• Kristdemokraterna – näst största borgerliga parti

  Maria Larsson. (Foto: Kristdemokraterna)

  Maria Larsson. (Foto: Kristdemokraterna)

  För att återupprätta demokratin behövs regeringsskifte, där maktfullkomlighet skjuts åt sidan för att levandegöra en demokrati där många röster får komma till tals, sade riksdagsledamot Maria Larsson (kd) från Gnosjö på fredagkvällen. Vid sitt årsmöte kunde Kristdemokraterna Värnamo även konstatera att man numera är näst största borgerliga parti och att en kristdemokrat för första gången har en kommunalrådspost i Värnamo kommun.

  Kristdemokraterna i Värnamo kommun höll årsmöte i fredags kväll, den 14 februari 2003. Eftersom det var Alla hjärtans dag passade man naturligt nog på tillfället att dela ut sitt årliga Vitsippspris. Priset tilldelades i år Anita Mårtensson, Kärda, för sitt engagemang i arbetet med projekt Grannar & Vänner på Mossleområdet. Därefter intog rikdagsledamot Maria Larsson, Gnosjö, kommunfullmäktigesalens talarstol och höll ett engagerat tal, där hon kritiserade statsrådet Gunnar Lund som ytterligare ett exempel på den maktfullkomlighet som präglar socialdemokratiska statsråd.

  Efter kaffe, smörgåstårta och kakhjärtan vidtog årsmötesförhandlingar. Årsmötet leddes av Arnold Carlzon (ordförande för Kristdemokraterna Värnamo), med Margareta Lindahl som sekreterare. I verksamhetsberättelsen kan noteras att arbetet år 2002 präglades av valet, där Kristdemokraterna lyckades hålla ställningarna, trots valvinden för övrigt, och numera är näst största borgerliga parti och dessutom att en kristdemokrat för första gången har en kommunalrådspost i Värnamo kommun. Man har haft många besök, bland annat av EU-parlamentarikern Anders Wijkman och partiordförande Alf Svensson, och Kristdemokraterna har mött värnamoborna på gator och torg varje lördag. Under året har partiet bytt lokal och vid årsskiftet hade man 333 medlemmar.

  Efter fyra år i styrelsen avtackades Per-Gunnar Dahlgren, som efterträddes av Lars-Åke Egerbo. Därmed består styrelsen av Gunnar Crona (vice ordförande), Ann-Christin Lindberg, Peter Johnsson, Håkan Johansson, Gunnel Youngström, Lars-Åke Egerbo, Arnold Carlzon (ordförande), Christer Fjordevik, Per-Åke Eriksson, Ingeborg Lindgren, Samuel Sunesson och Ann-Britt Englund (kassör). Ersättare i styrelsen är Gunwor Swerlander, Ibrahim Candemir, Stefan Thorsén, Karin Rylander, Rodhe Lindahl, Margareta Lindahl (sekreterare, nyval), Åke Bengtsson, Leif Bäckrud, Kent Sundell, Egon Rubensson, Lena Freij (fyllnadsval), Xhilda Bushati (fyllnadsval). Revisorer är Donald Crona och Lennart Swerlander, med Gunnel Crona och Leif Westman som ersättare. Dessutom valdes Per-Åke Eriksson till valledare och ett stort antal andra funktionärer.

  Årets riksting i Gävle kommer att behandla motioner, vilket sker vartannat år. Årsmötet med Kristdemokraterna Värnamo berslutade att överlämna två motioner från avdelningen. I motionen Slopa förslaget om andra karensdag föreslår avdelningsordförande Arnold Carlzon och ombudsman Mia Frisk att rikstinget ska besluta att Kristdemokraterna ska slopa kravet om en andra karensdag. Detta för att ”sjuknärvaron” ökar och att de som drabbas hårdast av förslaget är kvinnor i offentlig sektor med låg lön. Samma duo har även skrivit motionen Sänk åldern för rösträtt till 16 år. I den menar de att en sänkning av  rösträttsåldern kan ha potential att bidra till ett ökat valdeltagande och en demokratisk nyrekrytering även i Sverige och föreslår därför att rikstinget beslutar att Kristdemokraterna ska verka för sänkt rösträttsålder i kommunala val.


  Läs mer från årsmötet

  [Maria Larssons (kd) pressmeddelande]
  [Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Värnamo kommun, verksamhetsåret
  2002
  ]
  [Verksamhetsberättelse 2002 för Kristdemokraternas fullmäktigegrupp i Värnamo]
  [Motion: Slopa förslaget om andra karensdag]
  [Motion: Sänk åldern för rösträtt till 16 år]


  Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Värnamo kommun, verksamhetsåret 2002

  År 2002 har, för Kristdemokraterna i Värnamo, framförallt präglats av att det varit valår. Ett valår som för Värnamo kommuns Kristdemokrater innebar att vi befäste och stärkte vår redan starka ställning i kommunen. Valet innebar att vi tack vare många starka insatser från många medlemmar, numer, röstmässigt, är näst största borgerliga parti i Värnamo kommun.

