Ny förskola och skola i Kästa invigd

Nu har Kästa förskola och skola invigts. I tvåplansbyggnaden finns plats för cirka 100 förskolebarn och 400 elever i klass F-6. Som förskolenämndens ordförande var Kristdemokraternas kommunalråd med på invigningen och talade om det stora behovet av nya förskoleplatser och de positiva erfarenheterna av att kombinera förskola och grundskola.

Läs merNy förskola byggs på Nytorps mosse

Kommunfullmäktige fattade under måndagkvällen beslut att godkänna beställningen av en ny förskola på Nytorps mosse i Trångsund. Förskolan är enplans femavdelningsförskola med en planlösning inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken. Den har eget tillagningskök för att barnen ska få fräsch, nylagad mat, och ska uppnå kraven för miljöbyggnad klass guld, med en mycket hög energieffektivitet och grönt tak. Den totala investeringskostnaden är 43 miljoner kronor och förskolan beräknas stå färdig i augusti 2015.

– Huddinge är en snabbväxande kommun. Det är viktigt att utbyggnaden av nya förskolor håller jämna steg med befolkningsutvecklingen. Den här nya förskolan lever upp till våra högt ställda krav och kommer att ha alla förutsättningar att erbjuda såväl god miljö och god mat som god pedagogik åt barnen, säger Pia Berkman (KD), ledamot i förskolenämnden.


Tomas Hansson hjälper Banda Aceh

Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, ska åka till Banda Aceh i Indonesien för att hjälpa provinsen i samhällsplaneringsfrågor. Resan, som ingår i ett kommunalt partnerskapsprojekt, är inplanerad den 6-15 september och bekostas av Sida-medel.

– För mig som tidigare arbetat med internationellt bistånd kändes det naturligt att tacka ja när vi fick en sådan förfrågan. Jag är stolt över det samhällsplaneringsarbete som vi bedriver i Huddinge, där vi verkligen tar de långsiktiga hållbarhetsfrågorna på allvar. Om mina kunskaper och erfarenheter kan bidra till att hjälpa en fattig provins i Indonesien vill jag självklart ställa upp. För oss kristdemokrater har biståndsfrågorna alltid varit viktiga, säger Tomas Hansson i en kommentar.

Med på resan är även Elinor Avsan (M), ordförande i miljönämnden, Sefkan Halbori (S) samt tre tjänstemän. Senare i höst ska besökare från Banda Aceh komma till Huddinge. Frågor som är aktuella är bland annat hållbar samhällsutveckling, avfallshantering och vattenplanering.

Kommunen har beviljats 275 000 kr från Sida för projektet. Anslaget ska täcka resa och uppehälle vid besöket i Banda Aceh samt resa och uppehälle vid det indonesiska besöket i Sverige. Dessutom ska anslaget täcka kostnader för kommunens nedlagda arbetstid med projektet.


Här spränger vi för framtidens skola!

20130625_10275720130625_10275920130625_102811

Idag var det äntligen dags för den första sprängningen för den nya skolan och förskolan i Kästa i Flemingsberg. Det blir den första helt nya skolan i Huddinge på mer än tio år. När den väl står på plats lagom till höstterminsstarten år 2015 kommer den att ha plats för 100 förskolebarn och 400 barn från förskoleklass till sexan – även om den ska vara så flexibelt utformad att lokalerna för skolans lägre årskurser även ska kunna användas som förskola.

Skolan kommer att vara unik i sitt slag genom sitt starka miljötänk. Den kommer att bli Sveriges största passivhusförskola och dessutom miljöklassad med märkningen Miljöbyggnad från Sweden Green Building Council, som förutom energianvändningen också reglerar materialval och kemikalieanvändning. Skolan kommer också att förses med   sedumtak av levande gröna växter, vilket förbättrar dagvattenhanteringen, och solceller som bidrar med elektricitet.

– Kästa förskola och skola är på många sätt ett visionärt och spännande skolbygge, med smarta lösningar både för att öka skolans användbarhet och för att minska dess miljöpåverkan. Bra arkitektur kan bidra till att skapa bra miljöer för lärandet och göra det lättare att rekrytera riktigt bra lärare, som ju är den viktigaste faktorn för en bra skola, säger Karl Henriksson (KD), styrelseledamot i Huge Fastigheter som är fastighetsägare och byggherre.

 


Bygglov för biogasanläggning i Gladö

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ge bygglov för en ny biogasanläggning på SRV Återvinnings anläggning i Gladö i Huddinge. SRV Återvinning planerar att utvinna biogas ur matavfall som samlas in från hushåll och företag på Södertörn. Sedan tidigare finns en anläggning som gör slurry av matavfallet, men hittills har denna därefter transporterats till en anläggning utanför Linköping för vidarebearbetning till biogas.

– Det är positivt om vi kan få fram mer biogas lokalt som kan användas på Södertörn och i Stockholmsområdet, där det idag ofta råder brist. Genom tillverkning nära återvinningsanläggningen minskar man lastbilstransporterna och gör därmed bränslet ännu mer miljövänligt, konstaterar Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Vid samma sammanträde beslutade samhällsbyggnadsnämnden även om att skicka ut ett förslag om utökning av Gladö industriområde på programsamråd.

