• Köpings äldreomsorg

  Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Service, vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde med hänsyn till själsliga, andliga och materiella behov. Äldreomsorgen måste vara väl utbyggd med hemtjänst och hemsjukvård, olika former av dagverksamhet samt ett varierat utbud av boendeformer.

  Människovärdet beror inte på ålder eller den egna förmågan. Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Närhet och gemenskap är grundläggande mänskliga behov, något som det offentliga inte fullt ut kan tillfredsställa. Av denna anledning måste äldreomsorgen måna om goda relationer med anhöriga och ett gott samarbete med föreningar, kyrkor och andra ideella krafter, det vi kallar civilsamhället.

  Ofrivillig ensamhet och passivitet bland äldre är ett problem. Det finns även de som inte får den omsorg de behöver och som drabbas av undernäring, oro eller ångest.

  VÅRA FÖRSLAG 2022-2025

  • De äldre ska kunna välja sitt boende och regelbundet få träffa samma lilla grupp hemtjänstpersonal som erbjuder ett bra bemötande, rätt kompetens och kan svenska.
  • Fler trygghetsboenden behöver snarast byggas. Alla över 85 år ska, utan biståndsbedömning, erbjudas trygghetsboende och även vid behov trygghetslarm.
  • Kommunen ska ta fram strategier för arbetet mot ofrivillig ensamhet.
  • Särskild kurator ska finnas för äldre och för deras närstående.
  • Tydliga och konkreta värdighetsgarantier ska finnas.
  • Palliativ och geriatrisk kompetens (specialvård på äldres sjukdomar) skall finnas.
  • Övergången från sjukhusvård till det egna boendet skall vara tryggt och anpassat.
  • Brukarens närstående ska erbjudas anhörigstöd.
  • Ideellt driven och idéburen vård och omsorg ska uppmuntras och stimuleras.
  • Vårdserviceteam för servicetjänster införs för att avlasta vårdpersonal.
  • Den privata vårdsektorn behöver utvecklas i kommunen. Den enskilde ska själv kunna välja utförare av hemtjänst genom Lagen om valfrihetssystem (LOV).
  • Närproducerad näringsrik kost och trivsam måltidsmiljö ska erbjudas.
  • Personalen ska kunna välja tjänstgöringsgrad. Delade turer tas bort.
  • Varje äldreboende ska presenteras på kommunens hemsida som stöd för att välja såväl utförare som boende.
  • Välfärdsteknologi ska användas för ökad trygghet, aktivitet, delaktighet, integritet och självbestämmande, men kan aldrig ersätta personlig omsorg.
  • Sällskapsdjur ska kunna användas terapeutiskt.