  När alla röster var räknade kunde man konstatera att vi fått exakt lika många röster som föregående val, dvs 2936. Ett mycket bra resultat, med tanke på hur valvindarna blåste i övriga landet. Procentsiffran, 15,3%, är också densamma, som föregående val. Trots detta så tappade vi ett mandat i fullmäktigeförsamlingen, men i kraft av näst största borgerliga parti kunde vi för första gången i partiets historia tillsätta posten som 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen, tillika Kommunalråd. Platsen innehas av Christer Fjordevik, som efter många år som ordförande för Barn- och utbildningsnämnden, nu alltså tar partiets plats i den politiska kommunledningen. Utöver detta så har vi under mandatperioden två s.k. tunga ordförandeposter, nämligen i Omsorgsnämnden och Medborgar- och integrationsnämnden. För övrigt har vi representation i samtliga styrelser och nämnder. Det mycket goda valresultatet beror till stor del på ett målmedvetet och långsiktigt arbete från lokalavdelningens sida, samt den otroligt stora insats som gjordes av många medlemmar under valrörelsens slutspurt.

  Redan i ”Lilla valrörelsen”, i april-maj, tog Kristdemokraterna initiativet, dels genom ett besök av EU-parlamentarikern Anders Wijkman, men också genom att vi från och med denna tidpunkt och ända fram till valdagen fanns ute ”på stan” varje lördag och mötte Värnamoborna. Vid flera av dessa tillfällen har vi också bjudit på kaffe och vid ett tillfälle kaffe och våfflor.

  Under själva valrörelsen hade vi som vanligt en Valstuga, med för året ny placering, som visade sig vara mycket lyckad. Därifrån utgick samtliga våra aktiviteter i Värnamo City. Övriga orter i kommunen har också på ett helt annat sätt än tidigare valår, uppmärksammats genom bl.a. flygbladsutdelning och andra aktiviteter. Under valrörelsens s.k. slutspurt hade vi besök av ett stort antal riks- och länspolitiker, som tillsammans med våra lokala kandidater förmedlade partiets politik på ett mycket förtjänstfullt sätt.

  Även i årets valrörelse väckte vi stor uppmärksamhet genom att vår partiledare Alf Svensson gjorde ett besök i Värnamo. Partiledarens besök besök inramades av en mängd olika aktiviteter, såsom flygbladutdelning, glassförsäljning och musikunderhållning av ”Kalle & Nicke”. Bland andra besök kan nämnas riksdagsledamot Mats Odell, Vallentuna, landstingsråd Stig Nyman, Vallentuna riksdagsledamot Ragnwi Marcelind, riksdagsledamot Göran Hägglund, Bankeryd, riksdagsledamot Maria Larsson, Gnosjö, landstingsråd Lisbeth Rydefjärd Jönköping samt riksdagskandidat Lise-Lott Jonasson, Hestra. Maria Larsson var i Värnamo vid flera tillfällen under valrörelsen, bl.a. sista fredagen innan valrörelsen då vi hade ”nattöppet” i valstugan och bjöd nattvandrare på grillad korv med bröd. Vid ett annat tillfälle hade vi inbjudit Maria Larsson till en debatt med Carina Hägg, där skillnaderna mellan Kristdemokraternas framtidspolitik och Socialdemokraternas oföränderlighet blev väldigt tydliga. Våra lokala kommun- och landstingspolitiker, med våra toppkandidater Christer Fjordevik och Stefan Thorsén i spetsen, deltog flitigt i alla slags aktiviteter, både vid valstugan i Värnamo och vid flygbladsutdelning i Bredaryd, Forsheda, Bor och Rydaholm.

  En mycket lyckad annonskampanj genomfördes, som med all säkerhet hade stor betydelse för valutgången. Annonskampanjen planerades på ett förtjänstfullt sätt av Håkan Johansson, som också under valrörelsens mest hektiska skede på ett strålande sätt höll vår hemsida uppdaterad från dag till dag. Vår avdelning hyrde också, genom riksorganisationen, under valrörelsen, en ”valbuss”, tillsammans med Gnosjöavdelningen. Denna användes flitigt under hela valrörelsen, främst av riksdagsledamot Maria Larsson.

  Under året har vi också bytt ”partilokal”. Efter att ha hållit till i en källarlokal på Växjövägen, sedan slutet på 60-talet, tyckte styrelsen att det var dags att flytta till fräschare och mer ändamålenliga lokaler. Vi finns nu centralt i stan, ovanpå Thörns, med adress Storgatan 29. 2002 års Vitsippspris tilldelades den Internationella föreningen vid Finnvedens Gymnasium, bl.a. för dess arbete med att öka förståelsen för kulturella olikheter, och därmed bidra till en ökad integration i det svenska samhället.

