• Huddinges ekonomi

  ”Ett gott samhälle kan inte förverkligas utan en väl fungerande samhällsekonomi med politisk och personlig frihet i balans. Dessutom krävs en långsiktighet vilket förutsätter ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.”

  Kristdemokraternas principprogram s.115

   

  Ett välmående näringsliv och fler personer i arbete skapar de skatteintäkter som krävs för en fungerande välfärd. Men ett gott samhälle behöver även en väl fungerande offentlig sektor. Kommunen  har fått ett allt större åtagande. Huddinge är växande kommun med över 110 000 invånare och är idag den näst största kommunen i Stockholms län. Det ställer större krav på styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna. Det ställer också krav på ständiga prioriteringar, effektivisering och förnyelse av verksamheterna.

  En utmaning för kommunens ekonomi är att med en åldrande befolkning är det fler som ska försörjas. Ett liknande problem uppstår om vi får stora grupper som hamnar utanför arbetskraften på grund av misslyckade studier eller bristande integration. Detta i kombination med medborgare som successivt får allt högre förväntningar på vad det offentliga ska stå för riskerar att skapa en olöslig ekvation. Därför behöver vi föra en diskussion om vad vi faktiskt kan förvänta oss att det offentliga står för, men också hur kommunens verksamhet kan utvecklas och bli mer effektiv.

  Kristdemokraterna vill att

  • kommunen ska drivas med hög effektivitet och ett gott förvaltarskap där kärnverksamheterna alltid prioriteras.
  • alla kommunala processer som kan digitaliseras bör digitaliseras för att ge invånarna bättre service och tillgänglighet och sänka kommunens kostnader.
  • innovativa arbetsmetoder som leder till ökad nytta på arbetet som utförs av kommunen för invånare, företagare eller brukare och minskar kostnaderna för kommunen ska tas till vara och implementeras.
  • kommunalskatten i Huddinge ska på sikt sänkas till en genomsnittlig nivå i Stockholms län.
  • styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna ska återkommande utvärderas.
  • välfärdstjänsterna ska kunna levereras av en mångfald av utförare, bland annat genom att använda Lagen om valfrihetssystem, LOV, utmaningsrätt och Lagen om offentlig upphandling, LOU.
  • det ska utfärdas tydliga kommunala servicegarantier för kommunens tjänster, med tydliga besked om vilka effekter det blir för kommunen om garantin inte uppfylls.
  • kommunen inte ska överta föreningars och enskildas ansvar eller uppgifter, utan istället vara ett stöd om så behövs.
  • medarbetare ska så långt som möjligt erbjudas den tjänstgöringsgrad som önskas.
  • omotiverade löneskillnader mellan olika grupper av anställda ska fasas ut i samband med lönerevisioner. Särskilt uppmärksamhet bör ges åt könsrelaterade skillnader.
  • kommunen ska ha tydliga uppförandekoder för att kunna ställa och följa upp sociala, miljömässiga och etiska krav vid upphandling.