Miljö och samhällsbyggnad

Stadsplanering för trivsel och trygghet

Vi vill bygga det framtida Huddinge på ett långsiktigt hållbart sätt. Tillkommande bebyggelse ska ske så att den inte äventyrar de värden som ger Huddinge dess attraktivitet i dag. Kombinationen av närhet till Stockholms innerstad och gång- och cykelavstånd till stora sammanhängande naturområden med svampskogar och badsjöar är fantastisk. Vi vill därför att ny bebyggelse i första hand ska tillkomma genom förtätning i centrala och kollektivtrafiknära områden. På så sätt kan vi bevara viktiga naturområden samtidigt som vi minskar vårt bilberoende.

Bostadsbyggandet är en väsentlig del i stadsbyggandet och bostadsbristen gör att takten i byggandet behöver öka. Vi vill särskilt prioritera bostäder för ungdomar och studenter liksom seniorlägenheter och trygghetsboenden för äldre. Men det är viktigt att inte bara fokusera på antalet bostäder utan också på hur de nya bostäderna byggs. För att skapa attraktiva områden ska nya kvarter variera i färg, form och höjd. Energiförbrukningen ska vara låg och sunda material väljas med låg miljöpåverkan. Innegårdar, lekplatser och bostadsnära parker ska planeras för att bli mötesplatser för människor. Bottenvåningar i flerbostadshus i centrala lägen bör så långt som möjligt planeras för annat än bostäder såsom arbetsplatser och kommersiell service.

Bostäder ska formas för olika människors behov. Hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter ska blandas och små lägenheter ska planeras i samma hus som större lägenheter. Förskolor, skolor samt boende för äldre och för personer med funktions-nedsättning ska finnas med tidigt i planeringen. Trygghetsanalyser behöver göras för att bostadsområden ska kännas trygga dygnet runt. Belysning, växtlighet och trafikflöden spelar stor roll i det arbetet.

Bostadsplanering ska synkroniseras med säker trafikplanering och goda möjligheter även till cykel-, gång- och kollektivtrafik. Det goda samhället planeras för långsiktig kvalitet och hållbarhet – ekonomiskt, socialt och ekologiskt. När bostäder, arbetsplatser och kommersiella aktörer kan samverka i ett och samma område skapas mångfald, folkliv och mötesplatser. Den upplevs tryggare och områdena lever en större del av dygnet.

KRISTDEMOKRATERNA VILL ATT

– takten i bostadsbyggandet ska öka och att bostäder för ungdomar, studenter och äldre ska prioriteras.
– framkomlighet för cyklister och fotgängare ska prioriteras vid stadsplanering.
– en ökad satsning på lekplatser och bostadsnära parker ska genomföras.
– Huddinge kommun vid stadsplanering ska vidta åtgärder för att göra kollektivtrafiksresandet mer attraktivt och underlätta för gång- och cykeltrafik.
– stadsdelar ska planeras för bostäder, arbetsplatser och kommersiell service.
– barn och unga ska ges större delaktighet i kommunens hela planprocess.

En kommun för miljömässigt hållbar utveckling

Vi vill bygga Huddinge som ett långsiktigt hållbart samhälle där trygga uppväxtvillkor för barn och unga är en självklarhet, såväl i dag som för kommande generationer. Förvaltarskapstanken är den bärande ideologiska grundstenen som innebär att vi har ett ansvar att göra vad vi kan för att ge våra barn och barnbarn minst lika goda levnadsförutsättningar som vi har i dag. Det är därför vårt ansvar att bygga ett samhälle där skadlig miljöpåverkan minimeras, energin är förnyelsebar, trafiksystemen hållbara, bostadsmiljöer sunda och där naturresurser tas tillvara i ett kretsloppstänkande. Insatserna måste gå i riktning mot användande av resurssnåla produkter och processer.

KRISTDEMOKRATERNA VILL ATT               

– Huddinge kommun ska arbeta för en ökad andel ekologiska och närproducerade livsmedel i all kommunal måltidsverksamhet.
– kommunen ska verka och underlätta för att fler fordon i Huddinge skall kunna drivas med fossilfria bränslen.
– en ökad satsning på utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet behövs liksom ökad prioritering av kollektivtrafik.
– kommunen ska planera för en hälsofrämjande närmiljö som innebär närhet till grönområden och gång- och cykelvägar.
– Huddinge kommun och Huge ska ställa höga klimat- och energikrav vid såväl ny- som ombyggnation.
– kommunen ska ställa högre miljö- och etiska krav i kommunala upphandlingar.
– kommunen ska genomföra ett tidsbegränsat försök med gratis SL-kort till anställda som bilpendlar.