Integration

Ett samhälle som håller ihop

Kristdemokraterna vill ge dem som kommer till Sverige möjlighet att vara med och bygga samhället genom arbete, praktik eller studier. Därigenom skapas sociala sammanhang med goda förutsättningar att lära sig språket. Det är i gemenskap med andra man enklast lär och tar till sig Sveriges lagar, regler och sätt att leva. Arbete med egen försörjning är förmodligen den viktigaste integrationsfaktorn. Därför bör kommunens stöd vara inriktat på språkinlärning, praktik och andra insatser för att få ett jobb. SFI-undervisning bör också kunna kombineras med praktik-platser för både språkinlärning och yrkesförberedande träning.

Huddinges bostadsområden ser väldigt olika ut, både i bebyggelsekaraktär och i sociala skillnader. Andel förvärvsarbetande, medelinkomster liksom skolresultat uppvisar också på stora skillnader mellan olika områden. Kommunen bör eftersträva en mer blandad bebyggelse för att motverka segregation och för att ge möjlighet att göra boendekarriär inom sitt bostadsområde. En särskild satsning behöver också göras på att rekrytera de allra bästa lärarna, skolledarna och rektorerna till de skolor som uppvisar sämst resultat.

Många nyanlända har med sig en anda av entreprenörskap och företagande och vi vill att kommunen aktivt arbetar för att möjliggöra för fler att starta och driva eget företag. Det kristdemokratiska förslaget om ett småföretagarcentrum i Vårby är nu förverk-ligat i form av Arena 143 och vi vill nu ha ett motsvarande Arena 142 i Skogås.

KRISTDEMOKRATERNA VILL ATT

– Huddinge kommun ska motverka segregation genom att planera för en mer blandad bebyggelse.
– SFI-undervisning ska kunna kombineras med praktik och även under föräldraledighet.
– en särskild satsning görs på att attrahera bra lärare och rektorer till de skolor som uppvisar sämst resultat.
– ett småföretagarcentrum motsvarande Arena 143 i Vårby startas upp som ett Arena 142 i Skogås.

Förebygg utanförskap och kriminalitet bland unga

Sedan millenieskiftet har grovt kriminella ungdomsgäng tyvärr blivit ett fenomen i Sverige och ett strategiskt förebyggande arbete är en förutsättning för att minska risken att unga hamnar i kriminella sällskap. Den skadegörelse, hot och våld som blir en konsekvens av gängens handlingar ger också upphov till otrygghet och vantrivsel i de bostadsområden där gängen är aktiva.

Gängkulturen har visat sig utvecklas främst i områden där föräldrarna känner svag samhörighet med samhället och där andelen ensamföräldrar är hög. Samhällets reaktion mot ungas kriminella beteende måste markeras tydligt och bli kraftfullt.

Huddinge kommun har ett ansvar för att minska risken att unga hamnar i kriminella sällskap. Genom att föra en god familjepolitik skapas de grundläggande förut-sättningarna för ett fungerande brottsförebyggande arbete. Viktiga förebyggande insatser är därför stöd till familjer genom bland annat samtal och att ett aktivt uppföljningsarbete görs för att uppmärksamma de personer som återkommer inom barn- och ungdomsenheten. Kommunen ska också jobba för att stärka skolans roll, motverka utanförskap och öka möjligheterna för unga att få jobb.

Frivilliga insatser spelar också stor roll. Därför är det civila samhället betydelsefullt i det förebyggande arbetet mot kriminalitet och utanförskap. Genom ett samarbete med föreningar och organisationer kan kommunen hitta fler arbetssätt för att minska risken att unga hamnar i kriminella sällskap och även minska otryggheten i samhället. Bland annat ser Kristdemokraterna en stor potential i Grannstöd Huddinge och vill uppmuntra till att den verksamheten upprätthålls.

KRISTDEMOKRATERNA VILL ATT

– Huddinge kommun ska jobba aktivt med mänskliga rättigheter och mot främlingsfientlighet genom åtgärder för att möta ungdomar i värderingsfrågor.
– föreningar och organisationer ska uppmuntras att finnas med i såväl förebyggande som kontinuerligt arbete för att motverka kriminalitet och främlingsfientliga tendenser.
– aktivt uppföljningsarbete ska göras inom socialtjänsten för att uppmärksamma personer som återkommande förekommer i ärenden inom barn- och ungdomsenheten.
– verksamhet med stödcentrum för unga brottsoffer och kontaktmannaskap för unga kriminella ska finnas. Även avhopparjourer, dit kriminella kan vända sig när de vill lämna sitt kriminella liv, ska stödjas.
– nolltolerans ska gälla mot skadegörelse och klotter.