– Det råder brist på bra industrimark i Huddinge. Högsta prioritet har företag som behöver flytta från Storängens industriområde i samband med att området omvandlas till modern kvartersstad, men jag skulle också gärna se att nya företag med inriktning mot återvinning, miljöteknik och att använda återvunna resurser etablerar sig i området. Gladö skulle kunna bli ett centrum inom kretsloppsindustrin, säger Tomas Hansson.


Huddinge investerar i parker och lekplatser

I den politiska majoritetens förslag till Mål och Budget 2014 utökas Huddinge kommuns investeringsbudget för samhällsbyggnadsprojekt med 10 miljoner kronor per år för 2014 och de kommande åren. Pengarna ska framför allt användas till att genomföra kommunens lekplatsprogram och parkprogram.

– Vi vill att Huddinge ska utvecklas till länets mest barnvänliga kommun. Lekplatsprogrammet innehåller en rad åtgärder för att rusta upp och utveckla befintliga lekplatser, men också ett antal förslag på helt nya lekplatser. Det handlar om att skapa attraktiva och unika miljöer som uppmuntrar barnens lek, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden kommer vid torsdagens sammanträde att besluta att skicka ut parkprogrammet på remiss.

– Huddinge växer snabbt. När bebyggelsen förtätas ökar behovet av attraktiva parker. Huddinge är idag en fantastisk naturkommun, men vi behöver satsa på parkerna. Programmet innehåller både en parkstrategi och en plan för upprustning och utveckling av kommunens parker, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.


Ny skola och förskola byggs i Kästa

En ny grundskola inklusive förskola ska byggas i korsningen Hälsovägen/Katrinebergsvägen i Kästa i Flemingsberg. Kommunfullmäktige beslutade igår att godkänna beställningen av den nya skolbyggnaden, med en tänkt inflyttning till höstterminen 2015. Byggnaden uppförs i två plan och dimensioneras för 400 elever från förskoleklass till årskurs 6 samt en förskola för 100 barn.

– Kästa och hela Flemingsberg växer och det finns ett stort behov av både nya skolor och förskolor. Samtidigt vet vi att årskullarnas storlek varierar över åren och jag är därför glad att planerna ger ett stort utrymme för flexibilitet så att verksamheterna enkelt kan växla mellan skola och förskola utifrån behoven, säger Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson.

Den totala investeringen beräknas till 262 miljoner kronor, vilket motsvarar en årshyreskostnad på 15 miljoner kronor. Den planerade anläggningen ska certifieras enligt klassningen Miljöklassad byggnad, miljöklassning silver, och klara minst passivhusstandard enligt FEBY 12 (Forum för energieffektiva byggnader). Skolan ska dessutom förses med solcellspaneler för att ytterligare reducera byggnadens energiförbrukning.


Drevviken och Kvarnsjön kan bli naturreservat

Miljönämnden ska ta fram ett förslag om inrättande av naturreservat runt sjöarna Drevviken och Kvarnsjön (Gladö). Det beslutade kommunfullmäktige i Huddinge den 15 april.

Förra året gjorde miljönämnden en kartläggning av sjöar med höga natur- och rekreationsvärden som långsiktigt bör skyddas mot strandnära exploatering. Både Drevviken och Kvarnsjön (Gladö) utpekades då som sjöar med höga skyddsvärden både vad gäller biologisk mångfald och friluftsliv.

– Ju mer vi förtätar bebyggelsen och ju mer kommunens befolkning växer, desto viktigare blir det att skydda viktiga friluftsområden. Vi vill att Drevviken och Kvarnsjön ska vara attraktiva oaser där kommuninvånarna kan koppla av och njuta även i fortsättningen, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, i en kommentar.

Kvarnsjön ligger både i Huddinge och i Botkyrka. Drevviken ligger i Huddinge, Stockholm, Tyresö och Haninge. Beslutet berör bara delar av den del av sjöarna och strandområdena som ligger i Huddinge kommun.


Ny dagvattenstrategi gör Huddinges sjöar bättre

Kommunfullmäktige i Huddinge fattade den 4 mars beslut om en ny dagvattenstrategi. Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor, i diken och genom ledningar vidare ut i sjöar och vattendrag. För att minska övergödningen och spridning av föroreningar nedströms är det viktigt att dagvattnet minimeras, renas och att effekterna av höga flöden vid kraftiga regn minskas.

– Den nya dagvattenstrategin innebär en rejäl ambitionshöjning för dagvattenhanteringen i Huddinge. Det behövs om vi ska nå de tuffa krav som följer av EU:s vattendirektiv. Extra viktigt är det att sätta in åtgärder i Trehörningens och Orlångens avrinningsområden, eftersom de påverkar alla sjöar och vattendrag nedströms hela vägen till Östersjön, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

– Med den nya dagvattenstrategin kommer vi kunna ställa tuffare krav på hanteringen i alla byggprojekt, vilket till exempel kan ge fler så kallade ”gröna tak” med levande växter. Vi kommer också kunna använda dagvattnet på ett bättre sätt, till exempel genom att skapa dammar och bäckar i olika parker i kommunen, säger Tomas Hansson.