Barn och utbildning

Stöd till familjerna för trygga uppväxtförhållanden

Familjen är den viktigaste gemenskapen i samhället och den behövs för att människor ska kunna växa och må bra. Familjen är basen för att kunna tillgodose grundläggande mänskliga behov. Fungerar inte familjen som en trygg bas fungerar inte heller samhället.

Familjer ser olika ut och har olika förutsättningar. Barn har olika behov och föräldrar har olika önskemål och gör olika prioriteringar. Familjepolitiken ska stödja familjen, oavsett hur den ser ut. Den ska möjliggöra mer tid för barnen, öka familjens frihet och skapa möjligheter till en bra kvalitativ barnomsorg.

Hemmiljö och familjeliv påverkar vår hälsa och livskvalitet. Familjens situation och förutsättningar får också långsiktiga effekter då det är där nästa generation medborgare formas. Politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjen och de nära relationerna. Allt ifrån hur det påverkar familjeekonomin, balansen mellan arbete och fritid, tid för att vårda familjerelationer, barnens förutsättningar för ett gott liv. Politiska beslut måste ”familjesäkras”.

I samband med att Huddinge kommun växer tror vi även på fler öppna förskolor i kommunen. Det är viktigt att tillgången till dem finns i alla kommundelar och för att möta efterfrågan hos den ökade befolkningen vill vi verka för att kommunen får fler öppna förskolor, gärna i samarbete med ideella organisationer.

KRISTDEMOKRATERNA VILL ATT

– politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer.
– varje familj i kommunen ska garanteras tillgång till en familjecentral och dess tjänster.
– en familjerådgivningscheck med två besök ges alla blivande/nyblivna föräldrar.
– valfrihetssystemet i familjerådgivningen ska fortsätta utvecklas.
– föräldrautbildningen utvecklas och ska erbjudas såväl blivande/nyblivna föräldrar som föräldrar till tonårsbarn.
– öppna förskolor ska finnas i alla kommundelar, gärna i samarbete med ideella organisationer.

Tid för varje barn

Barn och familjers behov ska vara utgångspunkten för förskolan där respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk och egna värden är grundläggande.

Det är viktigt att familjerna får ett inflytande över formerna för sina barns förskoleverksamhet och barnomsorg. Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans verksamhet ska drivas utifrån barns perspektiv och villkor där barn växer genom delaktighet och inflytande.

Förskolan ska präglas av god kvalitet där det ska finnas personal med både pedagogisk som omvårdande kompetens. För barns utveckling, växande och lärande är leken som pedagogisk metod viktig, inte minst för den språkliga utvecklingen.

Barngruppernas storlek i förskolan ska begränsas och hållas på en för barnen och verksamheten rimlig nivå. Gruppens storlek har stor betydelse för barnens trygghet och möjlighet till identitets- och språkutveckling. Det är också viktigt med kontinuitet i personalgruppen. Genom att skapa en attraktiv arbetsplats för barnomsorgspersonalen stannar personalen kvar, vilket ökar möjligheterna för att barnen får en tryggare och mer stabil miljö.

Kommunalt drivna och enskilda förskolor ska ges samma ekonomiska och resursmässiga förutsättningar. Regelbundna kvalitetsuppföljningar säkrar att alla barn får sina behov tillgodosedda, oavsett förskola.

Föräldrar skall ha stor valmöjlighet i att kunna välja den omsorgsform som passar deras situation och deras barn bäst. Pedagogisk omsorg (till exempel familjedaghem) och vårdnadsbidrag är viktiga alternativ till förskolan och ska erbjudas i alla kommundelar. Kommunens hemsida ska ge god och rättvis information för att hjälpa föräldrarna i deras val.

KRISTDEMOKRATERNA VILL ATT

– stor valfrihet och mångfald med flera alternativa utförare ska finnas för föräldrar att utifrån egna behov välja barnomsorg och förskola.
– barngruppernas storlek i förskolan minskas, ett maxtak för barngruppernas storlek ska fastställas.
– familjedaghem med god kvalitet ska erbjudas i alla kommundelar.
– barnomsorgspeng ska kunna erbjudas för egna barn samt som ytterligare ett alternativ för att forma barnomsorgen tillsammans med andra föräldrar, även vårdnadsbidrag ska erbjudas som ett alternativ till annan barnomsorg.
– förskolepersonalens administrativa och dokumenterande arbetsuppgifter minskas – ge större utrymme för personalen att prioritera tid med barnen.
– kontinuerlig kompetensutveckling ska tillhandahållas till förskolans personal.
– kompetens om modersmålets roll, om andraspråksinlärning och språkutvecklande arbetssätt ska tillgodoses.

Skola för trygghet, kunskap och bildning

Skolan har ett bildningsuppdrag där kunskap och värdegrund finns som en helhet för att ge eleverna kunskaper och färdigheter för att möta framtiden. Det ska finnas ett nära samarbete med hemmen för att främja elevens utveckling. Målsättningen är en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.

