• Kristdemokrater i medvind vill ha tysta zoner och valfrihet

  Vid valet 1998 röstade värnamoborna tydligt för vår politik som vill ge invånarna ökad valfrihet. Därför känns det en aning krystat när socialdemokraterna för fram krav på en folkomröstning om privatisering av kommunal verksamhet, inledde Arnold Carlzon med vid Kristdemokraternas årsmöte på restaurang Åkanten i fredags kväll. Ett 60-tal medlemmar hade mött upp, för att lyssna till en av Riksdagens yngsta ledamöter, Magnus Jacobsson, digga till svängig popmusik och naturligtvis lägga 1900-talet bakom sig och börja ta sig an 2000-talets utmaningar. Årsmötet ansåg att en av dessa utmaningar är att bevara tysta zoner från framtida exploatering.

  Magnus Jacobsson är en ung och radikal riksdagsman som vågar stå för stundtals ganska kontroversiella åsikter. Vid årsmötet berättade han levande om sin bakgrund som arbetargrabb i Uddevalla, med en styvfar som tryckte ned honom i toaletten när han bara var fyra år gammal. Han berättade vidare hur hans mor tvingades rymma med barnen och om hur hans nya styvfar kom att betyda mycket för honom under några svåra år med bland annat missbruk. Erfarenheten av att sakna hela familjerelationer har format hans syn på familjen som något viktigt och värt att stödja, varför valet att kanalisera sitt politiska intresse genom Kristdemokraterna inte var särskilt svårt. Som ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU, och numera Riksdagsman, har han bland annat verkat för att göra männens roll i jämställdhetsarbetet tydlig, ökad valfrihet och att Kristdemokraterna ska ta vara på sin tradition som arbetarparti mycket bättre. I anslutning till Jacobssons anförande underhöll en ung duo, Jonas Gallneby och Simon Eriksson, med svängiga gitarrbaserade poppärlor.

  Årsmötesförhandlingarna leddes av Arnold Carlzon som också blev omvald som avdelningens ordförande. I sitt inledningsanförande talade han sig varm för att införa en kundvalsmodell i Värnamo kommun. Valfrihet är ett av honnörsorden för oss kristdemokrater. Frihet att välja. Vi anser att kommunens roll bör vara att stärka medborgarnas möjligheter att välja vård, skola och omsorg efter individens behov, inte att välja åt dem, menar Kristdemokraternas ordförande i Värnamo kommun. Till sekreterare för årsmötet valdes Bengt Sandolf.

  Av verksamhetsberättelsen framgick att år 1999 var Kristdemokraterna det näst största partiet i Värnamo kommunfullmäktige, om resultatet från EU-valet hade fått råda. En stor anledning till det goda resultatet var naturligtvis att Christer Fjordevik drog till sig personröster.

  I kommunpolitiken har partiet börjat använda nya och öppnare verksamhetsformer, bland annat har man deltagit i den största utbildningssatsningen i partidistriktets historia. För övrigt kan nämnas höstens stora utbildningssatsning i EMU-frågan, stockholmsresan till Kristina från Duvemåla och den sedvanliga adventsfesten. Medlemsantalet den 31 dec 1999 var 357 personer.

  Till ordinarie styrelseledamöter till och med år 2001 omvaldes Arnold Carlzon, Christer Fjordevik, Anders Magnusson och Per-Gunnar Dahlgren, samt nyvaldes Margareta Lindahl, Leif Asknäs, Per-Åke Eriksson och Bengt Sandolf, som även utsågs till kassör. Övriga ledamöter i styrelsen är Gunnar Crona, Ann-Kristin Lindgren, Peter Johnson, Håkan Johansson, Annbritt Deiver och Gunnel Youngström. Till revisorer omvaldes Donald Crona och Lennart Swerlander.

  Årsmötet antog vidare ett uttalande om att tystnaden inte får bli en bristvara. Städer och samhällen breder ut sig. I takt med att industrier, kommunikationskorridorer och andra bullrande verksamheter flyttas ut ifrån städerna växer området som karaktäriseras av det moderna samhällets ljud i än högre utsträckning. Det är hög tid att börja bevara våra ”tysta zoner”, anser Kristdemokraterna Värnamo.

  På förslag från Håkan Johansson fick styrelsen i uppdrag att inleda en förändringsprocess mot öppnare förhållningssätt och arbetsformer, samt att engagera fler till att skapa en tydligare politisk profil, med syfte att bli det självklara alternativet för framför allt ungdomar i valet 2002. Årsmötet avslutades med en parentation över de sedan förra årsmötet avlidna medlemmarna.


