• Majoritetsplattform i 35 punkter

  Avsiktsförklaring 2023-2026

  Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet är överens om att tillsammans bilda en gemensam majoritet i Köpings kommunfullmäktige samt nämnder och styrelser. Vi är överens om fördelning av platser samt lägger gemensamma budgetar och driver många frågor gemensamt. Som förtroendevalda möter vi alla med respekt, dialog och förtroende.

  Politiska punkter
  Partierna är överens om att gemensamt stå bakom och driva följande frågor/områden:

  Välfärd

  1. Förskola och skola ska i huvudsak bedrivas i offentlig regi. Kommunen ska möjliggöra för en fristående aktör som önskar bedriva utbildningsverksamhet i kommunen. Om så sker ska ansökan följa kommunens kriterier för skolverksamhet samt innebära någon pedagogisk inriktning som inte finns i kommunen.
  2. Vi ska arbeta för att förskolorna har en likvärdig pedagogisk kompetens.
  3. Utveckla barnomsorg på dygnets alla timmar.
  4. Familjedaghem erbjuds som alternativ till förskola.
  5. En likvärdig skola i hela kommunen, värna landsbygdsskolor.
  6. Tvålärarsystem ska successivt införas i kommunens skolor.
  7. Kulturskolan ska utvecklas.
  8. Folkbildningens betydelse ska tillvaratas.
  9. Föräldrastödsprogrammet ska utvecklas.
  10. Elever ska kunna få kontakt med skolhälsovården inom 24 timmar på vardagar.
  11. Samverkan mellan skola och näringsliv ska stärkas.
  12. Äldreomsorg ska i huvudsak bedrivas i offentlig regi. Kommunen ska möjliggöra för en fristående aktör som önskar bedriva äldreomsorg i kommunen. Om så sker ska ansökan följa kommunens kriterier för äldreomsorg som kommunen bedömer inte vara möjlig i egen regi.
  13. Fler trygghetsboenden behöver byggas.
  14. Trygghetsboenden ska kunna erbjudas utan att biståndsbedömning gjorts.
  15. Aktivitetsvärdar ska finnas tillgängliga på samtliga äldreboenden.
  16. Bättre kontinuitet i äldreomsorgen för brukarna. Målsättningen ska vara max 10 personal/brukare.
  17. Påbörja en satsning på arbetsskor för utsedda personalgrupper inom hemtjänst och vårdboenden.

  Utveckling

  1. Köpings kommun ska tillsammans med representanter från det lokala näringslivet utarbeta en utvecklingsplan för näringslivsklimatet. Målet ska vara att ligga topp 100 inom 4 år i bland annat Svenskt Näringslivs ranking.
  2. För att trygga välfärden behöver Köping fler företag och en stadig befolkningstillväxt.
  3. Det ska finnas naturliga, trygga stråk och mötesplatser i Köpings kommun.
  4. Kommunen ska ha beredskap för att kunna erbjuda detaljplanerade tomter till företag som vill etablera sig eller bygga ut.
  5. Kommunen ska ständigt utveckla attraktiva boendemiljöer.
  6. Utreda förutsättningarna för att bygga en ny ishall.

  Trygghet

  1. Fortsatt arbete i Brottsförebyggande rådet med medborgarlöften och handlingsplaner tillsammans med Polismyndigheten.
  2. Trygghetsarbete ska utvecklas bland annat via Embrace och insatser ska göras utifrån det som inrapporteras.
  3. Fritidsaktiviteter ska erbjudas ungdomar i samverkan med föreningsliv och andra aktörer.
  4. Ungcoacher ska fortsätta vara en viktig del av trygghets -och det sociala arbetet.
  5. Kvinnojoursverksamhet skall uppmuntras.

  Klimat/Miljö

  1. Kommunen ska ta fram en fossilfri energiförsörjningsplan.
  2. Utarbeta ett hållbarhetsprogram i kommunen som bidrar till Agenda 2030.
  3. Kommunen ska bygga och renovera klimatsmart med till exempel solpaneler.
  4. Utarbeta en vindkraftsplan, dock ej storskalig vindkraft.
  5. Anlägga solcellspark i kommunen.
  6. Värna grönområden, parker och skog för miljö och rekreation.
  7. Utreda naturreservat vid Norsa hagar.