Värdegrundsarbetet är grundläggande och ska genomsyra hela skolans arbete. Detta värde-grundsarbete ska ta sin utgångspunkt i den etik och människosyn som förvaltas av den kristna och västerländska idétraditionen.

Skolan ska möta varje elevs förutsättningar i lärandet för att kunna uppnå kunskapsmålen i sin egen takt. Skolan ska skapa en kreativ lärandemiljö som stödjer och stimulerar eleven att utveckla alla sina förmågor för att uppnå kunskapsmålen och nå sin fulla potential.

Välutbildade och pedagogiskt skickliga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för en bra skola. Den specialpedagogiska kompetensen ska ge stöd för en god lärandemiljö, särskilt för barn i behov av särskilt stöd.

Att välja skola ska fortsatt vara en rättighet. Mångfalden av skolor, såväl avseende utförare som programinnehåll ger den enskilda eleven möjligheter att få en utbildning som passar just henne/honom. Kommunalt och enskilt drivna skolor ska ges lika förutsättningar såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.

KRISTDEMOKRATERNA VILL ATT

– elever som inte uppnått målen i kärnämnena skall erbjudas sommarskola.
– lärarnas arbetstid ska ha fokus på mer undervisningstid – det administrativa arbetet ska minska.
– gruppstorlekarna ska minska och personaltätheten öka i fritidsverksamheten.
– nolltolerans ska gälla för såväl mobbning och kränkande behandling som mot klotter och dålig skolmiljö.
– skickliga lärare ska ha en god löneutveckling under yrkeskarriären. Vi vill verka för att höja lönerna för kunniga och utvecklingsinriktade lärare i Huddinges kommunala skolor. Vi vill även att karriärtjänster för kunniga och utvecklingsinriktade lärare ska fortsätta utvecklas.
– en elevhälsogaranti ska finnas där eleven garanteras stöd och hjälp från första skoldagen.
– läxläsning ska vara möjlig såväl på skolan efter skoltid som under tiden på fritidshem.
– varje skolledare och lärare ska få en personlig kompetensutvecklingsplan.
– ett nära samarbete ska finnas mellan skolan och det lokala näringslivet.
– särskolan ges tillräckliga resurser och utbildningen anpassas efter varje elevs förmåga och behov.

Gymnasieskola – fortsättningen in i vuxenlivet

Gymnasieskolan ska ge en stabil grund inför vuxenlivet. Brister i utbildningen på grundskolan får stora konsekvenser för möjligheterna att klara gymnasieskolan. Därför ska gymnasieskolan i så hög grad som möjligt utgå ifrån elevernas intressen, behov och framtidsplaner. Det ska också finnas möjligheter till personlig utveckling med en mångfald av studieinriktningar.

Eleverna ska erbjudas en bredd av både teoretiska och praktiska program. Till det ska olika former av lärlingsprogram finnas i nära samverkan med det lokala näringslivet. Det är också viktigt att yrkesprogrammen har tillgång till modern teknik så att eleverna har de kunskaper som behövs när de kommer ut på arbetsmarknaden.

Gymnasieskolan ska ha en stor öppenhet för elever som vill ta ytterligare steg framåt att kunna läsa högskolekurser under sin gymnasietid men också ge möjlighet till att gå lärlingsprogram för att förberedas för sitt yrke. Därför vill vi fortsätta inspirera till och uppmuntra gymnasieelever att läsa högskolekurser.

Gymnasieskolan ska som helhet uppmuntra ideellt engagemang i föreningar, idrottsorganisationer och liknande. Skolan ska visa på det civila samhällets möjligheter och betydelse för den personliga utvecklingen.

Gymnasiesärskolans uppdrag är att se till att eleverna där får samma rätt till utbildning och lärande som andra elever. En ökad samverkan med näringslivet kan påverka möjligheten för fler ungdomar med funktionsnedsättning att komma ut på ordinarie arbetsmarknad.

KRISTDEMOKRATERNA VILL ATT

– den gemensamma gymnasieregionen i Stockholms län ska fortsätta utvecklas för att försäkra god kvalitet och stor valfrihet för eleverna både vad gäller val av program och olika fristående och kommunala skolor i hela länet.
– lärlingsutbildningar i olika former ska erbjudas och utvecklas i nära samarbete med det lokala näringslivet.
– gymnasieskolornas yrkesinriktade program ska ha tillgång till modern teknik samt utvecklas i nära samarbete med det lokala näringslivet.
– elever i gymnasieskolan ska ges möjligheter att läsa högskolekurser.
– en elevhälsogaranti ska finnas där eleven garanteras stöd och hjälp från första skoldagen.
– gymnasiesärskolan ska verka för att de elever som har intresse och möjlighet ska erbjudas praktik och/eller lärlingsplatser.