• En levande landsbygd

  Kristdemokraterna vill ha en levande landsbygd i Köpings kommun där människor med självkänsla väljer att bosätta sig. Alla ska, oavsett bostadsort, kunna få del av samhällets grundläggande sociala rättigheter och ges rimliga förutsättningar att försörja sig och utveckla sin bygd. Därför krävs en aktiv statlig regionalpolitik.

  Klyftan mellan stad och land växer. Skillnaderna i livsstil, värderingsmönster och materiella intressen mellan storstadsbor och landsbygdsbor skaver allt mer. Detta hänger samman med att skillnaderna i livsvillkor mellan stad och land ökar. De politiska besluten uppfattas ofta som om de är fattade utan insikt i landsbygdens förhållanden.

  Nu behövs en ändrad politisk kurs så att även landsbygdens perspektiv får genomslag i rikspolitiken. Landsbygdsbornas konkreta behov av en fungerande vardag måste erkännas fullt ut.

  VÅRA FÖRSLAG 2022-2026

  • Att bo på landet och ha en levande landsbygd förutsätter att vi har en bra infrastruktur där bilen är helt avgörande. Vi vill sänka skatten och inblandningen av biobränsle och därmed sänka priset på drivmedel. Vi vill öka anslaget till underhåll av vägar i glesbygden och bygga ut bredbandet.
  • Våra bönder behövs nu mer än någonsin. Nedläggningen av våra lantbruk måste upphöra och den svenska självförsörjningen öka. Sveriges självförsörjningsgrad har sjunkit till 40% men bör ligga på samma nivå som Finland med 80% självförsörjning.
  • Skogsbruket och användningen av skogsråvara ska utvecklas.
  • Det ska inte krävas bygglov för villor och mindre näringslokaler på landsbygden utanför detaljplanerat område.
  • Vi slår vakt om det kommunala vetot och säger nej till att storskalig, industriell vindkraft i Köpings kommun. Folks oro måste tas på allvar. Orörd vildmark måste skyddas. Etablering av vindkraftverk skulle sänka fastighetsvärdena med 20 procent.
  • Krav på tvångsanslutning till kommunalt vatten och avlopp hindrar landsbygdens utveckling. Vi vill avskaffa tvångsanslutningen. Vi anser att kommunen ska backa när det gäller planerna för NorrMälarstrand. En effektiv enskild avloppsrening eller gemensamhetsanläggning är ofta bättre för miljön, klimatet och plånboken.
  • Köpings djuphamn måste utvecklas genom ökad sjötrafik och där kommunens investeringar på 600 mkr måste utnyttjas.
  • Vildsvinsstammens utbredning måste bekämpas. Ett statligt stöd behövs för att utbilda jägare och jakthundar i vildsvinsjakt.
  • Vi vill ha ner vargstammen till 150 individer. Människor ska kunna bo på landet, ha djurhållning och ha husdjur utan att känna oro för vargattacker.
  • Kommunen ska peka ut ett antal områden för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, sk LIS-områden, för att där köpa mark för att möjliggöra bostadsbyggande.
  • Föreningslivet ska kunna få ta del av en kommunal ”byapeng” för stöd till samlingslokaler på landsbygden eller annat för att utveckla den egna socknen/byn.