrahim tyckte att det är viktigt att se till att människor är olika och har olika gåvor. Alla passar inte att skickas ut i skogslag eller sitta med annat på idéverkstaden. Ibrahim fick gehör för sina synpunkter och i decembermötet blev motionen bifallen av fullmäktige.

  Fullmäktiges junimöte kunde ha utvecklats till en spricka i alliansen. Kd gick nämligen emot majoriteten genom att säga nej till en höjning av egenavgiften för familjerådgivning. Det var en markering för familjen. Avgiften får inte bli ett hinder för människor att söka hjälp hos familjerådgivningen. Socialdemokraterna gick med oss. Det är möjligt att vi , om vi begärt votering, hade vunnit.

  I augustimötet behandlades Christer Fjordeviks och Gunnar Cronas motion om naturgas. Motionen bifölls med hänvisning till den samtidigt tagna energistrategin.

  Leif Bäckrud passade på att ställa en fråga till fritidsnämndens ordförande Sidsel Waern. När blir elljusspåret i Rydaholm återställt efter stormen Gudrun. Leif fick löfte om att det ska återställas.

  Leif var också lyckosam med sin motion om cykelväg mellan Rydaholm och Kungshall (idrottsplatsen) som behandlades av fullmäktige i november.

  Kristdemokraterna har under året varit aktiva i fullmäktigedebatten i olika frågor. Varje fullmäktige förbereder vi tillsammans med våra övriga kolleger i alliansen. Vi har träffats tisdagen innan fullmäktige. Våra ordföranden, Lars-Åke Egerbo (Omsorgsnämnden), Arnold Carlzon (Medborgarnämnden), Gunnar Crona (Värnamo Energi) och Christer Fjordevik (Kommunstyrelsens presidium) har ingått i den s k ordförandegruppen som också träffats tidigare samma dag.

  Den första måndagen i varje månad, med några undantag, har vi dessutom träffats i partilokalen tillsammans med nämndledamöterna för att stämma av och diskutera kristdemokratisk politik.

  För kristdemokratiska fullmäktigegruppen

  Christer Fjordevik
  gruppledare