• Kultur och fritid

  Ett vitalt civilsamhälle är av stor betydelse.  Engagemang i föreningar, frivilligorganisationer och samfund innebär demokratisk fostran och normöverföring. Det främjar också det personliga ansvarstagandet. Det civila samhället är en mötesplats där sociala kontakter skapas och utvecklas både inom och mellan generationer.

  Kultur har ett värde i sig och är samtidigt en betydelsefull faktor för människans utveckling. Ett rikt kulturliv och levande kulturmiljö skapar attraktivitet och stärker en kommuns attraktionskraft. Genom ett rikt föreningsliv motverkas ensamheten i alla åldrar och samhällsgemenskapen främjas.

  Barn som deltar i verksamheter inom kultur och idrott genom livet är mer benägna att engagera sig för samhället och i lägre grad hamna i utanförskap. Barns rätt till kultur är dessutom lagstadgad enligt Barnkonventionen. Kulturupplevelser är viktiga för individens välfärd och välbefinnande genom sin hälsofrämjande och rehabiliterande kraft. Tillgång till kultur- och fritidsverksamheter bidrar till att skapa en meningsfull fritid och livskvalitet.

  VÅRA FÖRSLAG 2022-2026

  • Kultur- och fritidsverksamheter ska kännetecknas av mångfald och vara tillgänglig för alla.
  • Civilsamhället, som idrottsföreningar, studieförbund, scouterna, kyrkor, samfund och andra organisationer, ska ha en betydande roll i att bedriva kultur- och fritidsverksamhet. Föreningar ska erbjudas att själva driva anläggningar.
  • Kommunen ska införa ett fritidskort till alla barn mellan årskurs 2 och 9, med ett ekonomiskt stöd för deltagaravgifter i föreningslivet respektive kulturskolan.
  • Kommunen ska sammanställa information och aktivt informera om de möjligheter till kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv som finns.
  • Organisationer ska stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter för att erhålla kommunalt stöd.
  • Personer med funktionsnedsättning ska ha en självklar tillgång till kultur- och fritidsutbud. Därutöver ska det finnas ett riktat utbud till dessa personer.
  • Köping ska ha godkända, ändamålsenliga anläggningar för ridsport och ishockey.
  • Vi vill skapa fritid med mening på ungdomars villkor. Allt från plats för A-traktorer till nya skateboardramper.
  • Kulturskolan ska vara en prioriterad del i kommunens barn- och ungdomsverksamhet med ambitionen att fler barn och unga ska nås av verksamheten.
  • ”Meröppet” på biblioteket är ett koncept som bör prövas.
  • Kultur ska erbjudas på äldreboenden i samverkan med kulturinstitutioner och civilsamhälle.
  • Kultur är en friskfaktor och ska vara ett naturligt inslag på Köpings sjukhus.
  • Kommunen och regionen ska i samverkan slå vakt om att bevara och tillgängliggöra det lokala och regionala kulturarvet.