• Barnomsorg

  Förskoleverksamheten ska möta enskilda barns behov. Familjer ska kunna välja mellan olika omsorgsformer.

  Barnomsorg och förskola ska utgå från barns och familjers behov och vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande.

  VÅRA FÖRSLAG 2022-2026

  • Alla förskolor och familjedaghem i Köpings kommun ska hålla hög kvalitet.
  • Familjerna ska själva bestämma när och om barnen ska börja i förskolan.
  • KD vill införa en nationell barnomsorgspeng för familjer som vill ta hand om egna och anhörigas barn.
  • Fler familjedaghem och öppna förskolor ska finnas, i samarbete med civilsamhället, i och utanför Köpings tätort.
  • Det ska finnas stor valfrihet och mångfald med flera alternativa utförare vid val av barnomsorg och förskola.
  • Kommunalt och enskilt drivna förskolor ska ges likvärdiga förutsättningar.
  • När nya förskolor startar ska barnens bästa prioriteras.
  • Barngruppernas storlek i förskolan ska minska. Max 12 barn i småbarnsgrupper.
  • Förskolans värdegrund ska utgå från kristen etik och västerländsk humanism.
  • Förskolor och familjedaghem ska vara roliga, lärorika och se till varje barns behov.
  • Samarbete ska etableras mellan förskolan och äldreomsorgen.
  • Närproducerade livsmedel av god kvalitet ska serveras i barnomsorg och