Kultur och fritid

En samverkan med det civila samhället

Det finns ett behov hos alla människor att få ta del av och utöva kultur- och fritidsaktiviteter. Ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud skapar dessutom ett mer attraktivt Huddinge. Genom att uppmuntra till ett rikt kulturliv kan samhället även få del av den inspiration som kulturella uttryck förmedlar. Särskilt viktigt är det för barn och unga.

Kristdemokraterna anser inte att det primärt är det offentliga som ska utföra verksamheten, utan politiken ska i samverkan med den sociala ekonomin, föreningar och organisationer, skapa förutsättningar för att medborgarna ska erbjudas ett rikt och varierande kultur- och fritidsliv. Där har det civila samhället en stor betydelse för utvecklingen av kultur- och fritidsutbudet.

Huddinge kommuns kultur- och fritidspolitik ska kännetecknas av mångfald och tillgänglighet för alla. Oavsett ålder, kön, etniskt ursprung, livsåskådning eller funktionshinder ska invånarna ha stor frihet i att ta del av och även utöva kultur- och fritidsaktiviteter.

Biblioteken fyller en viktig funktion för kunskapsinhämtning. Vi vill öka attraktiviteten och tillgängligheten till Huddinges bibliotek och satsa på ett nytt huvudbibliotek i Huddinge centrum.

KRISTDEMOKRATERNA VILL ATT

– kultur- och fritidsverksamhet så långt möjligt ska drivas inom ramen för civilsamhället, det vill säga bland annat studieförbunden, föreningar, kyrkor, organisationer och företag.
– Huddinge kommun i sin egen verksamhet ska ta tillvara de initiativ och den kreativitet som finns i civilsamhället för att därigenom vara en naturlig del i den samlade kultur- och fritidsverksamheten.
– kulturskolan ska vara en viktig del av kommunens barn- och ungdomsverksamhet.
– idrottsanläggningar ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning.
– kommunen ska vid planering av nya bostadsområden skapa ytor för spontanidrott.
– kommunala anläggningar ska vara tillgängliga för föreningslivet och de ska även kunna erbjuda föreningarna att driva anläggningarna där så är möjligt.
– det planeras för ett nytt huvudbibliotek i Huddinge centrum.