• Köpings skolor

  Skolan har två huvuduppgifter: Att stimulera elevernas intellektuella och praktiska kunskapsutveckling och kritiska tänkande och att tillsammans med föräldrarna, fostra eleverna till ansvarsfulla samhällsmedborgare.

  Kristdemokraternas vision är en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter; en skola där varje barn och elev får utvecklas efter sin fulla potential, till vidare studier, ett meningsfullt yrkesliv och delaktighet i samhällsgemenskapen.

  Alla barn kan och ska klara grundskolan och en betydligt större andel av eleverna i Köping ska gå ut gymnasieskolan. Elever har olika förutsättningar och behöver olika pedagogik.

  Skolan ska ha höga förväntningar på både elever och personal och möta varje elevs utmaningar med tro på elevens potential att lyckas efter bästa förmåga. Eleven ska tydligt veta vad som krävs av honom eller henne för att nå ett visst betyg.

  Ett större fokus bör läggas på att studierna kopplas till arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft. Det finns många exempel på att Sverige idag inte har den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.

  VÅRA FÖRSLAG 2022-2026

  • Nolltolerans mot mobbning och annan kränkande behandling i alla Köpings skolor.
  • Det ska vara studiero i skolan. Varje elev ska mötas utifrån sina förutsättningar för att få möjlighet att förverkliga 100 % av sin potential.
  • ”Ansvarskontrakt” mellan elev, föräldrar och personal för att nå uppsatta mål.
  • Det ska finnas resurser för läromedel och digitala verktyg med god kvalitet som stöttar alla elevers olika förutsättningar för lärande.
  • Garanti att nå elevhälsan inom 24 timmar (arbetsdagar) för att sätta in åtgärder så fort som möjligt. Snabbspår från skolan för utredning och kortare väntetid hos barn- och ungdomspsykiatrin.
  • Barn med särskilda behov ska erbjudas anpassad undervisning i mindre grupper.
  • Skolan ska aktivt och utan dröjsmål uppmärksamma elever med problematisk frånvaro och vidta de åtgärder som krävs för att få tillbaka eleverna.
  • All skolpersonal ska utbildas om Neuropsykiatrisk Funktionsnedsättning (NPF)
  • Satsning på tvålärarskap, där de har gemensamt ansvar i och utanför klassrum.
  • Mer fokus på undervisning och kontakt med elever. Det administrativa arbetet ska minska.
  • Alla elever ska ges möjlighet att återkommande träffa utbildad studie- och yrkesvägledare (SYV) för att kunna göra välgrundade studie- och yrkesval.
  • Fler gymnasieelever ska ges möjlighet att läsa kursen entreprenörskap. Arbetet kring Ung Företagsamhet (UF) ska uppmuntras och utvecklas även på grundskolorna.
  • Ett nära samarbete ska fortsätta finnas och utvecklas mellan skolan och det lokala näringslivet när det gäller lärlingsutbildningar och praktikplatser.
  • Kommunen ska verka för att alla ungdomar mellan 16 och 18 år erbjuds feriejobb.
  • Den som medvetet förstör skolmiljön, t ex genom klotter, ska medverka till att återställa skadan.
  • En polis, som eleverna lär känna, ska vara knuten till varje skola.
  • Skolan ska i samverkan med polis och socialtjänst utbilda elever om missbruk, beroende, brott och straff.
  • Äldre elever uppmuntras att vara positiva förebilder för yngre.
  • Skolan ska verka för att få fler bra vuxna förebilder i skolan, i samverkan med civilsamhället.
  • Närproducerade livsmedel med god kvalitet ska serveras i skolan.
  • Etablering av friskola i kommunen ska uppmuntras. En mångfald av skolor, såväl avseende utförare som profil, ska eftersträvas.
  • Öppna jämförelser mellan skolor i kommunen ska finnas på kommunens hemsida för att underlätta aktiva skolval.
  • Åtgärder måste sättas in för att Köpings skolresultat ska gå från bottennivåer till topp 100 inom fem år.