• Kristdemokraterna – partiet som lyssnar och tar ansvar

  Ställ regeringen till svars för samhällets brister, krävde Kristdemokraternas partisekreterare Sven-Gunnar Persson vid sitt besök på årsmötet för Kristdemokraterna i Värnamo kommun. Årsmötet valde vidare 18-årige Samuel Sunesson till styrelseledamot och antog ett uttalande om att rädda det hotade gästhemmet Svalan, som kom till på kristdemokratiskt initiativ.

  Attack heter dansgruppen som intog Kristdemokraternas hjärtan vid årsmötet, som hölls i Arken Café & Konferens fredagen den 25 februari klockan 19.00. De välövade tjejerna från Kulturskolan framförde ett par dansnummer med sådan kraft, fart och precision att det 40-tal kristdemokrater som samlats smälte av förtjusning. Mellan dansnumren fick Kristdemokraernas partisekreterare Sven-Gunnar Persson chansen att ställa regeringspartiet till svars för samhällets brister. I sitt tal framhöll han att socialdemokraterna har innehaft regeringsmakten i åtta år. Under denna tid har tydliga
  försämringar skett inom områden som är viktiga för medborgarna. Socialdemokraterna måste tvingas ta ansvar för sin faktiska politik.

  När de församlade hade avsmakat Arkens eminenta buffé var det dags för årsmötesförhandlingar. Dessa leddes av Arnold Carlzon, ordförande för Kristdemokraterna i Värnamo kommun, med Bengt Sandolf som sekreterare. Av styrelsens verksamhetsberättelse kan man utläsa att Kristdemokraterna är ett parti som lyssnar på alla. Kristdemokraterna i Värnamo är också ett parti som är med och tar ansvar för kommunens utveckling både på kort och lång sikt. Under året har man exempelvis varit med och format partiets framtida inriktning genom att delta i processen som ledde fram till det Principprogram som senare antogs på Rikstinget i Piteå. Dessutom har lokala politiker, tillsammans med gästande talare som Ragnwi Marcelind och Göran Hägglund, varit ute på sta’n och lyssnat på väljare och sympatisörer. Vidare framgår att Sven Lundh fick 2001 års Vitsippspris för sina insatser i samband med tillkomsten av Museum Vandalorum och att Kristdemokraterna har lagt fem motioner i Värnamo kommunfullmäktige under år 2001. Under året har Kristdemokraterna ökat sitt medlemsantal i Värnamo kommun från 340 till 349, vidare har kassan omslutit cirka 295 000 kronor. Även detta årsmöte beviljades styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet.

  18-årige Samuel Sunesson, Rydaholm, valdes in som ny styrelsemedlem och ersätter därmed Bengt Sandolf som avtackades för sitt trogna och noggranna arbete som kassör med en tavla av Alf Svensson. Övriga styrelseledamöter som valdes till årsmötet 2004 är Arnold Carlzon (ordförande), Christer Fjordevik, Per-Gunnar Dahlgren, Per-Åke Eriksson och Ingeborg Lindgren, som alla kvarstår sedan föregående tvåårsperiod. Gunnar Crona (sekreterare), Ann-Christin Lindberg, Peter Johnsson, Håkan Johansson, Lars-Åke Egerbo och Gunnel Youngström sitter kvar i styrelsen till nästa årsmöte (2003). Vid årsmötet valdes även 15 distriktsstämmoombud jämte ersättare samt funktionärer av olika slag. Samtliga årsmötesval återfinns på denna länk.

  Fridlys Svalan säger Kristdemokraterna Värnamo i ett uttalande som man antog vid årsmötet. I uttalandet menar man att Vi kristdemokrater kommer att arbeta på bred front för att Svalan ska finnas kvar. Om viljan finns kan det inte vara en omöjlighet att finna en bra lösning för betalningsansvaret. Ytterst handlar det om att kunna erbjuda en värdig vård i livets slutskede även i Värnamo kommun, inte om kronor och ören.. Årsmötet avslutades med en parentation över de sedan förra året avlidna medlemmarna.


  Läs mer från årsmötet

  [Sven-Gunnar Perssons(kd) pressmeddelande]
  [Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Värnamo kommun, verksamhetsåret 2001]
  [Uttalande: Fridlys Svalan]


  Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Värnamo kommun, verksamhetsåret 2001

  År 2001 har för Kristdemokraterna i Värnamo varit ett år där vi med stor tydlighet visat att vi är ett ”lyssnade parti”, ett parti som lyssnar på alla. Kristdemokraterna i Värnamo är också ett parti som är med och tar ansvar för kommunens utveckling både på kort och lång sikt.

