• Trygghet och säkerhet

  ”Det viktigaste sättet att bekämpa brottslighet är genom förebyggande insatser och det är framför allt vuxnas ansvar gentemot barn och ungdomar. Familjens roll att fostra och leda de unga är av största vikt… Samhället måste vidare ge tydliga signaler om vad som är rätt och vad som är fel. En snabb reaktion på begångna brott och en ökad upptäcktsrisk för förövarna är viktigt.”

  Kristdemokraternas principprogram s.37

  För att en kommun ska vara attraktiv krävs det att medborgarna upplever den som trygg. Att bygga ett samhälle där människor känner sig trygga handlar om att ta till sig en mängd olika perspektiv. Alltifrån att skapa naturliga mötesplatser och hur vi arbetar med ljussättning till att bekämpa organiserad brottslighet och allt däremellan. I grunden handlar det dock om ett samhälle där medborgarna känner tillit, tillit till varandra och tillit till samhällets institutioner. Här fyller det civila samhället en betydelsefull roll. I föreningsengagemang fostras vi till tillit, ansvarstagande och civilkurage. Dessa frågor blir extra viktiga i en storstadskommun som Huddinge med kraftig befolkningstillväxt och inflyttning.

  Sedan millennieskiftet har tyvärr grovt kriminella ungdomsgäng blivit ett fenomen i Sverige. Skadegörelse, hot och våld ger upphov till otrygghet och vantrivsel i de bostadsområden där gängen är aktiva. Gängkulturen har visat sig utvecklas främst i områden där föräldrarna känner svag samhörighet med samhället.

  Kristdemokraterna vill att:

  • aktivt uppföljningsarbete ska göras inom socialtjänsten för att uppmärksamma personer som återkommande förekommer i ärenden inom barn- och ungdomsenheten.
  • arbetet med sociala insatsgrupper som i samarbete mellan socialtjänst, polis, fritidsverksamhet och skola ska hjälpa ungdomar att sluta begå brott och kontaktmannaskap för unga som begått kriminella handlingar ska utvecklas.
  • avhopparjour dit personer som vill lämna sitt kriminella liv kan vända sig ska utvecklas i samarbete med andra kommuner och civilsamhället
  • trygghetsperspektivet ska vara en integrerad del i stadsbyggnadsarbetet för att undvika att miljöer skapas som upplevs otrygga
  • Åtgärdstiderna för skadegörelse och belysning ska förkortas och prioriteras
  • Klotter ska avlägsnas inom 24 timmar för att minska upplevelsen av otrygghet.
  • kommunen ska inleda samarbete med en trygghets-app, till exempel Trygve.
  • samarbetet skola och polis bör utvecklas på sikt med en specifik polis knuten till varje skola som på det sättet blir känd för eleverna.
  • kommunen ska ha en väl upparbetad kontakt med polisen för att tillsammans kunna motverka organiserad brottslighet.
  • personalen inom förskola, skola och socialtjänst ska fortbildas för att kunna upptäcka tecken på radikalisering och våldsbejakande extremism.
  • föreningsstödet i kommunen ska demokratisäkras så att inte antidemokratiska föreningar och organisationer ges bidrag.
  • föräldrastödsprogram ska utvecklas och erbjudas minst två gånger blivande föräldrar och föräldrar under barnets uppväxttid. Detta ska även finnas tillgängligt sommartid.
  • Huge Bostäder och privata hyresvärdar ska tillhandahålla ett tillräckligt antal bostadssociala kontrakt.
  • Det ska finnas tillgång till mans- och kvinnojourer.