• Vad händer efter ett val?

    Jag får många frågor med anledning av valet. Här är ett försök att förklara vad som händer nu.

    Väljarna har utsett ledamöter till fullmäktige, högsta beslutande organ. I vår region är detta vårt parlament och ungefär 10 gånger om året möts ledamöterna för att fatta beslut. Det stora jobbet sker i vardagen i styrelsen, nämnder, bolag och kommitteer. Det finns många uppdrag att fördela. Dessa uppdrag kan innehas av en ledamot av fullmäktige men måste inte vara så.

    Efter valet samlas partierna för att reda ut vem eller vilka som kan leda. Helst vill man ha en ledning i majoritet. I Västra Götalandsregionen ser det inte ut som att det kan bli en majoritetsledning och där planerar GrönBlå Samverkan (M,C,KD,L och MP) att leda i minoritet. Det innebär att de förslag man lämnar till fullmäktige måste där få en majoritet, dvs mer än hälften av ledamöterna måste rösta ja till förslaget.

    Det som nu pågår är att partierna nominerar personer till olika uppdrag. T ex ska regionråd utses, i en kommun kallas de kommunalråd. Dessa är personer som har uppdrag på heltid. Partierna har olika processer för att utse sina råd. Det är fullmäktige som väljer råden. Råden utgör styrelsen och det är denna som lägger fram förslag till fullmäktige, men också verkställer fullmäktiges beslut.

    Nu arbetar partierna intensivt med att ta fram namnförslag på personer som har stöd inom partiet. Dessa förslag lämnas sedan till fullmäktige som antingen accepterar eller förkastar förslagen. Detta är en process som kan pågå en tid. I Västra Götalandsregionen finns det ca 1100 politiker som väljs för de fyra år. Efter en mandatperiod upphör alla uppdrag. Ingen politiker äger ett uppdrag. De upphör efter fyra år.