• EU ska inte styra våra arbetstider

  Anders Ramstrand Kristdemokraterna

  Många samtal med medarbetare inom Välfärd handlar numera om försämrade arbetsvillkor kopplade till dygnsvilan. I ett samtal sa en ambulanssköterska att efter en lång karriär har arbetsglädjen försvunnit. Ytterligare samtal med ”brukare” av funktionsstöd berättas att möjligheten till ett gott liv drastiskt har försämrats då personal inte längre kan följa med aktiviteter!  

  Tanken med dygnsvilan är god, intentionen är att förbättra arbetsvillkor. Att medarbetare ska ha möjlighet till återhämtning är självklart mycket viktigt.

  Men varför skulle EU vara bättre på schemaläggningen än chefer och personal lokalt?

  Tyvärr leder arbetstidsdirektivet till sämre villkor för personal och brukare, negativa följderna av att EU lägger sig i det vi i Sverige bäst styr över själva.

  Kristdemokraterna går till val på Gränser och Frihet! Vi vill sätta en gräns för EU och återta friheten över vård- och omsorgspersonalens arbetstider. EU:s arbetstidslagstiftning ska revideras så att personalen får mer inflytande!

  En av Välfärdens största utmaningar är att säkerställa kompetent personal. Lokalt kan mycket göras. När medarbetare vittnar om splittrade scheman och stress över att livspusslet inte längre går ihop, tappar dygnsvilan sitt återhämtande syfte.

  Europas socialdemokrater är drivande i EU arbetsmarknadspolitik. Sveriges socialdemokrater bär ansvaret för de försämrade arbetsvillkor många nu vittnar om!

  Ska det finnas stöd för EU behöver EU backa i frågor de inte var tänkta att besluta över. Subsidiaritetsprincipen – beslut alltid ska fattas på lägsta möjliga nivå – måste råda.

  Inte heller berörs den lilla medborgarens perspektiv! Hur blir det för den som omsorgspersonal finns till för? Personer med funktionsnedsättning som behöver kontinuitet? Jag har mött medborgare som på grund av dygnsvila inte längre får det liv de såväl behöver.

  KD kommer alltid arbeta för en gräns för EU och kräva omförhandling av arbetstidsdirektiv. Arbetsmarknadens parter ska ha rätt att i kollektivavtal förhandla om villkor för medarbetare.

  Som ordförande för Välfärdsnämnden i Söderhamn rekommendera jag varmt Ella Kardemark (KD) kommunalråd Halmstad med stor kännedom om medarbetares villkor, Marcus Löf Hällström (KD) Bollnäs med egen erfarenhet som anställd inom Omvårdnad och Annika Sjögren (KD) Torsåker med lång erfarenhet inom välfärdsyrken. 

  /Anders Ramstrand (KD) Ordförande Välfärdsnämnden Söderhamn