• Integration och samhällsgemenskap

  ”Det svenska kulturarvet, byggt på kristen etik och humanism och därmed en del av den västerländska kulturen, har bidragit till skapandet av vårt lands lagstiftning och rättstradition. Denna etiska grund utgör ett sammanhållande kitt för ett mångkulturellt samhälle, som innebär att många kulturer, religioner, livsstilar, språk och erfarenheter lever sida vid sida och berikar varandra.”

  Kristdemokraternas principprogram s.105

  En vital samhällsgemenskap innebär att medborgarna känner delaktighet och tar ansvar inte bara för de närmaste utan för hela samhället. Denna känsla av delaktighet, tillit och ansvarstagande är avgörande för ett gott samhälle. Den är dessutom en god grund för en fungerande integration. Om integrationen däremot misslyckas är det i sig ett hot mot samhällsgemenskapen. Här ställs krav på oss som bor här sedan länge att vara öppna och inkluderande men också på dem som kommer hit att anstränga sig att bli en del av sitt nya land och acceptera de grundläggande värderingar vårt land vilar på. Att bygga upp parallellsamhällen får inte vara ett alternativ.

  När många invandrare kommer till ett land under kort tid sätts samhällsgemenskapen på prov. Att de som kommer hit snabbt lär sig språket och kommer i egen försörjning är avgörande. Vi har redan idag problem med så kallade utanförskapsområden. Om vi inte lyckas med integrationen kommer problemen att fördjupas.

  Kristdemokraterna vill att:

  • SFI-undervisning ska i möjligaste mån kombineras med praktik eller arbete.
  • SFI ska erbjudas även under föräldraledighet.
  • lättillgänglig svenskundervisning i någon form ska erbjudas på alla familjecentraler i samarbete med civilsamhället.
  • samhällsorienteringen ska utökas med mer undervisning om värderingar som ligger till grund för det svenska samhället, jämställdhet, demokrati och sociala och etiska koder i Sverige.
  • kommunen ska ha väl utarbetade planer för hur ensamkommande flyktingbarn snabbt ska kunna komma in i skolan, lära sig språket och få grundläggande kunskaper om det svenska samhället.
  • kommunen ska uppmuntra och stödja föreningar som arbetar aktivt med att få med nyanlända i sina verksamheter.
  • lovskola ska erbjudas alla elever som inte når målen i svenska eller svenska som andraspråk.
  • personalen inom förskola, skola och socialtjänst ska fortbildas för att kunna upptäcka och bemöta hedersproblematik.
  • informationskampanjer om religiöst förtryck ska genomföras där det uppmanas att polisanmäla trakasserier från “religiösa sedlighetspoliser” och liknande.
  • ett kommunalt lärlingssystem för nyanlända vuxna ska utformas.
  • kommunen ska prioritera yrkesvux för att ge fler en snabb och fungerande väg till jobb.
  • försörjningsstöd alltid ska kombineras med aktivitetskrav, tex jobb eller studier.
  • genomgången samhällsorientering och svenskundervisning för nyanlända ska vara en förutsättning för att få försörjningsstöd.
  • kommunen ska vara en förebild när det gäller att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
  • det lokala näringslivet ska uppmuntras att delta i mentorskapsprogram för invandrare som vill starta eget.