  Attack heter dansgruppen som intog Kristdemokraternas hjärtan vid årsmötet, som hölls i Arken Café & Konferens fredagen den 25 februari. De välövade tjejerna från Kulturskolan framförde ett par dansnummer med sådan kraft, fart och precision att det 40-tal kristdemokrater som samlats smälte av förtjusning. Mellan dansnumren fick Kristdemokraternas partisekreterare Sven-Gunnar Persson chansen att ställa regeringspartiet till svars för samhällets brister. I sitt tal framhöll han att socialdemokraterna har innehaft regeringsmakten i åtta år. Under denna tid har tydliga försämringar skett inom områden som är viktiga för medborgarna. Socialdemokraterna måste tvingas ta ansvar för sin faktiska politik.

  Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden. Ett flertal olika arbetsgrupper har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att arbetet flutit bra. Valledare har varit Per-Åke Eriksson, som särskilt under valrörelsens slutspurt fick dra ett tungt lass. Förutom ovan redovisade aktiviteter hade vi också i år vår sedvanliga adventsfest fredagen före första advent. Auktionen leddes, på ett alldeles utomordentligt trevligt sätt, av Stefan Thorsén. Festkommittén, under Karin Rylanders ledning, hade lagt ner ett mycket stort arbete inför auktionen.

  Fullmäktigegruppens arbete redovisas i en särskild verksamhetsberättelse. Ekonomin har under året, pga de stora satsningarna under valrörelsen varit något ansträngd, med en stram budget under 2003, så kommer vi att klara en viss eftersläpning från 2002. Utgifterna har varit strax över 400.000 för 2002. Detaljer redovisas i särskild ekonomisk redogörelse.

  Medlemsantalet den 31 december 2002 var 333 st. Tillsammans är vi starka och alla behövs för att vår politik ska få ännu större genomslag och därmed också i ännu högre grad prägla Värnamo kommun.

  På styrelsens uppdrag

  Värnamo den 14 februari 2003

  Arnold Carlzon
  ordförande


  Verksamhetsberättelse 2002 för Kristdemokraternas fullmäktigegrupp
  i Värnamo

  Under mandatperioden 1998-2002 representerades Kristdemokraterna av åtta fullmäktige, nämligen Christer Fjordevik (gruppledare), Ann-Britt Deiver (vice gruppledare), Gunnar Crona, Bengt Sandolf, Gunnel Youngström, Leif Bäckrud, Berit Höglund och Arnold Carlzon.

  Med mandatperiodens utgång aviserade Ann-Britt Deiver, Gunnel Youngström och Bengt Sandolf att de ville ta en paus från politiken. Ett stort och varmt tack till dem för goda insatser och uthållighet under långa och ibland tröttande sena fullmäktigesammanträden och ett välkomna tillbaka!

  Vid 2002 års kommunval erhöll vi i stort sett samma röstetal som vid 1998 års val men förlorade ändå ett mandat på grund av valkretsmatematiken. Under mandatperioden 2003-2006 representeras vi av följande sju fullmäktige, Christer Fjordevik, Gunnar Crona, Margareta Lindahl, Kerstin Sneath, Stig Claesson, Anita Mårtensson och Leif Bäckrud. De nya ledamöterna tillträdde med novembersammanträdet, årets längsta, från morgon till sen kväll, då budgeten för 2003 bland annat spikades.

  Inför varje kommunfullmäktige har vi på tisdagarna kl. 18.30 samlats, först enskilt i partigruppen och sedan hela borgerliga gruppen. Den första måndagen i varje månad, juli månad undantagen, har gruppen samlats med övriga förtroendevalda kristdemokrater i kommunen för att diskutera och ta gemensamma ställningstaganden i politiken.

  Våra ledamöter har under året varit aktiva i debatten. Christer Fjordevik har, i egenskap av ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, fått besvara åtta interpellationer och tre frågor. Arnold Carlzon har, i egenskap av ordförande i Fritidsnämnden, fått besvara två interpellationer.

  Bengt Sandolf har lämnat tre motioner — Beställningstrafiken i Värnamo även på lördagar och söndagar, — Säkerhetspolicy för kommunens IT-verksamhet — och Motion angående behandling av motioner.

  Ibrahim Candemir har motionerat om — Större festlokal i Värnamo.

  Margareta Lindahl lämnade i decembermötet en motion — Aktiv fritid för personer med funktionshinder.

  Christer Fjordevik har också framställt en fråga till dåvarande kommunalrådet Torbjörn Egerhag i anledning av att nyföretagandet i vår region är så lågt.