  Under år 2001 har kristdemokrater i Värnamo på många olika sätt varit med och format Värnamos, men också hela Sveriges framtid. Värnamos framtid genom vårt deltagande i de olika nämnderna och styrelserna i kommunen. Sveriges och partiets framtid genom den studiegrupp som beredde yttrandet över det nya principprogrammet, samt genom flera medlemmars deltagande i Rikstinget i Piteå. Studiegruppen träffades tre gånger. Vid sista tillfället besökte Kommunalråd Acko Ankerberg, Jönköping oss. Acko Ankarberg var en av medförfattarna till principprogrammet och kunde på ett inspirerande sätt delge studiegruppen bakgrunden till skrivningarna i programmet.

  Föregående års årsmöte gästades av riksdagsledamot Ragnwi Marcelind, Gävle, som också under eftermiddagen samma dag, tillsammans med Christer Fjordevik, gjorde studiebesök hos polisen i Värnamo, samt tingsrätten. Besök som var mycket uppskattade av personal vid de två myndigheterna.

  Vid flera tillfällen under sommarhalvåret har ett stort antal medlemmar varit ute för att lyssna på väljare och sympatisörer. Dessa lyssnartillfällen har ägt rum på lördagsförmiddagar i slutet på månaden oftast, när det är mycket folk i rörelse. Samtidigt som vi träffar människor som vi lyssnar på, sprider vi också våra idéer och säljer lotter. Vid ett av dessa tillfällen under hösten var deltog också riksdagsledamot Göran Hägglund, som tillsammans med fullmäktigeledamöter och landstingsledamot bjöd på kaffe, bullar och politiskt budskap. Dessa tillfällen har rönt stort intresse från allmänheten.

  Lördagen den 15 april – ett år före valet – var vi också ute och träffade väljare ett par timmar på förmiddagen, för att sedan åka vidare till ett länssamling i Jönköping, där bl a Partiordförande Alf Svensson medverkade.

  Årets Vitsippspris tilldelades Sven Lundh, Värnamo, för bl a sitt stora engagemang i Vandalorum-projektet.

  De förtroendevalda kristdemokraterna i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder har under året samlats varje första måndagen i månaden, för att tillsammans försöka utforma den politik som vi Kristdemokrater har fått väljarnas förtroende att göra. På detta sätt har alla ledamöter haft tillgång till all information och samtidigt har man haft möjlighet att diskutera större frågor tillsammans med samtliga förtroendevalda. Inför varje fullmäktigesammanträde samlas de åtta tjänstgörande ledamöterna som vanligt till ett förberedande gruppmöte.

  Under året har Kristdemokraterna i kommunfullmäktige lämnat in fem motioner. Leif Bäckrud ang Hållbar dagvattenhantering och ang Akututryckningar i ytterområdena Bengt Sandolf en motion som han kallat Slut kretslopp stad/land. Ibrahim Candemir ang Motionskort till kommunanställda samt tillsammans med Ivan Vlasic (s) angående Mångkulturell dag.

  Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden. Styrelsen har under året fattat beslut om att flytta lokalavdelningskansliet till nya lokaler och har därför sagt upp den gamla ”partilokalen” på Växjövägen. Nya lokaler kommer att tillträdas under våren 2002.

  Förutom ovan redovisade aktiviteter hade vi också i år vår sedvanliga adventsfest fredagen före första advent. Auktionen leddes av Stefan Thorsén. Riksdagsledamot och distriktsordförande Maria Larsson medverkade med ett personligt färgat fördrag om livet i Riksdagen. Efter auktionen deltog Maria Larsson i Kristdemokraternas närradioprogram, som sänds varje fredag 21.00-21.30. Därefter var det dags för ännu ett tillfälle att lyssna på allmänheten. Denna gång besökte riksdagsledamot och lokala politiker Harrys Pub för att där lyssna på besökarna.

  Medlemsantalet den 1 januari 2001 var 340 st och den 31 december 349 medlemmar. Tillsammans är vi starka och alla behövs för att vår politik ska få ännu större genomslag och därmed också i ännu högre grad prägla Värnamo kommun.

  På styrelsens uppdrag

  Värnamo den 23 februari 2002

  Arnold Carlzon
  ordförande