• Gymnasiebehörighet – Några tankar och konkreta förslag.

  Elever i skolan

  Vi har i flera år sett att en stor andel elever inte når målen.

  Resultat har efterfrågats och det har varit ett av måtten på måluppfyllelse i nämnden, men vi saknar en tydlig kartläggning av och förklaring till varför elever inte når målen. Beror det på brister i språket, på välmående, har personen en eller flera diagnoser? Först när man har svart på vitt varför, kan man mer exakt veta vilka åtgärder som behövs. Vi har tagit upp några tankar här nedan och punktat upp våra konkreta förslag.

  Rent pedagogiskt är det otroligt viktigt att fånga upp elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven i något ämne så tidigt som möjligt och sätta upp kvalitativa och mätbara åtgärdsprogram.

  • Kartlägga varför elever inte uppnår kunskapskraven.

  Rent generellt vet vi att många unga inte mår bra och självklart speglar det hur de presterar. Och vi ser att skolan behöver utvecklas än mer för att tillgodose elever med NPF-diagnoser.

  • Lärare och skolpersonal ska ges fortbildning för ökad kunskap kring psykisk ohälsa och självmord
  • En elevhälsogaranti ska finnas som innebär att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje skoldag

  Vi förespråkar i vissa fall särskilda undervisningsgrupper. Vi tror det kan fungera bra med dessa grupper som komplement till en helt integrerad undervisningsform. Våra erfarenheter (vi är många lärare inom KD) är att individer där får större utrymme att utvecklas både kunskapsmässigt och som person. Det ska inte vara specialklasser utan enstaka undervisningstimmar, allt efter behov.

  • Inrätta särskilda undervisningsgrupper för elever med stora kunskapsbehov

  Vi ser också att det är ytterst centralt att lärare får fokusera på att vara just lärare/pedagoger, därför vill vi förstärka arbetet runt läraren men fler rektorer och elevhälsoteam som ser till elevens sociala väl, dess hälsa och välbefinnande

  • Lärarnas arbetstid ska ha fokus på undervisning
  • Elevhälsoteam ska förstärkas
  • Särskild insats ska göras för barn med hög frånvaro

  /Anders på uppdrag av KD-gruppen Söderhamn