• Gymnasieskola

  ”Gymnasieskolan ska i hög grad utgå från elevernas behov och intressen och bör därför präglas av mångfald. Ett brett spektrum av både teoretiska och praktiska utbildningar ska erbjudas eleverna.”

  Kristdemokraternas principprogram s.80

  Gymnasieskolan ska ge en stabil grund inför vuxenlivet såväl för den som planerar att studera vidare som den som vill gå ut direkt på arbetsmarknaden. Möjligheten att studera är dock inget som ska vara begränsat till ett visst åldersspann. Möjligheten att komplettera sina studier ska finnas under hela livet. Gymnasiesärskolans uppdrag är att se till att eleverna, utifrån sina förutsättningar, får samma rätt till utbildning och lärande som andra elever. Idag ser vi dessvärre hur allt för många elever inte slutför sina gymnasiestudier, särskilt gäller detta elever som börjar på något av de individuella programmen inklusive språkintroduktion. De är också många som upplever att de valt fel program och därför byter till ett annat vilket ofta innebär att gymnasietiden förlängs. Det finns även problem med att för många elever väljer program och inriktningar inom områden där det är svårt att få jobb. Stockholms län är idag en gemensam gymnasieregion. Vi kristdemokrater vill att ansvaret för gymnasieskolan tydligt förs över till regionen istället för att som nu delas av kommunerna och ett kommunförbund.

  KRISTDEMOKRATERNA VILL ATT:
  ● ett nära samarbete ska finnas mellan skolan och det lokala näringslivet, exempelvis vad gäller lärlingsutbildningar, prao och feriepraktik.
  ● elever i gymnasieskolan ska ges möjlighet att läsa högskolekurser.
  ● kommunen ska erbjuda spetsutbildningar på gymnasienivå i samarbete med universitet och högskolor, till exempel Widerströmska gymnasiet i Flemingsberg.
  ● en elevhälsogaranti ska finnas som innebär att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje dag.
  ● alla elever ska ges möjlighet att återkommande träffa utbildade studie- och yrkesvägledare för att kunna göra välgrundade studie- och yrkesval.
  ● vid vägledningssamtal hos studie- och yrkesvägledare ska förutsättningarna för framtida jobb vara ett centralt perspektiv.
  ● all pedagogisk personal i kommunala gymnasieskolor och vuxenutbildning ska ha en personlig kompetensutvecklingsplan.
  ● varje gymnasieskola ska ha ett ansvar att snabbt och aktivt följa upp de elever som har hög frånvaro.
  ● gymnasiesärskolan ska verka för att eleverna ska erbjudas praktik- eller lärlingsplatser.
  ● den som medvetet förstör skolmiljön, exempelvis genom klotter, ska medverka till att återställa skadan.
  ● gymnasieskolan ska som helhet uppmuntra ideellt engagemang i föreningar, idrottsorganisationer och liknande.
  ● kommunen ska satsa på yrkesvux för att ge fler en snabb och fungerande väg till jobb.
  ● ansvaret för gymnasieskolorna i Stockholms län ska föras över till regionen.