  Att 2002 var ett valår präglade naturligtvis både debatten och motionsfloran i fullmäktige liksom angelägenheten från oppositionen att interpellera och ställa frågor. Vi som kristdemokrater har ingått i den styrande majoriteten med både flera ordförandeposter respektive vice ordförandeposter. Det är positivt att vårt parti nu är så etablerat i lommunpolitiken och därför en kraft att räkna med. Vi ser fram emot 2003 med tillförsikt och gläds över de många nya som nu representerar Kristdemokraterna i Värnamo kommunfullmäktige.

  För Kristdemokraternas fullmäktigegrupp

  Christer Fjordevik


  Till Kristdemokraternas riksting
  MOTION

  Slopa förslaget om andra karensdag

  Sjuknärvaron på arbetsplatserna ökar och antalet ”sjuknärvarande” på jobbet har fördubblats jämfört med för fem år sedan. Lärare är de som oftast jobbar fast de är sjuka, men även inom vårdyrkena jobbar man trots att man är sjuk. Dessa grupper återfinns inom offentlig sektor och det är just inom denna sektor som antalet sjukskrivningar är fortsatt mycket höga. Kan det finnas ett samband?

  Enligt en undersökning på Aftonbladets hemsida uppgav nästan 42 procent av 33 000 läsare att de gick till jobbet fast de var sjuka på grund av att de behövde pengarna. Man har helt enkelt inte råd med en karensdag och då föreslår vi kristdemokrater att man bör införa en till!

  En undersköterska tjänar ca 16 000 kronor/månad och det behövs inga stora matematiska kunskaper för att inse att en karensdag slår hårt. 800 kronor är mycket pengar om man lever på marginalen. Två karensdagar kan vara en ”katastrof” och förstöra ekonomin en bra tid framöver om man är lågavlönad och om man dessutom är ensamstående med barn blir situationen ännu tuffare.

  Vi anser inte att en andra karensdag stämmer överens med kristdemokratins solidaritetsprincip. Argumentet om att ”vi som sällan är sjuka får ta en större börda för att få mer pengar till vård och omsorg” håller inte när man ser vilka som drabbas hårdast av en andra karensdag – kvinnor i offentlig sektor med låg lön. Det måste finnas andra prioriteringar att göra i budgeten för att få mer pengar till vård och omsorg.

  Med anledning av ovanstående yrkar vi

  att rikstinget beslutar om att slopa kravet om en andra karensdag.

  Arnold Carlzon, Värnamo och Mia Frisk, Tenhult


  Till Kristdemokraternas Riksting
  MOTION

  Sänk åldern för rösträtt till 16 år

  Ett av de nationella målen för den statliga ungdomspolitiken är att ungdomar ska ha verklig möjlighet till inflytande och delaktighet. Att rösta är en viktig del i den demokratiska processen, som ger inflytande och delaktighet.

  1974 sänktes rösträttsåldern till 18 år. Som skäl för att sänka åldersgränsen till 18 år framhölls hels att samhällsutvecklingen fört med sig att ungdomen i allmänhet hade större insikter i politiska frågor än tidigare, dels att en sänkning i sig borde kunna medverka till ett ökat intresse för den represtentativa demokratin. Samma sak kan sägas i dag om våra 16-åringar.

  Under 1990-talet har mandatperioderna förlängts från tre till fyra år, vilket har medfört att den faktiska genomsnittsåldern för förstagångsväljare höjts. Detta är en begränsning i det demokratiska inflytandet.

  I Tyskland har fem delstater sänkt åldern för rösträtt till 16 år i de kommunala valen. Det gäller enbart den aktiva rösträtten, inte valbarheten. I delstaten Niedersachsen har 16-åringar fått rösta för andra gången i kommunalvalet. Ungdomsstyrelsen har studerat valresultatet och där bekräftas resultatet från förra valet; gruppen 16-18 år har ett större valdeltagande än andra åldersgrupper ända upp till 45 år. Detta medan väljarna mellan 18 och 25 år har mycket låga siffror för valdeltagande.

  Inga av de risker som nämns i den svenska debatten om sänkt rösträttsålder får stöd från erfarenheterna i Tyskland. Ungdomsstyrelsens studier visar att unga röstar som vuxna varför ungdomspopulistiska eller extrema partier inte gynnas. Inte heller upplevs åtskillnaden mellan rösträtts- och myndighetsålder som problematisk.

  En sänkning av rösträttsåldern kan ha potential att bidra till ett ökat valdeltagande och en demokratisk nyrekrytering även i Sverige.

  Med hänvisning till ovanstående yrkar vi

  att rikstinget beslutar att Kristdemokraterna ska verka för sänkt rösträttsålder i kommunala val.

  Mia Frisk, Tenhult och Arnold Carlzon, Värnamo