• Debattartikel inför årets budgetdebatt

  Den 2-3 november har vi budgetdebatt. Egentligen hade vi den i juni, men då hade inte S och V några budgetalternativ att presentera. Vi fem som är gruppledare för GrönBlå Samverkan har skrivit ett antal av de bärande tankar som vi har inför kommande år och är ett underlag för budget. Detta inlägg har publicerats i flera av våra tidningar.

  Vi tar bort de byråkratiska hindren

  GrönBlå samverkan satsar för att minska vårdskulden och hantera effekterna av covid-19. Dessutom ska vi leda en utveckling tillsammans med kommuner, näringsliv och lärosäten där Västsverige långsiktigt stärker konkurrenskraften genom klimatomställning och förbättrad kompetensförsörjning. GrönBlå samverkans budget innehåller åtgärder för att minska vårdskulden och omhänderta de negativa effekterna av den pandemi som har drabbat oss i år.

  Covid-19 har inneburit påfrestningar på stora delar av Västra Götalandsregionens verksamheter, men förmågan till omställning har varit fenomenal. Stora resurser har avsatts för att möta patienter som insjuknat i covid-19 och andra behov har därmed fått stå tillbaka. Väntetiderna och vårdköerna har förlängts och betydligt fler står idag i kö för vård och behandling än före pandemin.

  Denna puckel av uppskjuten vård beräknas i Västra Götaland till 13 000 operationer och 10 000 besök. I vår budget för 2021, som antogs i juni, slogs fast att alla invånare ska få både den akuta och planerade vård de behöver i rätt tid. GrönBlå samverkan avsatte då 400 miljoner kronor för detta. Nu presenterar vi en projektbudget, där vi satsar ytterligare 670 miljoner kronor för att möta vårdbehovet.

  För att ge ordinarie verksamhet möjlighet till återhämtning behöver huvuddelen av satsningen bedrivas utanför ordinarie verksamhet. Därför mjukar vi upp begränsande regler kring bisysslor och övertid samt ser över de strama karensregler som försvårar för den egna personalen att arbeta inom ramen för en vårdupphandling. Alla aktörer ska kunna delta och bidra i arbetet. Vi startar detta arbete redan nu i november 2020. Vi är fast beslutna att skapa goda förutsättningar för att beta av vårdskulden i Västra Götaland.

  Samhället har drabbats hårt av pandemin. Andelen arbetslösa kommer i flera år att överstiga de senaste årens nivåer. Västra Götalandsregionen måste därför ha beredskap att möta näringslivets situation som förmodligen kommer dröja sig kvar flera år framöver. Med en ny regionala utvecklingsstrategi har vi verktygen att möta framtiden.

  Kollektivtrafiken har drabbats av färre resenärer, minskade intäkter och krav om stora anpassningar. Ingen vet hur människors beteenden kommer att förändras eller om vi kommer att återgå till det normala efter att pandemin klingat ut. Under 2021, som också blir första året med nya zonsystemet, kör vi som planerat samtidigt som vi följer utvecklingen noga.

  Kulturverksamheter vittnar om kraftig ekonomisk kris. GrönBlå samverkan kommer under 2021 rikta insatser för att stärka kulturens infrastruktur. Vi ska även förbättra möjligheterna för omställning och omstart för kultursektorn i länet.

  Den kompletteringsbudget som nu läggs till den tidigare antagna budgeten för 2021 ger tillsammans ökade ekonomiska förutsättningar att bland annat hantera vårdskulden. Pandemin är dock på intet sätt över och GrönBlå samverkan fortsätter att noggrant följa dess påverkan på Västra Götalandsregionens verksamheter och ekonomi.

  Johnny Magnusson (M)

  Kristina Jonäng (C)

  Conny Brännberg (KD)

  Jonas Andersson (L)

  Ulrika Frick (MP)