• Kultur och fritid

  ”Ett vitalt civilsamhälle är av stor betydelse eftersom engagemang i föreningar, frivilligorganisationer och samfund innebär demokratisk fostran och normöverföring. Det främjar också det personliga ansvarstagandet. Dessutom är det civila samhället en mötesplats där sociala kontakter skapas och utvecklas både inom och mellan generationer.”

  Kristdemokraternas principprogram s.98

  Ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv bidrar till ett samhälle där det är gott att leva. Något som också har stor betydelse för att skapa en attraktiv kommun eller region. Ett samhälle utan ett rikt kulturliv är fattigt och missar den inspiration som kulturella uttryck förmedlar. Det offentliga ska dock inte primärt utföra verksamheten, däremot i samverkan med civilsamhälle och näringsliv skapa förutsättningar för att medborgarna ska kunna erbjudas ett rikt och varierande kultur-, fritids- och friluftsliv.

  Ett problem är att såväl ideellt engagemang som deltagande i kulturaktiviteter är ojämnt fördelat bland medborgarna. Samtidigt som engagemangsgraden generellt sett är hög i Sverige står många i socialt utsatta områden helt utanför det organiserade civilsamhället, personer som i större utsträckning även är arbetslösa. Detta är ett hot mot samhällsgemenskapen.

  Kristdemokraterna vill att:

  • civilsamhället, exempelvis idrottsföreningar, studieförbund, kyrkor och andra organisationer ska ha en betydande roll i kommunens kultur- och fritidsverksamhet.
  • stödet till civilsamhället ska utformas så att det inte inskränker organisationernas självbestämmande förutsatt att organisationerna står upp för demokrati och mänskliga rättigheter.
  • utformningen av föreningsbidragen ska ses över för att ge en ökad likvärdighet mellan olika typer av föreningar.
  • kommunen ska sammanställa information och informera om de möjligheter till kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv som finns.
  • kulturskolan ska vara en prioriterad del i kommunens barn- och ungdomsverksamhet med ambitionen att fler barn och unga ska nås av verksamheten.
  • lika villkor ska råda mellan den kommunala kulturskolan och kulturskola i annan regi, till exempel studieförbund eller andra delar av civilsamhället.
  • kommunala anläggningar såsom idrottshallar och skolor ska byggas på ett sådant sätt att det enkelt kan göras tillgängliga för föreningslivet.
  • föreningar ska erbjudas att själva driva anläggningar där så är möjligt.
  • nolltaxa även i fortsättningen ska tillämpas för föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet samt verksamhet för personer med funktionsvariationer.
  • Öka antalet platser som uppmuntrar till spontanidrott och idrott i kommunen
  • kommunen ska införa en behovsprövad fritidspeng som kan sökas av barnfamiljer för att stödja barnens föreningsengagemang.
  • kultur ska erbjudas på äldreboenden i samverkan med kulturinstitutioner och civilsamhälle.

  kommunen ska i samverkan med landstinget slå vakt om att bevara och tillgängliggöra det lokala och regionala kulturarvet.