• Trygghet och säkerhet

  Förebygga är bästa sättet att bekämpa brottslighet. Familjens roll att fostra och leda de unga är av största vikt. Samhället måste ge tydliga signaler om vad som är rätt och fel. En snabb reaktion på begångna brott och en ökad upptäcktsrisk för förövarna är viktigt.

  En attraktiv kommun förutsätter att medborgarna är trygga. Att bygga ett samhälle där människor känner sig trygga handlar bl a om att skapa naturliga mötesplatser, arbeta med ljussättning och att förebygga och bekämpa brottslighet. Vi behöver ett samhälle där medborgarna kan känna tillit till varandra och till samhällets institutioner. Här fyller familjen och föreningslivet en betydelsefull roll. Där fostras vi till ansvarstagande, tillit och civilkurage.

  VÅRA FÖRSLAG 2022-2026

  • Förebyggande arbete bland barn och unga ska ha högsta prioritet.
  • Arbetet med ungcoacher ska utvecklas.
  • Kommunen ska erbjuda professionellt brottsofferstöd skilt från socialtjänsten. Det ska finnas ett särskilt stöd för unga brottsoffer.
  • Bekymringssamtal, orosmöten och liknande bör erbjudas till personer som begått brott eller riskerar bli kriminella.
  • Samverkansråd mellan skola, socialtjänst, polis och BUP ska finnas.
  • Kriminella handlingar som begås av ungdomar måste snabbt leda till tydliga konsekvenser.
  • Kommunens ordningsföreskrifter ska reglera trygghet och trivsel i offentlig miljö. Vi ska ha nolltolerans mot nedskräpning och klotter. Klotter i offentliga miljöer ska omedelbart tas bort.
  • Som komplement till fler poliser bör kommunen anställa ordningsvakter för att öka tryggheten i centrum.
  • Personalen inom förskola, skola och socialtjänst ska fortbildas för att kunna upptäcka tecken på radikalisering och våldsbejakande extremism.
  • Föreningsstödet i kommunen ska vara utformat så att inte föreningar med antidemokratiska värderingar ges bidrag.
  • Fler trygghetskameror behövs för att förebygga kriminalitet, och säkra bevis.
  • Det brottsförebyggande arbetet ska ske i samverkan med civilsamhället.
  • Flexibla nattstopp för tryggare busstrafik behövs.