• Kommunens ekonomi

  Ett gott samhälle kräver en väl fungerande samhällsekonomi med politisk och personlig frihet i balans. Ett långsiktigt perspektiv med ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar.

  För att kunna skapa ett gott samhälle behövs en ekonomi som ger de politiska visionerna muskler. Kommunen behöver växa med målet 35.000 invånare.  Vi behöver ett väl fungerande näringsliv och fler personer i arbete som genererar skatteintäkter och ger en god välfärd för alla.

  Kommunens ansvarsormråden har blivit fler, samtidigt som invånarnas förväntningar vuxit. Det ställer större krav på styrning och uppföljning mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna. Det ställer också krav på ständiga prioriteringar, effektivisering och förnyelse av verksamheterna. Det handlar om att göra rätt saker.

  Fler människor i arbetsför ålder måste försörja sig själva. En bristande integration är ett misslyckande på individnivå som hotar vårt samhälles sammanhållning och den offentliga finansieringen.

   

  VÅRA FÖRSLAG 2022-2026

  • Kommunen ska drivas effektivt och med ett gott förvaltarskap där kärnverksamheterna prioriteras.
  • Strävan efter sänkt skatt är önskvärd. Skatten ska vara så låg som möjligt och så hög som nödvändigt.
  • Välfärdstjänster ska levereras av olika utförare, bland annat genom Lagen om valfrihetssystem (LOV) och Lagen om offentlig upphandling (LOU).
  • Kommunala servicegarantier ska finnas för kommunens tjänster. När servicen inte uppfylls ska medborgarna kompenseras.
  • Medarbetare ska så långt som möjligt erbjudas heltid, men ska kunna välja den tjänstgöringsgrad som önskas.
  • Kommunen måste förbättra sin beställarkompetens vid upphandling.
  • Rätt ersättning till rätt behov
  • Välfärdsfusk dräneras våra välfärdssystem på 18 mkr per år, vilket för Köpings del innebär närmare 5 mkr. Genom samverkan med skattemyndigheten kan Köping göra sitt för att förhindra dessa välfärdsbrott.
  • Investeringar i fastigheter ska ske på ett finansiellt ansvarsfullt sätt och renovering respektive nybyggnation av kärnverksamhetens lokaler ska prioriteras.
  • Kommunen ska underlätta för befintliga och möjliga företag för att skapa fler arbetstillfällen och ge kommunen högre skatteintäkter