  Läs mer om årsmötet

  [Läs mer om Magnus Jacobsson]

  [Arnold Carlzons inledningsanförande]

  [Verksamhetsberättelse för 1999]

  [Uttalandet från Kristdemokraternas årsmöte i Värnamo, 2000]


  Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Värnamo kommun, verksamhetsåret 1999

  För Kristdemokraterna i Värnamo har 1999 varit ett år präglat av många aktiviteter av olika slag. Främst minns vi kanske valet till Europaparlamentet den 13 juni. Men 1999 har också varit ett år bestående av en mängd utbildningsinsatser. Våra förtroendevalda i Kommunfullmäktige, styrelser och nämnder har provat en förändrad organisation, vilket vi på sikt hoppas ska ge ett positivt mervärde.

  1999 års stora utmaning för Kristdemokraterna var nog valet till Europaparlamentet. Inför EU-valet avlöste aktiviteterna varandra, både Anders Wijkman och Lennart Sacrédeus besökte Värnamo. Dessutom hölls ett antal torgmöten med Christer Fjordevik som talare. Vi spred även vårt budskap genom utdelning av ett stort antal flygblad, affischerande och flitigt annonserande. Partiet hade sedan tidigare ingen representation i Europaparlamentet, men efter 1998 års framgångar i de tre valen var förväntningarna stora inför EU-valet. Valet resulterade i en ökning från 3,9 procent till 7,7 procent i hela riket, vilket innebar två kristdemokratiska mandat från Sverige i Europaparlamentet. Med 19,3 procent gjorde Kristdemokraterna i Värnamo kommun sitt bästa valresultat genom tiderna – en ökning med 6,5 procentenheter sedan förra EU-valet. Hade valresultatet gällt ett val till kommunfullmäktige så hade Kristdemokraterna varit näst största parti i Värnamo numera. En starkt bidragande faktor bakom framgången var naturligtvis partiets lokale kandidat, Christer Fjordevik. Han fick sammanlagt 1569 personröster, varav 462 från Värnamo kommun.

  Under 1999 genomfördes den hittills största utbildningssatsningen i partidistriktets historia. Ett hundratal förtroendevalda fick en mycket gedigen utbildning inom olika ämnesområden. Från vår kommun deltog åtta stycken. Under hösten hade vi också en studiecirkel omkring EMU-frågan, under ledning av Christer Fjordevik.

  De förtroendevalda kristdemokraterna i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder har under året prövat en delvis förändrad organisation. Inför varje fullmäktigesammanträde samlas de åtta tjänstgörande ledamöterna som vanligt till ett förberedande gruppmöte. Dessutom har man under året haft ytterligare ett möte varje månad, vanligtvis första måndagen i varje månad. Vid dessa tillfällen har alla förtroendevalda i alla nämnder varit välkomna att delta. Vi har varvat dessa möten med att vid några tillfällen inrikta oss på någon eller några nämnder, och vid några tillfällen kallat samtliga ledamöter. På detta sätt har alla ledamöter haft tillgång till all information och samtidigt har man haft möjlighet att diskutera större frågor tillsammans med samtliga förtroendevalda.

  Under året kristdemokraterna i kommunfullmäktige lämnat in fyra motioner. Annbritt Deiver har författat en motion ang. Inrättande av anhörigkonsult, vilken fullmäktige bifallit under året. Leif Bäckrud har skrivit ang. Förbättrad skolgård vid Rydaholms skola, Bengt Sandolf ang. Tillämpning av arvodesbestämmelser och Christer Fjordevik har författat en motion tillsammans med gruppledarna för (c) och (m) ang. Barnomsorg på barnets och familjens villkor.

  Styrelsen har under året haft sju sammanträden. Förutom de ovan redovisade har vi under det gångna året haft följande aktiviteter: Årsmötet med besök av riksdagsledamoten Göran Hägglund. Flera av avdelningens medlemmar gjorde tillsammans en utflykt till huvudstaden där man såg Kristina från Duvemåla. Vi har sålt ett stort antal rikslotter samt även ungdomsförbundets adventskalender. Den sedvanliga adventsfesten hade vi fredagen före första advent och auktionen leddes av två duktiga auktionsropare, Peter Johnson och Stefan Thorsén.

  En nyhet under året var att vi inför de båda distriktsstämmorna samlade ombuden till ett förberedande sammanträde, vilket resulterade i att Värnamo lokalavdelning var väl representerade vid såväl vårstämma som höststämma. På vårstämman hade vi 100-procentig uppslutning från ombuden.

  Lokalavdelningens hemsida har under året omarbetats kraftigt och fått en mycket professionell framtoning. Den som har gjort detta arbete är värd ett speciellt omnämnande, nämligen vår webbmaster Håkan Johansson. Håkan har lagt ner ett oräkneligt antal timmar på att göra denna fantastiskt fina hemsida till vad den är idag.

  Medlemsantalet den 31 dec 1999 var 357 st. Tillsammans är vi starka och alla (gärna fler) behövs för att vår politik ska få ännu större genomslag och därmed också i ännu högre grad prägla Värnamo kommun. Värnamo den 23 februari 2000

  Arnold Carlzon ordförande