Medarbetarna är hjärtat i verksamheten

Genom att vara en attraktiv arbetsplats får man personalen att stanna kvar. Regionen ska därför sträva efter att bli länets bästa arbetsgivare. Ett omfattande arbete för att ge personal bättre arbetsvillkor, en god arbetsmiljö samt bättre främja kompetensväxling och karriärmöjligheter behövs..

  • Övergå till tillitsbaserad styrning
  • Låt vårdserviceteam utföra enklare arbetsuppgifter
  • Bli mer aktiv i tillskapandet av uppdragsutbildningar

Främja delaktighet och goda idéer

Medarbetare i Region Västernorrland ska inte behöva vara oroliga för att det kommer ännu fler dåligt genomarbetade och diskuterade strukturförändringar eller "tillfälliga" stängningar.

  • Centralisering av verksamheter för sin egen skull måste upphöra
  • Dialogen med medarbetare måste bli förbättras
  • Verksamheter som vill pröva nya arbetssätt ska få möjlighet att göra det

Kompetensutveckling

Regionen ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarens kompetens tas tillvara. Varje medarbetare ska uppleva sitt arbete som viktigt och stimulerande. Ett gediget utvecklingsarbete för att nå dessa målsättningar är viktigt och nödvändigt. Regionen behöver

  • Stimulera vårdens medarbetare att vidareutbilda sig
  • Skapa goda möjligheter till forskning
  • Systematisera kunskapsbildningen genom uppföljning och dokumentation.

Personalpolitik