• En bra start: Trygga familjer och trygg förskola

  En bra start: Trygga familjer och trygg förskola

  ”Människor utvecklas, mognar och mår bäst i små grupper. I den lilla gemenskap som en familj utgör får familjemedlemmarna möjlighet att ge och möta kärlek, omtanke och förståelse, men också ställas inför krav och ta ansvar. På det sättet anknyter familjen som gemenskap till människans djupaste behov – behovet att bli sedd och inte vara utbytbar.”

  Kristdemokraternas principprogram s. 91

  ”Förskoleverksamheten ska vara flexibel till sin karaktär och möta det enskilda barnets behov. Familjer ska kunna välja mellan olika omsorgsformer. God valfrihet för föräldrarna förutsätter mångfald i utbudet.”

  Kristdemokraternas principprogram s.77

  Det är i mötet med andra människor vi formas som personer. Trygga familjer och andra nära gemenskaper är därför en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Ingen familj är dock den andra lik. Vår utgångspunkt är därför att familjen och andra nära gemenskaper själva så långt som möjligt ska ha makten att utforma den egna vardagen. Det offentligas uppgift är att ge stöd i detta. Idag ser vi emellertid hur många politiker har en tendens att vilja styra och i alltför stor utsträckning lägga sig i hur människor väljer att utforma sin vardag. Det vill vi motverka.

  Men det finns också tillfällen då familjen inte är den trygga plats den borde vara. Då måste det offentliga finnas där, inte minst för barnens skull. Vi ser också hur många familjer har svårt att få vardagen att gå ihop. Upplevelse av stress, tidsbrist och otillräcklighet är något som många känner igen. Där har politiken en uppgift att skapa förutsättningar och ge stöd så att stress tidsbrist och upplevelser av otillräcklighet motverkas.

  Barnomsorg och förskola ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande. En god och stimulerande omsorg möjliggör för föräldrarna att arbeta, studera eller söka jobb men har också ett pedagogiskt uppdrag där barnen förbereds inför skolan. Barns och familjers behov ska vara utgångspunkten för barnomsorg och förskola. Barnomsorg och förskola har också en särskild uppgift att fylla för barn som kommer från familjer som av olika skäl har svårt att tillgodose barnets behov.

  Under en lång tid har vi sett en utveckling mot allt större barngrupper inom förskolan. Detta är olyckligt inte minst för de yngsta som har svårare att anknyta till många olika personer. För att komma till rätta med de stora barngrupperna behöver det byggas ett stort antal nya förskolor i Huddinge och lokaler och utemiljöer planeras så att de på ett praktiskt sätt kan användas av mindre barngrupper. Lika villkor ska gälla mellan förskolor och andra omsorgsformer så att inte kommunen inskränker mångfalden och begränsar familjernas möjlighet att välja.

  Kristdemokraterna vill att:

  • familjecentraler med öppen förskola ska finnas i alla delar av kommunen, så att varje familj ska ha möjlighet till stöd. I Huddinge C och Flemingsberg vill vi flytta familjecentralerna till nya lokaler centralt i stadsdelarna. I Segeltorp/Kungens Kurva vill vi planera för en ny familjecentral.
  • de öppna förskolorna ska utveckla samarbeta med olika aktörer i civilsamhället.
  • lättillgänglig svenskundervisning i någon form ska erbjudas på alla familjecentraler i samarbete med civilsamhället.
  • familjerådgivning ska vara tillgänglig för alla och samtal ska erhållas inom max fyra veckor.
  • förstagångsföräldrar ska erbjudas en gratischeck till valfri familjerådgivning som de kan nyttja om de vill eller har behov.
  • föräldrastödsprogram ska utvecklas och erbjudas även när barnen är i skolåldern. Alla föräldrar ska erbjuda deltagande vid minst två tillfällen
  • flera alternativa utförare inom barnomsorg och förskola ska etablera sig i så att mångfald och familjernas valfrihet ökar i alla kommundelar.
  • barngruppernas storlek i förskolan ska minska, framför allt med fokus på de yngre barnen. Mindre barngrupper ska prioriteras framför att barn till föräldralediga erbjuds fler timmar i förskolan.
  • barn till föräldralediga ska erbjudas upp till 30 timmar förskola per vecka om de är över 3 år, medan föräldralediga med yngre förskolebarn erbjuds 15 timmar per vecka.
  • möjlighet till plats i familjedaghem aktivt ska erbjudas alla familjer.
  • familjer ska kunna utnyttja barnomsorgspengen för att även ta hand om egna och anhörigas barn.
  • kommunen ska marknadsföra möjligheterna med barnomsorgspeng vid sidan av annan barnomsorg.
  • barnomsorg under obekväm arbetstid ska erbjudas i alla delar av kommunen.
  • en servicegaranti ska inrättas som garanterar förskoleplats inom fyra månader. Om så inte sker ska ekonomisk kompensation utgå.
  • strukturer för samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin ska utvecklas för att barn i behov av stöd ska kunna fångas upp så tidigt som möjligt.
  • kommunen systematiskt ska arbeta för att stödja barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer, från förskola till gymnasieskola, för att kraftigt öka andelen som går ut gymnasiet med fullständiga betyg.
  • all pedagogisk personal i kommunala förskolor ska ha en personlig kompetensutvecklingsplan.
  • personalen inom barnomsorg och förskola ska ges fortbildning för att tidigt upptäcka tecken på barn som far illa och hur man tillämpar anmälningsplikten.