• Bättre för barn och familjer

  Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar.

  Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Politiken ska därför stödja familjerna, inte styra. Kristdemokraterna vill uppvärdera föräldraskapet, möjliggöra mer tid för barnen, öka familjers handlingsutrymme, möjliggöra olika barnomsorgsformer samt stärka barnfamiljers ekonomi.

  Vi vill:
  • Förbättra för barn och familjer genom att minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritids och öka familjers valfrihet att välja barnomsorg. Införa en barnomsorgspeng även för föräldrar som själva har hand om omsorgen för sina barn.
   Förbättra stödet till ekonomiskt svaga barnfamiljer.
  • Införa en flexiblare föräldraförsäkring så att barnen får mer tid med sina föräldrar och förbättra stödet till tonårsföräldrar. Vi säger nej till kvotering.
  • Införa obligatoriskt familjestödsprogram som erbjuds föräldrar.
  • Införa ett fritidskort för barn i årskurs 2-9, laddat med ett ekonomiskt stöd för deltagaravgifter i ledarledda aktiviteter i det svenska föreningslivet, samt kulturskolan.