• Stadsplanering

  ”Ett samhällsbyggande utifrån en kristdemokratisk värdegrund innebär att planera för trygga och vackra miljöer där invånarna själva tar aktiv del i beslutsprocessen och känner sig delaktiga i skapandet av sina närmiljöer.”

  Kristdemokraternas principprogram s.101

  Hur städer och samhällen planeras och gestaltas spelar stor roll för hur de utvecklas och upplevs. När framtidens Huddinge planeras bör vi ha ett “hundraårsperspektiv” och sträva efter långsiktig kvalitet och hållbarhet – ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Särskild hänsyn bör tas till arkitektoniska och kulturella värden. Bostäder ska planeras för olika människors behov. Hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter samt kommersiella lokaler och offentlig service ska blandas för en levande stadsmiljö.

  Idag har vi dessvärre en bostadssegregation som motverkar socialt hållbara städer. Vi har också en stor bostadsbrist som gör att det är svårt att komma in på bostadsmarknaden. Vi ser även att många yngre lämnar landsbygden och att en stor del av servicen där försvinner.

  Kristdemokraterna vill att:

  • stadsdelar ska planeras för både bostäder, arbetsplatser och kommersiella aktiviteter, inte minst Kungens Kurva, Flemingsberg, Huddinge C och Sjöängen.
  • i stadsmiljö ska bottenvåningar så långt som möjligt planeras för annat än bostäder såsom arbetsplatser och kommersiell service.
  • vid stadsplaneringen bör förtätning övervägas då det bidrar till en levande stad och dessutom utnyttjar befintlig infrastruktur.
  • en översyn av detaljplanerna för stationsnära villaområden behöver påbörjas, med syfte att skapa nya planer där det tydligt framgår var förtätning får ske och var den ursprungliga karaktären av villaområde ska bevaras.
  • när nya områden planeras eller gamla områden förtätas ska kommunen eftersträva en blandning av olika upplåtelseformer.
  • arkitektoniska, kulturella och estetiska värden ska väga tungt när kommunen utvecklas.
  • vid planering ska särskild hänsyn tas till kulturbyggnader och kulturellt intressanta bebyggelsemiljöer som ska värnas och bevaras för framtida generationer. I samband med detta ska en ny kulturinventering göras.
  • förskolor, skolor samt boende för äldre och för personer med funktionsvariationer ska finnas med tidigt i planarbetet.
  • det ska byggas minst 500 nya anpassade bostäder för äldre, inklusive seniorboenden, trygghetsboenden och vård- och omsorgsboenden.
  • i planarbetet ska det finnas skrivningar om hur tryggheten påverkas, så kallade ”Trygghetsbeskrivningar”.
  • gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras när kommunen utvecklas.
  • Tvärförbindelse Södertörn ska byggas.
  • Huddingevägen ska läggas i tunnel eller tråg i Flemingsberg och Stuvsta för att minska barriäreffekter och buller.
  • Spårväg syd behöver tidigareläggas så att spårvagnar ska kunna börja trafikera banan senast år 2029.
  • tunnelbanan ska förlängas från Skärholmen till Kungens kurva i samband med att röda linjens nya gren från Fridhemsplan till Skärholmen byggs.
  • signalprioritering, kollektivtrafikkörfält och infartsparkeringar är viktiga åtgärder för att göra bussresandet mer attraktivt.
  • utbyggnad och underhåll av gång- och cykelvägsnätet ska vara prioriterat i kommunens infrastruktursatsningar, till exempel genom sopsaltning av cykelvägnätet och bättre infartsparkeringar för cykel vid pendeltågs- och tunnelbanestationerna i kommunen, tex Huddinge C.
  • grönytor ska planeras utifrån kvalitetsmått och inte bara kvantitetsmått.
  • en fortsatt satsning på lekplatser och bostadsnära parker ska genomföras.
  • vid bostadsplanering ska möjligheterna att få bostad för personer som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden beaktas.
  • i kommunens markplanering ska kontor prioriteras i centrala, kollektivtrafiknära lägen där det finns potential till många nya arbetsplatser, framför allt handlar det om området runt Flemingsbergs station.
  • Huddinge kommun ska ha en god planberedskap för att snabbt kunna erbjuda företagsmark för nya etableringar eller omlokaliseringar.