• Socialt ansvarstagande

  ”Myten om den perfekta människan som ideal och norm riskerar att bli ett hot mot viktiga värden som delaktighet och solidaritet. Politiken måste förankras i en människosyn som både tillmäter människan ett absolut och okränkbart värde och erkänner att alla människor är olika med olika begåvning, intressen och förutsättningar.”

  Kristdemokraternas principprogram s.68

  Detta är en utgångspunkt för vår politik när det gäller personer med olika typer av funktionsnedsättning men även personer som på olika sätt hamnat i ett socialt utanförskap eller en social utsatthet. Gemensamt för oss människor är att vi är sociala varelser med behov av små, naturliga gemenskaper. Därför bör i normalfallet familjen och andra anhöriga ges en central plats i det stöd som ges. Insatserna ska stödja när det brister och stimulera de positiva krafter som finns hos varje person – det personliga ansvaret ska alltid beaktas.

  Risken för diskriminering och negativ särbehandling är något som måste beaktas. Idag finns tyvärr många som lever i olika typer av utsatthet, särskilt sårbara är barn i otrygga hem. Runt var femte barn lever exempelvis i förhållanden där båda eller någon förälder har ett riskbruk eller missbruk av alkohol. Alltför många ungdomar har även själva destruktiva dryckes- och drogvanor.

  Kristdemokraterna vill att:

  • kommunen ska bedriva ett aktivt arbete för att motverka risk- och missbruk vad gäller alkohol, droger, spel och nätanvändande. Särskilt fokus ska läggas på barn och unga.
  • strukturer för samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin ska utvecklas för att barn i behov av stöd ska kunna fångas upp så tidigt som möjligt.
  • kommunen systematiskt ska arbeta för att stödja barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer, från förskola till gymnasieskola, för att kraftigt öka andelen som går ut gymnasiet med fullständiga betyg.
  • kommunen ska utveckla arbetet med att upptäcka och förebygga våld i nära relationer liksom hedersrelaterat våld och förtryck.
  • det ska finnas tillgång till mans- och kvinnojourer.
  • fler jourlägenheter ska tillskapas i kommunen för att tillgodose akuta sociala behov, till exempel för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.
  • Möjligheten att få plats i förskola eller skola säkras för barn som är i skyddat boende.
  • en strategi ska tas fram för stärka ekonomiskt svaga hushåll för att minska antalet barn som lever i ekonomisk utsatthet.
  • samverkan med näringsliv och statliga myndigheter ska utvecklas för att minska antalet personer med ekonomiskt försörjningsstöd, till exempel genom en utveckling av ”100 Huddingejobb”.
  • ”Bostad först”-modellen ska vara ett alternativ i kommunens arbete mot hemlöshet. Likaså ska en ”Tak över huvudet- garanti” införas.
  • kommunen ska ha ett aktivt arbete i samverkan med bostadsföretagen för att kunna förebygga vräkning, särskilt där barn finns med i bilden.
  • kommunen ska vara ett föredöme i att anställa fler personer med olika funktionsvariationer.
  • kommunens tjänster inom LSS, dagligverksamhet och assistans ska prövas med upphandling, i första hand enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV.
  • kommunen ska i sin bostadsförsörjningsplan ha en tydlig ambition att säkerställa tillgången på bostäder för personer med olika funktionsvariationer.
  • Huge Bostäder och privata hyresvärdar ska tillhandahålla ett tillräckligt antal bostadssociala kontrakt.
  • när personer inom LSS erbjuds boende ska stor vikt läggas vid personliga önskemål.
  • praktik, lärlingsplats eller ordinarie arbete ska kunna prövas som alternativ till daglig verksamhet, utifrån personens förmåga och förutsättningar.
  • anslutningarna till kollektivtrafikens hållplatser ska tillgänglighetsanpassas.
  • försörjningsstöd alltid ska kombineras med aktivitetskrav.
  • kommunen ska vara en förebild när det gäller att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.